4/19/21

Toetus jäätmemaja ja autoparkla ehitamiseks

 

Elva vallavolikogu võttis 22. aprillil 2019 vastu korra, mille alusel saavad korteriühistud taotleda toetust autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks.

Toetuse eesmärk on autode parkimiseks võimaluste loomine, jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega elukeskkonna parandamine ja avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine.

Toetuse suurus on jäätmemajade ehitamisel kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse suurus autoparkla ehitamisel on kuni 50% ehituse kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui on autoparkla killustikaluse rajamise ja äärekivide paigaldamise maksumus.

Toetust saavad taotleda enne 2015. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kuue või enama korteriomandiga korteriühistud või mitu kõrvuti asetsevat korteriühistut, millel on kokku vähemalt kuus korterit. Korteriühistul ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude võlgnevusi (va ajatatud võlgnevused).

Taotlusi on võimalik esitada kuni toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite lõppemiseni.

Korteriühistule autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise kord

Taotluse vormi leiad SIIT. Elektroonselt on taotlust võimalik esitada SIIN.

 

Eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetus

Toetus on mõeldud elamute fassaadide ja piirdeaedade värvi uuendamiseks Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel. Toetuse eesmärk on Elva valla avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine. Erandina saab toetust taotleda ka valla hajaasutusega alal asuva elamule ja/või elamu piirdeaia värvimiseks tingimusel, et see elamu või piirdeaed on oluline objekt. Objektiks võib olla näiteks terviklikult säilinud autentne taluhoone ja selle piire, või muu taoline, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab välimuse parendamisel piirkonnale lisandväärtust. 

Toetuse suurus on fassaadide värvimisel kuni 50% värvi maksumusest. Eramu värvimisel on toetuse suurus maksimaalselt 200 eurot ning korterelamu värvimisel maksimaalselt 400 eurot. Piirdeaia värvimise puhul makstakse toetust kuni 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot.  

Tutvu Elva valla elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korraga SIIN.

Taotlemine toimub Spoku keskkonnas.

Täpsem info:

Jaanika Saar
vallaarhitekt
Tel: 53481114
E-post: jaanika.saar@elva.ee

Lammutustoetus

Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemine

Lammutustoetus on Elva valla eelarvest makstav ühekordne rahaline toetus avalikus ruumis asuvate oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamiseks. Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel või füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.
 

Abikõlbulikud kulud on:
1) ehitise lammutamise projekteerimine;
2) ehitise lammutamine;
3) ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimine.

 

Taotlusele tuleb lisada:
1) lammutamiseks ja sellega kaasnevate vajalike tööde, sh lammutusprojekti, tegemiseks võetud hinnapakkumised. Tööde tellimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et lammutus- ja projekteerimistöid võib teha vastavat õigust omav ettevõtja. Võrdlevaid hinnapakkumisi peab olema vähemalt kaks;
 2) kinnitus, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaoluga, et toetus makstakse välja pärast tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, lammutatud ehitise maa-ala korrastatud, esitatud jäätmeseaduse kohane jäätmeõiend, ehitusseadustiku kohane ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis.

 

Lammutustoetust makstakse summas, mis moodustab kuni 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud odavamast hinnapakkumusest. Vallavalitsusel on õigus võtta alternatiivseid hinnapakkumusi ja lähtuda toetuse määramisel nendest. Toetus makstakse välja pärast taotluse kohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul toetuse kasutamise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest arvates.

 

Elva vald on lammutustoetuste taotlemiseks eraldanud eelarvest 20 000 eurot. Lammutustoetuse I taotlusvoor 2022. aastal oli avatud 19. maist kuni 20. juunini. Selle taotlusvooru käigus said positiivse hinnangu kaks taotlust ning toetuseks jagati 10 524 eurot. 15. augustist alates oli võimalik esitada lammutustoetuse taotlus II vooru, mil toetuseks jagatakse eelarvest üle jäänud raha 9476 eurot. II taotlusvoor kestis kuni 30. septembrini 2022. 10. oktoobrist avatakse III täiendav taotlusvoor lammutustoetuse taotlemiseks, kuna II voorus ei jagatud raha ära. Taotlusvoor kestab kuni 31. oktoobrini 2022.

 

Taotluste hindamiseks ning paikvaatluse teostamiseks on moodustatud 3-liikmeline komisjon koosseisus:

abivallavanem Kertu Vuks;

vallaarhitekt Jaanika Saar;

ehitusspetsialist Kaire Volmer.

 

Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise osaliselt või täielikult või toetuse andmisest keeldumise korraldusega 30 päeva jooksul hindamiskomisjoni ettepaneku saamisest. Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või toetuse eelarve on ammendunud. Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamiseks sihtfinantseerimise leping.

 

Rohkem teavet toetuse kohta leiad määrusest Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise kord

 

Lammutustoetuse taotluste vastuvõtt on lõppenud!

 

Täpsem info:

Sirli Pippar
arendusspetsialist
Tel: 5837 7930
E-post: sirli.pippar@elva.ee