Detailplaneeringud

Kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda 

planeeringute andmekogus.

Andmekogu sisaldab ka Elva linnas, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallas varasemalt kehtestatud detailplaneeringuid. Lisainfot küsi planeeringuspetsialistilt Maarika Uprus, 527 1860  maarika.uprus@elva.ee.

 

Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud detailplaneeringud sisestatakse ka üleriigilises planeeringute andmekogus (PLANK).

Vallavalitsus võttis vastu detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise korra

 

 

Algatatud detailplaneeringud

Vastuvõetud detailplaneeringud

Lõpetatud detailplaneeringu menetlused

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud 

 

Algatatud detailplaneeringud:

Kalme küla Männikäbi ja Männituka 7 ning Käärdi alevik Odra 15 kinnistute detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 02.05.2023 korraldusega nr 255 Kalme külas Männikäbi ja Männituka 7 kinnistute ning Käärdi alevikus Odra 15 kinnistu detailplaneeringu. Eesmärk on Männikäbi kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning kinnistu kaheks elamukrundiks jagamine. Elamukruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks. Männituka 7 kinnistu suurendamine Männituka kinnistu arvelt. Juurdepääs planeeringualale kavandatakse Odra tänavalt, kruntidele juurdepääsu rajamiseks kaasatakse alasse ka Odra 15 kinnistu.

Detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmiseks ja detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ning detailplaneeringukohase taristu väljaehitamiseks on sõlmitud detailplaneeringust huvitatud isikuga haldusleping.

Tutvu detailplaneeringu algatamise materjalidega siin.

Juurdepääs detailplaneeringu alale tagatakse avalikus kasutuses Odra tänavalt, mis on ca 22m ulatuses

lõpuni välja ehitamata. Krundele juurdepääsu lahenduse koostamiseks kaastakse detailplaneeringualasse ka munitsipaalomandis olev Odra 15 kinnistu

 

Kalme küla Kiigemäe kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 31.01.2023 korraldusega nr 80 Kalme külas Kiigemäe kinnistu detailplaneeringu. Eesmärk on kinnistu jagamine kruntideks ning ehitusõiguse määramine elamukruntidele üksikelamute püstitamiseks. Planeeringuala moodustab Kiigemäe  kinnistu, pindala 23961 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmiseks ja detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ning detailplaneeringukohase taristu väljaehitamiseks on sõlmitud detailplaneeringust huvitatud isikuga haldusleping. 

Tutvu detailplaneeringu algatamise materjalidega siin. 

 laneeringu ala moodustab Kiigemäe kinnistu, pindala 23961

m², katastritunnus 17101:001:0826, katastriüksuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa.

 

Pikk 2 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 11.10.2022 korraldusega nr 468 Elva linnas Pikk 2 kinnistu detailplaneeringu. Sama korraldusega lõpetati Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute poolelioleva detailplaneeringu menetlus, kuna Pikk 4 kinnistute omanik tegi taotluse planeeringu koostamise lõpetamiseks Pikk 4 krundi osas. Pikk 2 kinnistu omanik taotleb endiselt ehitusõigust Pikk 2 krundile täiendava hoone püstitamiseks, seetõttu algatatakse detailplaneering Pikk 2 krundil. Planeeringuala suurusega 3050m2 hõlmab Elva linnas Pikk 2 kinnistut, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa. Planeeringu eesmärk on muuta Pikk 2 krundi kasutamise sihtotstarve äri- ja elamumaaks ning määrata ehitusõigus lisaks olemasolevale hoonele täiendava hoone püstitamiseks. Tutvu detailplaneeringu algatamise materjalidega siin.

Detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmiseks ja detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ning detailplaneeringukohase taristu väljaehitamiseks on sõlmitud detailplaneeringust huvitatud isikuga haldusleping. Detailplaneeringuala suurusega 3050 m

2 hõlmab Elva linnas Pikk 2 kinnistut,sihtotstarbega ühiskondlike ehiste maa 100%. Detailplaneeringu eesmärk on Pikk 2 krundi sihtotstarbemuutmine äri- ja elamumaaks, lisaks olemasolevale hoone määratakse krundile ehitusõigus täiendavahoone püstamiseks.

 

Elva linnas Oja 7 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 04.10.2022 korraldusega 455 Elva linnas Oja 7 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala, suurusega ca 2,3 ha asub Arbimäe asumis ja hõlmab Oja 7 kinnistut, sihtotstarbega elamumaa. Planeeringu eesmärk on välja selgitada alale korterelamute ja ridaelamute ehitamise võimalikkus. Planeeringualal kehtib 2016. aastal kehtestatud detailplaneering, millega anti Oja 7 krundile ehitusõigus korterelamute ja ühepereelamute püstitamiseks. Kehtiva detailplaneeringuga on võimalik tutvuda detailplaneeringute andmekogus. Algatatava detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat detailplaneeringut ning määrata ehitusõigus üksikelamute asemel ridaelamute püstitamiseks. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

Detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmiseks ja detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ning detailplaneeringukohase taristu väljaehitamiseks on sõlmitud detailplaneeringust huvitatud isikuga haldusleping.

 

 

Elva linnas Tartu mnt 1 kinnistu, Tartu mnt 3 kinnistu ja Arbijärve kinnistu osa detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 27.09.2022 korraldusega 447 Tartu mnt 3 koolimaja kinnistul ja sellega piirnevatel Tartu mnt 1 kinnistul ning Arbijärve kinnistu osal detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on välja selgitada alale mitmefunktsioonilise hoone (ujula, sport, vaba aeg) ehitamise võimalikkus. Tartu mnt 1 kinnistul asub kohaliku ehituspärandi nimekirja arvatud hoone, millele leitakse sobivad funktsioonid ja kavandatakse hoone laiendamine. Planeering algatatakse  4,5 ha suurusel alal. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Kulbilohu 11 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 6.09.2022 korraldusega nr 405 Elva linnas Kulbilohu 11 kinnistu detailplaneeringu. Algatamisest huvitatud isik on Valeroon OÜ, ettevõte soovib kinnistule rajada kaasaegse autolammutus- ja remonditöökoja. Detailplaneering algatatakse ca 2 ha suurusel alal ja hõlmab Kulbilohu 11 kinnistut, sihtotstarbega 100% tootmismaa ning osaliselt kinnistuga piirnevat Kulbilohu tänavat, sihtotstarbega 100% transpordimaa. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.  Detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmiseks ja detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ning detailplaneeringukohase taristu väljaehitamiseks on sõlmitud detailplaneeringust huvitatud isikuga haldusleping.ca 2 ha suurusel alal ja hõlmab Kulbilohu 11 kinnistut, sihtotstarbega 100%

tootmismaa ning osaliselt kinnistuga piirnevat Kulbilohu tänavat, sihtotstarbega 100% transpordimaa Detailplaneering algatatakse ca 2 ha suurusel alal ja hõlmab Kulbilohu 11 kinnistut, sihtotstarbega 100%

tootmismaa ning osaliselt kinnistuga piirnevat Kulbilohu tänavat, sihtotstarbega 100% transpordimaa

Urmi külas Urmi kinnistu detailplaneering

 

Toimus Urmi kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik väljapanek ja avalik arutelu 

Vallavalitsus korraldas Urmi külas Urmi kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 13. märtsist kuni 27. märtsini 2023 Palupera teenuskeskuses selle lahtioleku aegadel (Vallamaja, Hellenurme küla). Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda siin.

Avalik arutelu korraldati 29. märtsil 2023 algusega kl 18.00 Palupera teenuskeskuse saalis.

Detailplaneeringuga nähakse ette Urmi kinnistu jagamine ning moodustatavale ärimaa krundile kavandatakse vaieritega kuni 99m kõrgune mobiilsidemast koos sideseadmete rajatisega. Juurdepääs lahendatakse Särevi-Nüssiku teelt ning planeeritakse mobiilsidemasti teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud.

Avalikul arutelul avaldati arvamust, et kavandatav mast rikub väärtusliku maastiku, rajatis kahjustab tervist ning osad piirkonna elanikud ei vaja teenust. Tutvu arutelu protokolliga siin ja esitlusslaidiga siin.

Algatamise materjal

Elva Vallavalitsus algatas 1.08.2022 korraldusega nr 351 Urmi külas Urmi kinnistu detailplaneeringu. Algatamisest huvitatud isik on Elisa Eesti AS, ettevõte soovib kinnistule püstitada 99 meetri kõrgust vantile toetuvat raadiosidemasti koos vajalike rajatistega. Detailplaneeringuala, suurusega 24,47 ha on näidatud korralduse lisas 1, tutvu alaga siin, algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

Detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmiseks ja detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ning detailplaneeringukohase taristu väljaehitamiseks on sõlmitud detailplaneeringust huvitatud isikuga haldusleping.

 

Elva linnas Lille 9 ja Põllu 19a kinnistute detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 17.05.2022 korraldusega nr 234 Elva linnas Lille 9 ja Põllu 19a kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine ca 17 elamukrundiks ning neid teenidavaks teemaa krundiks. Juurdepääsutee detailplaneeringualale rajatakse Lille tänav T2 kinnistult.  Elamumaa kruntidele taotletakse ehitusõigust üksik-, kaksik- ja ridaelamute püstitamiseks. Detailplaneeringuala kokku moodustab ca 4,4 ha, tutvu detailplaneeringuala asukohaga siin, detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ja detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin.

Detailplaneeringu koostamiseks ja detailplaneeringukohase taristu väljaehitamiseks on sõlmitud detailplaneeringust huvitatud isikutega haldusleping.

 

 

Puhja alevikus Õhtu 3 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 28.12.2021 korraldusega 834 Puhja alevikus Õhtu 3 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Õhtu kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ning ehitusõiguse määramine elamu, abihoone ja hoonete teenindamiseks vajalike tehnorajatiste püstitamiseks. Parkimiskorralduse, juurdepääsutee lahenduse koostamine ning vajalike servituutide märkimine. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ning detailplaneeringu algatamise taotlus illustreeriva eskiisiga siin.

Detailp

Rämsi külas Tiidriku tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 2.11.2021 korraldusega nr 702 Rämsi külas Tiidriku tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamine algatatakse ca 8816 m2 alal ning see hõlmab Tiidriku tee 5 ja 7 kinnistuid, sihtotstarbega 100% elamumaa. Detailplaneeringu eesmärk on detailplaneeringu ala jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning üheks teemaa krundiks. Elamukruntidele määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks määrata liikluskorralduslikud põhimõtted, maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tutvu detailplaneeringualaga siin, detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin ning lähteseisukohtadega siin.

 

 

Käo külas Vana-Angaste maaüksuse osa detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 12.10.2021 korraldusega nr 2-3/616 Käo külas Vana-Angaste maaüksuse osa detailplaneeringu. Detailplaneering algatatakse ca 8,8 ha suurusel ala ning see hõlmab osaliselt Vana-Angaste kinnistut (100% maatulundusmaa) ning juurdepääsu tee lahendamiseks Ülase tänava kinnistut (100% transpordimaa). Detailplaneeringu eesmärk on Vana-Angaste kinnistu Elva-Rannu tee poolses osas moodustada elamumaakrundid ning määrata kruntidele ehitusõigus elamute ehitamiseks. Lisaks määrata liikluskorralduslikud põhimõtted, üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 

Detailplaneeringualal planeeritava tegevusega seotud strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Rõngu Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 29 kehtestatud Rõngu valla üldplaneering. Detailplaneeringu ala jääb üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalale ja väikeelamumaa juhtotstarbega maale. Ehitusõiguse saamiseks on vajalik koostada detailplaneering.

Tutvu detailplaneeringualaga siin, detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ning detailplaneeringu algatamise taotlus illustreeriva eskiisjoonisega siin.

 

Elva linnas Kulbilohu 5 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 5.10.2021 korraldusega nr 2-3/604 Elva linnas Kulbilohu 5 kinnistu  detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Kulbilohu 5 krundile ehitusõiguse määramine kuni kolme äri- ja tootmishoone püstitamiseks. Lisaks määratakse liikluskorralduslikud põhimõtted, ja maakasutustingimused ning antakse heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Üldplaneeringu kohaselt jääb detailplaneeringuga hõlmatav ala Kulbilohu asumisse tootmismaa juhtotstarbega  maa-alale. Tootmise maa-alale võib püstitada tootmis- ja tööstushooneid ning tootmis- ja tööstusrajatisi. Algatatav detailplaneering on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ja detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva eskiisiga siin.

 

Palupera külas Külaotsa kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 28.09.2021 korraldusega nr 2-3/585 Palupera külas Külaotsa kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Külaotsa kinnistule lisaks olemasolevatele hoonetele ehitusõiguse saamine elamu ja abihoone püstitamiseks.Detailplaneeringu alal planeeritava tegevusega seotud strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Palupera Vallavolikogu 20.12.2011 otsusega nr 25 kehtestatud Palupera valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering). Planeeritav ala asub elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kompaktse asustusega alal ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Tutvu detailplaneeringualaga siin ja lähteseisukohtadega siin.

 

Käärdi alevikus Mesika 8a ja Karro kinnistute detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 10.08.2021 korraldusega nr 2-3/484 Käärdi alevikus Mesika 8a ja Karro kinnistute detailplaneeringu.  Detailplaneeringu koostamine algatatakse Käärdi alevikus Mesika 8a kinnistul ja Karro kinnistul ning juurdepääsu tee lahendamiseks Elva linnas Kadaka tänav T2 kinnistul ja Liiva 14 kinnistul korralduse lisas 2 asendiskeemil näidatud ulatuses. Detailplaneeringu ala kokku moodustab ca 7,4 ha suuruse ala. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu ala kruntimine ja kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute püstitamiseks. Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 vastu võetud Mesika 8a detailplaneeringu koostamine lõpetatakse. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Jaani 5a kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 20.04.2021 korraldusega nr 2-3/270 Elva linnas Jaani tn 5a kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu alal kolme krundi moodustamise ja kolme korterelamu püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Juurdepääsu, parkimise ja haljastuse põhimõtete määramine ning servituutide seadmise määramise vajaduse märkimine. Tutvu detailplaneeringu alaga siin  ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Palu tee 9a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 1.09.2020 korraldusega nr 2-3/563 Elva linnas Palu tee 9a kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks. Algatatud detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga kuid teeb ettepaneku muuta alal kehtivat detailplaneeringut. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin. Planeeritaval alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud „Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine" Kehtiva detailplaneringuga tutvu planeeringute andmekogus.

 

Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu (Peedu ravikodu) detailplaneering

Elva Vallavolikogu 24.08.2020 otsusega nr 186 algatati Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneering, planeeritava ala asukohaskeemiga tutvu , algatamise taotlust illustreeriva lahendusega tutvu  ja KSH eelhinnanguga tutvu.

Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine Miljööteraapiia Keskuse teenindamiseks vajaliku hoonestuse (kuni 2 hoonet) püstitamiseks. Tutvu detailplaneeringu edasise menetluse ja dokumentidega siin.

 

Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu tulemused

Valminud Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avaliku arutelu toimus 24. novembril. Eelnevalt oli võimalik detailplaneeringu eskiislahendusega tutvuda siin.

Arutelul arutati  eskiisile laekunud arvamusi ning võimalusi detailplaneeringulahenduse täiendamiseks. Tutvu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu protokolliga siin. Planeeringu eskiisile esitatud Muinsuskaitseameti arvamusegsiin.

 

Algatamise menetlus:

Elva Vallavalitsus algatas 31.03.2020 korraldusega nr 232 Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu, eesmärgiga jagada planeeringuala elamukruntideks ja määrata kruntidele ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Planeeringuala, suurusega ca 4,5 ha asub Peedu asumis, planeering algatatakse üldplaneeringus määratud väikeelamute maa juhtostarbega alal. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

Vastuvõetud detailplaneeringud:

 

Elva linnas Kirde 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Elva Vallavalitsus võttis 18.04.2023 korraldusega nr 237 vastu Kirde 2 kinnistu detailplaneeringu ja korraldab selle avaliku väljapaneku 8. maist kuni 22. maini 2023. Planeeringuga nähakse ette Kirde 2 krundil asuva olemasoleva tootmishoone laiendamine. Hoone laiendamine nähakse ette krundi põhjaosas olemasoleva asfalteeritud platsi piires (Tartu mnt poolses küljes). 

Planeeringu avalik väljapanek toimub Elva Vallavalitsuses (I korrusel infosekretäri juures, Kesk 32 Elva linn). Detailplaneeringuga saab tutvuda ka siin.

 

Detailplaneeringu varasem menetlus:

Elva Vallavalitsus algatas 12.07.2022 korraldusega nr 326 Elva linnas Kirde 2 kinnistu detailplaneeringu. Algatamisest huvitatud isik on Saint-Gobain Glass Estonia SE, ettevõte soovib kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamist, et laiendada olemasolevat tootmishoonet.

Detailplaneeringuala, suurusega 32516 m2 hõlmab Kirde 2 kinnistut, tutvu planeeringuala asukohaga siin, detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

Detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmiseks ja detailplaneeringu koostamise rahastamiseks on sõlmitud detailplaneeringust huvitatud isikuga haldusleping.

 

 

Elva linnas Jaani 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Elva Vallavalitsus võttis 11.04.2023 korraldusega nr 228 vastu Jaani 4 kinnistu detailplaneeringu ja korraldab selle avaliku väljapaneku 27. aprillist kuni 12. maini 2023. Planeeringuga kavandatakse Jaani 4 krundile 2 korterelamut korterite arvuga ühes elamus 12-16. Hooned on lubatud kuni kolmekorruselised, sh kolmas korrus peab olema katusekorrus. Juurdepääs planeeringualale kavandatakse Jaani tänavalt, planeeringuga lahendatakse krundi parkimine, haljastus ja tehnovõrgud. 

Planeeringu avalik väljapanek toimub Elva Vallavalitsuses (I korrusel infosekretäri juures, Kesk 32 Elva linn). Detailplaneeringuga saab tutvuda ka siin.

Detailplaneeringu kohta arvamuste tekkimisel palume need esitada avaliku väljapaneku jooksul valla e-aadressil elva@elva.ee 

 

Detailplaneeringu varasem menetlus:

Elva Vallavalitsus algatas 06.07.2021 korraldusega nr 2-3/423 Elva linnas Jaani 4 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu alal korterelamute püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Juurdepääsu, parkimise ja haljastuse põhimõtete määramine ning servituutide seadmise määramise vajaduse märkimine. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

Hellenurme külas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneeringu muudetud lahenduse avalik arutelu

Elva Vallavalitsuse 01.02.2022 korraldusega nr 60 korraldati Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu muudetud lahendust tutvustav avalik väljapanek 17. veebruarist kuni 17. märtsini 2022. Avaliku väljapaneku ajal laekus kaks arvamust. Leiti, et ka vähendatud ehitusõigusega detailplaneeringuga jätkuks hooldatavate kontsentreerimine detailplaneeringualale, s.t. küla südames asuvasse kompleksi ja ei paraneks klientide elukeskkond. Detailplaneeringu realiseerimisega toimuks jätkuv institutsionaliseerimine ja olemasolevate probleemide eskaleerimine, milleks on hoolekande subjektide sotsiaalne isolatsioon, sotsiaalne märgistamine ja tõrjutus ning institutsioonis elamisega kaasnev stress, mis omakorda kujutab kõrget riski kogu külakogukonnale, vähendab elanike turvatunnet, paikkonna atraktiivsust ja häirib teiste ettevõtjate tegevust. 

Detailplaneeringu muudetud lahenduse tutvustamiseks, avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike arvamuste arutamiseks ning osapoolte vahelise kompromissi leidmiseks korraldas Elva Vallavalitsus Detailplaneeringu täiendava avaliku arutelu, mis toimus 4. mail 2022 algusega kell 18.00 Palupera teenuskeskuse saalis (Vallamaja, Hellenurme küla). Arutelu tulemusena kompromissi ei saavutatud, arvamuse esitanud iskud jäid oma arvamuse juurde, et detailplaneeringualal ei tohi anda ehitusõigust täiendava 30 kohalise elukorpuse rajamiseks. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.

 

Detailplaneeringu ala asub Hellenurme külas ja hõlmab Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistuid. Lõuna-Eesti Hooldekeskus soovib parandada hooldekodu elanike elutingimusi ning ehitada Mõisa aed krundile olemasolevale hoonestusele lisaks ühe elukorpuse hoone. Detailplaneeringu realiseerimisel suletakse Mustamäe kinnistu hoolekandeosakond ning paigutatakse hooldekodu elanikud ümber uude valmivasse korpusesse Mõisa aed kinnistul. Mõisa tõllakuuri krundile kavandatakse täiendav parkimisala ning krundil olev tõllakuuri hoone ehitatakse ümber huvitegevuse hooneks. Detailplaneeringu varasemas lahenduses kavandati detailplaneeringu alale kaks elukorpuse hoonet. Käesolevas lahenduses  ühe elukorpuse hoone kavandamisest Mõisa tõllakuuri kinnistul loobutakse.

 

Tutvu planeeringuga siin:

detailplaneeringu seletuskiri

situatsiooniskeem

tugiplaan

põhijoonis

tehnovõrkude joonis

 

Detailplaneeringu varasem menetlus:

Palupera Vallavolikogu 19.09.2017 otsusega nr 38 võeti vastu Hellenurme külas asuvate Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek toimus 16. oktoobrist 2017 kuni 17. novembrini 2017. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 7. detsembril 2017. Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeringualale ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30-kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30-kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks. Alal kehtib Palupera valla üldplaneering, millega on planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks määratud tootmismaa, ühiskondlike ehitiste maa ning elamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks ühiskondlike ehitiste maaks ja tootmismaaks.

8. mail 2018 saadeti Elva Vallavolikogule ja volikogu komisjonidele arupärimine, milles anti teada, et piirkonna elanikud ei ole rahul hooldekeskuse laienemisplaanidega. Elanikud tunnevad muret, et võrreldes külaelanike arvuga on planeeritav hoolealuste kasv (60 elanikuga kaks korpust) liiga suur. Elva Vallavalitsus otsustas, et detailplaneeringule koostatakse sotsiaalsete mõjude analüüs ning detailplaneeringut täiendatakse analüüsi tulemuste ja leevendavate meetmetega. Sotsiaalsete mõjude analüüsi tutvustav avalik arutelu toimus Hellenurme teenuskeskuses 15. septembril 2020.

Tutvu Palupera Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringuga siin:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu situatsiooniskeem

detailplaneeringu tugiplaan

detailplaneeringu põhijoonis

detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaan

detailplaneeringu illustratsioon

Palupera valla üldplaneeringu muutmise ettepanek

detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused

KSH eelhinnang

Lisamaterjalid (august 2020):

uuendatud planeeringu seletuskiri

sotsiaalsete mõjude hindamise lähteülesanne

sotsiaalsete mõjude hinnang

ekspertarvamus

sotsiaalsete mõjude hindamise avaliku arutelu protok

 

 

 Detailplaneeringu koostamise lõpetamine:

Elva Vallavalitsus lõpetas 23.08.2022 korraldusega nr 382 Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavolikogu lõpetas 09.03.2020 otsusega nr 1-3/176 Järvekülas Ristiku ja Luhaneeme kinnistute detailplaneeringu koostamise.

Elva Vallavalitsus lõpetas 01.12.2020 korraldusega nr 2-3/ 755  Elva linnas J. Kärneri 18, 18c ja Jaan Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/168 Käärdi alevikus Kaseküla tn 5 detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 27.03.2018 korraldusega nr 2-3/514 Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 17.04.2018 korraldusega nr 2-3/573 Elva linnas Käo tee 86 krundi detailplaneeringu koostamise. 

 

 

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud:

Elva Vallavolikogu 26.04.2021 otsusega nr 229 tunnistati kehtetuks Elva linnas Tartu mnt 31a ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering.

Elva Vallavolikogu 26.04.2021 otsusega nr 230 tunnistati kehtetuks Tilga külas Pajustiku kinnistu detailplaneering.

Elva Vallavolikogu 28.03.2022 otsusega nr 33 tunnistati kehtetuks Mäeselja külas Põhja ja Lõuna kinnistute detailplaneering Lõuna kinnistu osas.