Detailplaneeringud

Kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda 

planeeringute andmekogus.

Andmekogu sisaldab ka Elva linnas, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallas varasemalt kehtestatud detailplaneeringuid. Lisainfot küsi planeeringuspetsialistilt Maarika Uprus, tel 730 9898, 5271860 või maarika.uprus@elva.ee.

 

Algatatud detailplaneeringud

Vastuvõetud detailplaneeringud

Lõpetatud detailplaneeringu menetlused

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

 

Algatatud detailplaneeringud:

Puhja alevikus Õhtu 3 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 28.12.2021 korraldusega 834 Puhja alevikus Õhtu 3 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Õhtu kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ning ehitusõiguse määramine elamu, abihoone ja hoonete teenindamiseks vajalike tehnorajatiste püstitamiseks. Parkimiskorralduse, juurdepääsutee lahenduse koostamine ning vajalike servituutide märkimine. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ning detailplaneeringu algatamise taotlus illustreeriva eskiisiga siin.

 

Elva linnas Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 16.11.2021 korraldusega nr 750 Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamine algatatakse 2193 m2 suurusel alal ja hõlmab Käärdi tee 5 kinnistut, 100% elamumaa.Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kaaluda kinnistu jagamist kaheks elamukrundiks ning määrata ehitusõigus kahe ridaelamu ehitamiseks. Lisaks lahendatakse juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord.

Tutvu detailplaneeringualaga siin, detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin ning lähteseisukohtadega siin.

 

Detailp

Rämsi külas Tiidriku tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 2.11.2021 korraldusega nr 702 Rämsi külas Tiidriku tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamine algatatakse ca 8816 m2 alal ning see hõlmab Tiidriku tee 5 ja 7 kinnistuid, sihtotstarbega 100% elamumaa. Detailplaneeringu eesmärk on detailplaneeringu ala jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning üheks teemaa krundiks. Elamukruntidele määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks määrata liikluskorralduslikud põhimõtted, maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tutvu detailplaneeringualaga siin, detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin ning lähteseisukohtadega siin.

 

Annikoru külas Helekotka kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 9.11.2021 korraldusega nr 722 Annikoru külas Helekotka kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneering algatatakse Helekotka kinnistul, pindala 19150 m², katastriüksuse sihtotstarve 100% elamumaa. Detailplaneeringu eesmärk on jagada Helekotka kinnistu kolmeks elamukrundiks ning määrata kruntidele ehitusõigus elamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks määrata liikluskorralduslikud põhimõtted, üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tutvu detailplaneeringualaga siin, detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin ning lähteseisukohtadega siin.

 

Käo külas Vana-Angaste maaüksuse osa detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 12.10.2021 korraldusega nr 2-3/616 Käo külas Vana-Angaste maaüksuse osa detailplaneeringu. Detailplaneering algatatakse ca 8,8 ha suurusel ala ning see hõlmab osaliselt Vana-Angaste kinnistut (100% maatulundusmaa) ning juurdepääsu tee lahendamiseks Ülase tänava kinnistut (100% transpordimaa). Detailplaneeringu eesmärk on Vana-Angaste kinnistu Elva-Rannu tee poolses osas moodustada elamumaakrundid ning määrata kruntidele ehitusõigus elamute ehitamiseks. Lisaks määrata liikluskorralduslikud põhimõtted, üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 

Detailplaneeringualal planeeritava tegevusega seotud strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Rõngu Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 29 kehtestatud Rõngu valla üldplaneering. Detailplaneeringu ala jääb üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalale ja väikeelamumaa juhtotstarbega maale. Ehitusõiguse saamiseks on vajalik koostada detailplaneering.

Tutvu detailplaneeringualaga siin, detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ning detailplaneeringu algatamise taotlus illustreeriva eskiisjoonisega siin.

 

Elva linnas Kulbilohu 5 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 5.10.2021 korraldusega nr 2-3/604 Elva linnas Kulbilohu 5 kinnistu  detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Kulbilohu 5 krundile ehitusõiguse määramine kuni kolme äri- ja tootmishoone püstitamiseks. Lisaks määratakse liikluskorralduslikud põhimõtted, ja maakasutustingimused ning antakse heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Üldplaneeringu kohaselt jääb detailplaneeringuga hõlmatav ala Kulbilohu asumisse tootmismaa juhtotstarbega  maa-alale. Tootmise maa-alale võib püstitada tootmis- ja tööstushooneid ning tootmis- ja tööstusrajatisi. Algatatav detailplaneering on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ja detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva eskiisiga siin.

 

Palupera külas Külaotsa kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 28.09.2021 korraldusega nr 2-3/585 Palupera külas Külaotsa kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Külaotsa kinnistule lisaks olemasolevatele hoonetele ehitusõiguse saamine elamu ja abihoone püstitamiseks.Detailplaneeringu alal planeeritava tegevusega seotud strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Palupera Vallavolikogu 20.12.2011 otsusega nr 25 kehtestatud Palupera valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering). Planeeritav ala asub elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kompaktse asustusega alal ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Tutvu detailplaneeringualaga siin ja lähteseisukohtadega siin.

 

Tamme külas Männituka kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 21.09.2021 korraldusega nr 2-3/564 Tamme külas Männituka kinnistu detailplaneeringu. Taotletaval alal on Rannu Vallavalitsuse 04.07.2005 otsusega nr 191 kehtestatud „Tamme külas Paluotsa maaüksuse detailplaneering". Kehtiva detailplaneeringuga on määratud Männituka krundi ehitusõigus, mille kohaselt on lubatud ehitada üks põhihoone ja kaks abihoonet, hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 100 m2, hoonete suurima lubatud kõrgusega 7 m ja maksimaalse korruselisusega 1,5 ning ehitiste põhilise kasutusotstarbega suvila. Kehtiva detailplaneeringuga on võimalik turtvuda detailplaneeringute andmekogus. Algatatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat detailplaneeringut Männituka kinnistu osas ning suurendada hoonete lubatud ehitisealust pindala, hoonete suurimat lubatud kõrgust ja täpsustada hoonestusala. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja lähteseisukohtadega siin.

 

Käärdi alevikus Mesika 8a ja Karro kinnistute detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 10.08.2021 korraldusega nr 2-3/484 Käärdi alevikus Mesika 8a ja Karro kinnistute detailplaneeringu.  Detailplaneeringu koostamine algatatakse Käärdi alevikus Mesika 8a kinnistul ja Karro kinnistul ning juurdepääsu tee lahendamiseks Elva linnas Kadaka tänav T2 kinnistul ja Liiva 14 kinnistul korralduse lisas 2 asendiskeemil näidatud ulatuses. Detailplaneeringu ala kokku moodustab ca 7,4 ha suuruse ala. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu ala kruntimine ja kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute püstitamiseks. Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 vastu võetud Mesika 8a detailplaneeringu koostamine lõpetatakse. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Palu tee 11a kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 03.08.2021 korraldusega nr 2-3/461 Elva linnas Palu tee 11a kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on kinnistu sihtotstarbe määramine elamumaaks, kinnistu jagamine kolmeks krundiks ning kruntidele ehitusõiguse saamine üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Juurdepääs kruntidele nähakse ette Palu teelt, detailplaneeringuga nähakse ette tehnovõrkude võimalik asukoht ning haljastuse põhimõtted. Kruntide hoonestusalad nähakse ette Palu tee äärde, kruntide sügavuses säilitatakse roheala. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohatdega siin.

Elva linnas Jaani 4 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 06.07.2021 korraldusega nr 2-3/423 Elva linnas Jaani 4 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu alal korterelamute püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Juurdepääsu, parkimise ja haljastuse põhimõtete määramine ning servituutide seadmise määramise vajaduse märkimine. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Jaani 5a kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 20.04.2021 korraldusega nr 2-3/270 Elva linnas Jaani tn 5a kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu alal kolme krundi moodustamise ja kolme korterelamu püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Juurdepääsu, parkimise ja haljastuse põhimõtete määramine ning servituutide seadmise määramise vajaduse märkimine. Tutvu detailplaneeringu alaga siin  ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Tähe 2e kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 26.01.2021 korraldusega nr 2-3/66 Elva linnas Tähe 2e kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on kinnistule ehitusõiguse võimaldamine ühe ridaelamu püstitamiseks, juurdepääsu, parkimise ning haljastuse põhimõtete määramine ning tehnovõrkude asukoha märkimine. Algatatud detailplaneering on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas, ala juhtostarve on väikeleamu maa. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Palu tee 9a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 1.09.2020 korraldusega nr 2-3/563 Elva linnas Palu tee 9a kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks. Algatatud detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga kuid teeb ettepaneku muuta alal kehtivat detailplaneeringut. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin. Planeeritaval alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud „Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine" Kehtiva detailplaneringuga tutvu planeeringute andmekogus.

 

Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu (Peedu ravikodu) detailplaneering

Elva Vallavolikogu 24.08.2020 otsusega nr 186 algatati Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneering, planeeritava ala asukohaskeemiga tutvu , algatamise taotlust illustreeriva lahendusega tutvu  ja KSH eelhinnanguga tutvu.

Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine Miljööteraapiia Keskuse teenindamiseks vajaliku hoonestuse (kuni 2 hoonet) püstitamiseks. Tutvu detailplaneeringu edasise menetluse ja dokumentidega siin.

 

Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 31.03.2020 korraldusega nr 232 Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu, eesmärgiga jagada planeeringuala elamukruntideks ja määrata kruntidele ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Planeeringuala, suurusega ca 4,5 ha asub Peedu asumis, planeering algatatakse üldplaneeringus määratud väikeelamute maa juhtostarbega alal. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

Vastuvõetud detailplaneeringud:

Elva linnas Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine

Elva Vallavalitsuse 21.12.2021 korraldusega nr 824 võeti vastu Elva linnas Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneering. Planeeringuga nähakse ette Pikk 2 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning tehakse ettepanek määrata kruntide aadressideks Pikk 2 ja Pikk 2a. Pikk 4 kinnistul kruntimist ei kavandata. Ehitusõigus seatakse kruntidele Pikk 2a ja 4 korterelamute püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17. jaanuarist kuni 1. veebruarini 2022 Elva Vallavalitsuses (Kesk 32 Elva linn, I. korruse infosekretäri juures). Palume tutvuda detailplaneeringuga ning arvamuste tekkimisel esitada need kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee. Detailplaneeringuga saab tutvuda ka siin:

detailplaneeringu seletuskiri

situatsiooniskeem

olemasoleva olukorra joonis

kontaktvööndi joonis

põhijoonis

tehnovõrkude joonis

illustreeriv joonis

 

Algatamise materjal:

Elva Vallavalitsus algatas 12.01.2021 korraldusega nr 2-3/21 Elva linnas Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

 Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsus korraldas H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu 9. juunil kell 18.00 Elva Vallavolikogu saalis (Kesk 32 Elva linn). Avalikul väljapanekul tutvustati detailplaneeringu lahendust, arutati esitatud arvamusi, kuulati ära osapoolte seisukohad ja püüti leida kompromiss. Arutelu osalenud kaks arvamuse esitajat jäid oma seisukoha juurde, et ridaelamu ei sobi H. Raudsepa tänava miljöölisesse piirkonda. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin ja arutelu esitlusmaterjaliga siin.

Vallavalitsus võttis 21.09.2021 korraldusega nr 569 H. Raudsepa 3 detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste osas seisukoha ning edastas detailplaneeringu heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Tutvu seisukohtadega siin. Rahandusministeerium ei andnud detailplaneeringule heakskiitu, otsusega on võimalik tutvuda arengu- ja planeeringuosakonnas.

 

Detailplaneeringu varasem menetlus:

Elva Vallavalitsuse 16.02.2021 korraldusega nr 153 otsustati läbi viia detailplaneeringu avalik arutelu 11. märtsil 2021 kell 18 Elva Kultuurikeskuses (Elva linn Kesk 32).  Kuna Vabariigi Valitsuse otsusega on alates 3. märtsist avalikud üritused ja koosolekud keelatud, otsustati 9.märtsi istungil detailplaneeringu avalik arutelu edasi lükata ajani, millal lubatakse avalikke üritusi korraldada. Elva Vallavalitsuse 09.03.2021 korraldusega nr 202 tutvu siin.

 

Elva Vallavalitsuse 22.12.2020 korraldusega nr 2-3/816 võeti vastu H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneering, mille avalik väljapanek toimus 11. jaanuarist kuni 25. jaanuarini 2021. Paberkandjal detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Elva vallavalitsuses (infosekretäri juures Kesk 32 Elva linn). 

Avalikul väljapanekul olnud detailplaneeringuga tutvu siin:

detailplaneeringu seletuskiri

situatsiooniskeem

olemasoleva olukorra joonis

kontaktala plaan

detailplaneeringu põhijoonis

tehnovõrkude joonis

illustreeriv joonis

 

Detailplaneeringu algatamise dokumentidega tutvu siin:

Elva Vallavalitsuse 3.12.2019 korraldus nr 2-3/812

detailplaneeringuala asendiskeem

detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriv joonis

detailplaneeringu lähteseisukohad

 

 

Elva vallas Hellenurme külas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine

Palupera Vallavolikogu 19.09.2017 otsusega nr 38 võeti vastu Hellenurme külas asuvate Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek toimus 16. oktoobrist 2017 kuni 17. novembrini 2017. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 7. detsembril 2017. Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeringualale ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30-kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30-kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks. Alal kehtib Palupera valla üldplaneering, millega on planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks määratud tootmismaa, ühiskondlike ehitiste maa ning elamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks ühiskondlike ehitiste maaks ja tootmismaaks.

8. mail 2018 saadeti Elva Vallavolikogule ja volikogu komisjonidele arupärimine, milles anti teada, et piirkonna elanikud ei ole rahul hooldekeskuse laienemisplaanidega. Elanikud tunnevad muret, et võrreldes külaelanike arvuga on planeeritav hoolealuste kasv (60 elanikuga kaks korpust) liiga suur. Elva Vallavalitsus otsustas, et detailplaneeringule koostatakse sotsiaalsete mõjude analüüs ning detailplaneeringut täiendatakse analüüsi tulemuste ja leevendavate meetmetega. Sotsiaalsete mõjude analüüsi tutvustav avalik arutelu toimus Hellenurme teenuskeskuses 15. septembril 2020.

Tutvu Palupera Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringuga siin:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu situatsiooniskeem

detailplaneeringu tugiplaan

detailplaneeringu põhijoonis

detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaan

detailplaneeringu illustratsioon

Palupera valla üldplaneeringu muutmise ettepanek

detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused

KSH eelhinnang

 

Lisamaterjalid (august 2020):

uuendatud planeeringu seletuskiri

sotsiaalsete mõjude hindamise lähteülesanne

huvitatud isiku poolt tellitud sotsiaalsete mõjude hinnang

ekspertarvamus

sotsiaalsete mõjude hindamise avaliku arutelu protokoll

 

 

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine:

Elva Vallavalitsus lõpetas 01.12.2020 korraldusega nr 2-3/ 755  Elva linnas J. Kärneri 18, 18c ja Jaan Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu koostamise 

Elva Vallavalitsus lõpetas 27.03.2018 korraldusega nr 2-3/514 Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 17.04.2018 korraldusega nr 2-3/573 Elva linnas Käo tee 86 krundi detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/168 Käärdi alevikus Kaseküla tn 5 detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavolikogu lõpetas 09.03.2020 otsusega nr 1-3/176 Järvekülas Ristiku ja Luhaneeme kinnistute detailplaneeringu koostamise.

 

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud:

Elva Vallavolikogu 26.04.2021 otsusega nr 1-3/229 tunnistati kehtetuks Elva linnas Tartu mnt 31a ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering.

Elva Vallavolikogu 26.04.2021 otsusega nr 1-3/230 tunnistati kehtetuks Tilga külas Pajustiku kinnistu detailplaneering.