Elva Vallavalitsuse nädalakiri 09.-15.05.2022

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

 

Vabad ametikohad Elva Vallavalitsuses 


Elva Vallavalitsus otsib inimesi järgmistele ametikohtadele:

 • hoolduskoordinaator, kandideerimise tähtaeg 26.05.2022 
 • Rõngu Keskkooli direktor, kandideerimise tähtaeg 27.05.2022 
 • Aakre Rahvamaja juhataja, kandideerimise tähtaeg 29.05.2022 

Töökuulutused ja täpsem info on leitav: www.elva.ee/toopakkumised
 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Noortekonverents #Kriis pakkus noortele teadmisi kiusamisest ja selle tagajärgedest  
 

Elva valla noortevolikogu korraldas 12. mail Rõngu Rahvamajas noortekonverentsi #Kriis, kus osales kokku 89 noort. Esinema oli kutsutud viis väga erinevat ning mitmekülgset inimest:

 • Rõngu keskkooli 9. klassi õpilane ning Euroopa meister jõutõstmises Marelin Jüriado
  Marelin rääkis oma kogemusloo kiusamisest - kuhu see teda viis ning kus on ta praegu. Marelini kiusati 6.–7. klassis väga ning see on jätnud talle hinge väga sügava mälestuse. Kiusamise tõttu tulid Marelini ellu suitsetamine, enesetapumõtted jm. Need on kahjuks ka ühed põhilisemad kiusamise tagajärjed tänapäeva noorte seas. 
   
 • Milos reklaam tegevjuht Brit Mesipuu
  Milos reklaamitööd tegevjuht Brit koolitas noori küberturvalisuse teemal. Noored said teada, kuidas enda digijälge puhtana hoida ning kuidas enda kohta internetist teavet leida. Samuti said noored tutvuda seadustega ja enda õigustega.
   
 • Naiste Tugi- ja Teabekeskuse (NTTK) koolitusspetsialist Hiie Taal
  NTTK koolitusspetsialist Hiie tegi ülevaate stereotüüpidest, seksismist, seksuaalsest ahistamisest ja vägivallast küberruumis. Hiie esinemise ajal tuli välja tõsiasi, et kõikides koolides leidub õpetajaid, kes lähenevad stereotüüpselt ning Hiie sõnul on see tõsine probleem. Ka noored nõustusid sellega, et ükski õpetaja või kooli (tugi)personal ei tohiks õpilase kiusamisega seotud teemadele vastata lausega „Ära tee kiusajatest välja. Ole nendest üle" või muud sellist. NTTK koolitusspetsialisti sõnul on kõigil õigus vägivallavabale elule - olgu selleks kas vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald. NTTK ettekande slaidikava on leitav ka noortekonverentsi koduleheküljelt.
   
 • Spordientusiast, kirjanik ja sisulooja Liis Velsker
  Liis tegi noortele ettekande noortele teemal „Tee iseendani“. Liis jagas avameelselt oma kogemuslugu, kuidas teda kiusati ning kuidas ta lõplikult depressiooni seljatas. Liis andis ülevaate ka enda praegusest töökohast Tabasalu Gümnaasiumi õpilasnõustajana. Samuti said noored võimaluse küsida Liisilt otse küsimusi, nagu ka kõikidelt teistelt esinejatelt.
   
 • Elva Gümnaasiumi psühholoog Martin Kimmel 
  Päeva viimane esineja oli Elva gümnaasiumi psühholoog Martin Kimmel, kes tegi ettekande teemal „Kiusamise tagajärjed“. Martin rääkis tagajärgedest, milleni kiusamine võib kiusatavat viia, näiteks depressioon, suitsiidsed mõtted, endasse tõmbumine. Kõige olulisem mõte, millega Martin oma ettekande lõpetas oli: „Kiusamine ei ole okei!“. See oli läbiv mõte ka kõigi teiste esinejate ettekannetes. 

Kõikidele noorte poolt esitatud küsimustele, mis ei saanud vastust konverentsil kohapeal, jagab Elva valla noortevolikogu vastuseid peagi noortekonverentsi koduleheküljel noortekonverents.elva.ee

Elva valla noortevolikogu tänab kõiki noori, esinejaid ning toetajaid tänu kellele sai Elva valla noortekonverents #Kriis võimalikuks ja seda väga vingel kujul. Eelkõige avaldab noortevolikogu tänu päevajuhile Mari-Liis Vanaisakule, Sirle Lüüsile ning Liis Lehistele. Aitäh ka Kraine kohvik-pagarile, kes osalejaid lõunasöögiga kostitas. 

Elva valla noortekonverentsi #Kriis tegevuste elluviimist toetab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet ning Eesti Interneti SA. 

 

11. mail toimus Elva Kultuurikeskuses kultuurikomisjoni koosolek

Päevakorras oli SA Elva Kultuur ja Sport tegevusplaanide tutvustamine, Elva valla loomeettevõtjate hetkeolukord ning tulevik, Elva valla noortevolikogu tegevussuunad, koostöö ning nende kaasamine  kultuurikomisjoni töösse.

Elva vallavalitsuse esindajana osales koosolekul arendusspetsialist Sirli Pippar, kes andis ülevaate loomeettevõtjatest Elva vallas.  

 

10. mail toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri- ja spordivaldkonna koosolek

Kultuuriministeeriumis toimunud töörühma koosolekul osalesid Margus Ivask ja Liis Lehiste. Päevakorras olid eelarvestrateegia 2023-2026 ning ettepanekud valdkonna 2023. aasta riigieelarve läbirääkimisteks.

 

10. mail toimus TERA Peedu koolis haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek 

Päevakorras olid TERA Peedu kooli arendusplaanid, lasteaiakohtade vajaduse ülevaade Elva vallas (Ulila küsitluse tutvustus ja Käärdi lasteaia arendusplaanid) ning Elva valla malevate korraldamise hetkeseis. Arutleti ka Ukraina laste haridusse kaasamise murekohti ning võimalikke lahendusi ettevalmistavateks tegevusteks, et uuel õppeaastal oleks nende sisse elamine võimalikult sujuv. 

Järgmine haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub 31. mail kell 18 ning kohtumise fookuses on kaasav haridus.

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

09.-10. mail osales Kertu Vuks innovatsiooniprogrammi "Kohalikud omavalitsused rohepöördes" seminaripäevadel

Seminari raames viidi läbi arutelud teadlaste, kohalike omavalitsuste esindajate ning ministeeriumite esindajatega. Kohtumiste eesmärgiks oli saada tagasisidet seni kogutud info ja väljapakutud tööriistades osas rohepöörde rakendamiseks kohalikes omavalitsustes. Arutleti, kuidas ikkagi kohalikke omavalitsusi rohepöörde tegevuste elluviimisel abistada, milline roll on selles riigil ja milliseid lahendusi näevad teadlased.

Täpsem ülevaade innovatsiooniprogrammi kohta on leitav siit.   

 

12. mail toimus Elva Spordihoones majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek

Koosolekul käsitleti Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loale arvamuse andmist - mittenõustuv eelnõu suunati volikokku. Komisjon nõustus hoonestusõiguse andmisega AS Emajõe Veevärgile kahe puurkaevu rajamiseks Nooruse pargi kinnistule. Toimus ka arutelu järvede hetkeseisundi üle ning abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate Verevi ja Kentsi järvede töödest ja plaanidest.

 


Vahva kaader: Puhja Lasteaed Pääsusilma Õnnelille rühma lapsed käisid koostöös RMK-ga istutamas 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 


Reedel, 13. mail toimus Rõngu Rahvamajas Elva valla kogukondade kriisiõppepäev

Päeva esimeses pooles toimusid loengud ning teises pooles erinevad töötoad. Päästeameti esindaja Arvi Uustalu andis ülevaate elanikkonnakaitse ja kriisi mõistetest, võimalikest kriisiohtudest Eestis, riski- ning kriisikommunikatsiooni olemusest ja kriisivarudest. Piret Valge Naiskodukaitsest tutvustas "Ole valmis!" mobiilirakendust, kust on võimalik leida juhiseid, kuidas erinevates ootamatutes olukordades käituda. Ulvar Kuningas Punasest Ristist rääkis organisatsiooni tegevustest ning kogukondade koolitamisvõimalustest. Politsei- ja Piirivalve ameti esindaja Lauri Tamm näitas erinevaid võimalusi, kuidas info tõesust kontrollida ning kutsus kaasa mõtlema info usaldamise teemadel. Viimasena tutvustasid Karmen Paavel ja Eliise-Berta Tarto Elva Vallavalitsuse kriisikomisjoni tööd, kriisikommunikatsioonialaseid tegevusi ning valla plaane elanikkonnakaitse teemadel. 

Töötubades tutvuti koduste varudega (toit, esmaabitarbed, tehnilised vahendid), otsiti juhiseid erinevate situatsioonide lahendamiseks, pakuti välja ideid kriisikommunikatsiooni parandamiseks ning uuriti kriitiliselt erinevaid pressiteateid. Lisaks eelnimetatud inimestele toetasid kriisiõppepäeva toimumist veel ka Taavi Siilbek Päästeametist ja Inge Leitu Naiskodukaitsest.  

 

Neljapäeval, 12. mail osales Eliise-Berta Tarto seminaril “Kaasamise digilahendused” 

E-riigi Akadeemia poolt ellu kutsutud seminaril tutvustas Robert Bjarnason, Citizen Foundation Iceland juht veebiplatovormi "Your Priorities" ning jagas oma kogemusi selle platvormi edulugudest kodanike ja valitsuse vahelise koostöö loomises. 

Antud platvorm on kasutusele võetud juba mitmetes erinevates riikides näiteks kaasavaks eelarveks, ja erinevateks ideekorjeteks. Ka kunagine Rahvakogu kasutas just nende loodud platvormi. Eestis on seda platvormi veel pilotiseeritud näiteks ka ideekorjeks õhukvaliteedi probleemide lahendamisel Tallinnas ja mujal Euroopas.  

Platvormi eesmärk on mugavdada ja struktureerida ideede presenteerimist ja diskussioone, et tekiks võimalikult kompaktne ülevaade erinevate arvamuste osakaaludest. Samuti on platvormil Google tarkvaral põhinev nö "mürgisuse detektor", mis tuvastab ja elimineerib võimalikud nn trollimised, isiklikud ründamised jms. 

Robert Bjarnason rõhutas, et olulisel kohal on siiski ka näost näkku kohtumised ja vestlused kohalike elanikega, et teada saada, millised on nende vajadused ja soovid. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Kolmapäeval, 11. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osales koosolekul Kertu Vuks. Koosoleku päevakorras olid 3 volikogu eelnõud - MTÜ Tartu Maraton, OÜ Peetri Matsi ja Vallasant OÜ kinnistute omandamine; Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu avaliku arutelu kokkuvõte ja komisjoni arvamuse kujundamine; Elvas, Tartu mnt 10 pargi kaasajastamine  ja selle integreerimine Elva Gümnaasiumi ning linnastaadioni ruumi.

Komisjon kiitis kinnistute omandamise eelnõud heaks ning suunas volikokku. Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu lahendust volikogu komisjon ei toetanud. Komisjon tegi ettepaneku alustada Tartu mnt 10 asuva Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ning terroriohvrite matmispaiga ümbermatmiseks ja monumendi teisaldamiseks. Vallavalitsus on alustanud selleks ettevalmistavate tegevustega.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Neljapäeval, 12. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osales koosolekul Kertu Vuks. Päevakorras oli üks arutelupunkt: Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneering. Kertu Vuks andis ülevaate Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu protsessist ja 4. mail toimunud avaliku arutelu tulemustest, kus osapoolte vahel kompromissi ei leitud. Sotsiaal- ja tervisekomisjoni päevakorda tuli antud teema Hellenurme külaseltsi pöördumisest tingituna.

Komisjon leidis arutelu tulemusena, et planeeringu edasises etapis tuleks hinnata sotsiaalseid mõjusid.  

 

Kolmapäeval, 11. mail toimus sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike supervisioon

Supervisiooni viis Elva Kultuurikeskuses läbi Kaupo Saue. Koos arutati ja tunti huvi, kuidas meil päriselt läheb, mis märgid näitavad, et läheb hästi; missugust oskust või omadust on oluline arendada, et oma töös paremini läheks. Järgmine osakonna supervisioon on plaanis läbi viia sügisel. 

 

  VARIA  


Elva võõrustab 2022. aasta keegli maailmameistrivõistlusi!

Perioodil 15.-28. mai 2022  toimuvad Elva spordihoones Sportkeegli Maailmameistrivõistlused. Kahe nädala jooksul võtavad U18, U23 ja individuaalala võistlustel mõõtu kokku ligi 330 sportlast 16 erinevast riigist.

Eile, 15. mail  toimus maailmameistrivõistluste pidulik avatseremoonia, kus võtsid sõna Elva vallavanem Priit Värv,  Eesti Veeremängude Liidu sportkeegli sektsiooni president Kaido Kirs, Elva spordijuht Madis Šumanov ning Maailma Keegliliidu asepresident Jiří Jančálek. Tantsulise etteaste tegi RN Stuudio showtantsugrupp Showstar.

Eestit esindavad põhivõistlusel Markko Abel, Urmas Lembla, Marian Saar ja Heret Ots. Elvasse on võistlema sõitnud sportlased veel ka Austriast, Horvaatiast, Tšehhist, Taanist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Ungarist, Itaaliast, Poolast, Rumeeniast, Serbiast, Slovakkiast, Sloveeniast, Rootsist ja Põhja-Makedooniast.

Võistlusi kantakse üle Postimehe veebis ning kõik huvilised on oodatud võistlusi vaatama ka Elva Spordihoonesse kohapeale.

Rohkem infot ja ajakava on leitav siit.  

Avatseremoonia galerii ˃
Fotode autor: Marko Hõrak 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 02.-08.05.2022

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 02.-08.05.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

 

Neljapäeval, 5. mail toimus infosüsteemi VOLIS 2 arendamise koosolek 

Eesti Linnade ja Valdade Liit soovib arendada praegust volikogude istungite infosüsteemi VOLIS, mille eluiga on ammendumas. Uus infosüsteem tugineb praeguse VOLIS-e tugevustele ja väldib selle puudusi. Koosolekul tutvustati esialgset infosüsteemi prototüüpi. 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

 

Elva valla teedel teostatakse tolmutõrjetöid ja taastatakse teekatte märgistusi

Aprilli lõpus alustati Elva vallateedel tolmutõrjetöödega. Tolmutõrje lõikude kogupikkus on 55 km. Täpsem info ja tolmutõrjekaart on leitav valla kodulehelt: www.elva.ee/teede-ja-tanavate-hooldus.

Samuti alustati Elva vallas teekatte märgistuste taastamistöödega. Tööde käigus taastatakse kulunud märgistused ülekäigurajadel, parkimiskohtades, ristmikel ja mujal. Töid teostatakse Elvas, Puhjas ja Annikorus.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Udernas tähistati 100 aasta möödumist esimesest emadepäeva tähistamisest Eestis 

Aastal 1922 tähistati Uderna kooli õpetaja Helmi Mäelo eestvedamisel Eestis esimest korda emadepäeva. Sündmusest 100 aasta möödumise puhul toimus Uderna kooli juures pidulik kontsert-aktus, mille eestvedajaks oli Uderna kooli vilistlane Kalev Jago. 

Sõna võtsid Elva vallavolikogu esimees Sulev Kuus ja Elva vallavanem Priit Värv. Kohal oli ka Helmi Mäelo lapselaps, kes jagas oma vanaemast mälestusi ning endine Uderna kooli õpetaja Aime Kahk luges katkendi Helmi Mäelo raamatust "Talutütar". Esinesid Aakre rahvamaja väikekandleansambel, Puhja meesansambel ja Hariette-Liis Kuus. Kontsert- aktuse lõpetas Voldemar Kuslap.

 


Elva vallavalitsus ootab 31. maini kandidaate tunnustustele "Aasta noor" ja "Õpilaste aasta haridustegu" ning 20. septembrini kandidaate haridustöötajate tunnustustele 
 

Aasta noore aunimetus antakse välja 7—26-aastasele noorele, kes on oma tegevusega Elva vallas silma paistnud haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas. Tunnustusele "Aasta noor" saad kandidaadi esitada SIIN

Õpilaste aasta haridustegu tunnustus on loodud eesmärgiga tõsta esile Elva valla kooliõpilaste omaalgatuslikku haridusalast projekti või sündmust. Tunnustatakse tegu, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisiõpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust. Tunnustusele "Õpilaste aasta haridustegu" saad kandidaadi esitada SIIN


Haridustöötajate aunimetused antakse välja üheksas kategoorias:

Aasta hariduse tegu aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva valla koolieelseid lasteasutusi, üldhariduskoole ja huvikoole ettevõtmise või muu tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse. Aasta hariduse tegu aunimetus antakse üle Elva valla haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule, tegu on parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi ning toonud haridusasutusele tuntust ja kujundanud positiivset mainet.

Aasta hariduse sõber aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut või organisatsiooni, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust. Aasta hariduse sõber aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas.

Aasta noorõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva vallas õpetajana kuni kolm aastat.

Aasta kooliõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule.

Aasta klassijuhataja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele.

Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.

Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

Aasta tugispetsialist aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on aidanud kaasa lapse või noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd. 

Aasta taustajõud aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada abiõpetajat, õpetaja abi, tugiisikut või teist haridusasutuses töötajat, kes on toetanud lapsesõbraliku õppe- ja kasvukeskkonna loomist.
 

Kandidaate saab esitada kolmel viisil: 

Täpsem info ja statuut: elva.ee/valdkondlikud-tunnustused.

 

Neljapäeval, 5. mail kohtusid Puhja koolis Elva valla õppejuhid

Ühises aruteluringis tutvustasid õppejuhid oma kooli õppekavade tugevusi ja võimalikke koostöökohti õppekavade sisu arendamisel. Mitmes koolis on hetkel käsil arengukava või õppekava uuendamine. Puhja kooli õppejuht Riin Massur kirjeldas kooli arengukava ja õppekava loomise protsessi ning uuenenud päevakava. Puhja koolis on kesksel kohal ennastjuhtiv õppija ning õpioskused.  

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Kentsi paisjärve saabus 20 000 haugi vastset

Reedel, 6. mail asustati Annikorus asuvasse Kentsi paisjärve 20 000 haugi vastset. Vastsed kasvatas Elva vallale Haaslava Kalakasvatus. Sügisel asustatakse lisaks haugidele ka 40 kahesuvist linaskit. Asustamise tulemuslikkust kontrollitakse teaduslike katsepüükidega 4-5 aasta järel pärast kalade asustamist. 

 


Kevadtööd Elvas 

Elvas alustati kevadtöödega juba 26. aprillil, mil istutati linnaruumi kevadlilli - pärdiklilli, võõrasemasid ja tulpe.

4 mail alustati Kesk tänaval ka peenarde korrastamisega ning puhastati kõigi Kesk tänava noorte puude võrad.

 

  ARENG JA PLANEERING  


Kolmapäeval, 4. mail toimus Hellenurme teenuskeskuses Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu arutelu

Arutelule eelnes Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu muudetud lahenduse avalik väljapanek, mis toimus 17. veebruarist kuni 17 märtsini. Selle raames laekus arvamus Hellenurme külaseltsilt. 

Planeeringu varasemas lahenduses kavandati alale lisaks olemasolevale hoonestusele 2 elukorpuse hoonet (kokku 60 kohta). Muudetud lahenduses ühest elukorpuse hoonest Mõisa tõllakuuri krundil loobutakse (jääb 30 kohta) ning krundile kavandatakse juurde parkimiskohti. Koosolekul tutvustas külaselts oma esitatud arvamuse sisu ning huvitatud isik selgitas oma nägemust detailplaneeringust.

Arutelu käigus mõlemaid osapooli rahuldavat kompromissi ei leitud.

Detailplaneeringuga seotud materjalid on leitavad:
www.elva.ee/planeeringud

 


Elva vallavalitsus avas eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse taotlemise vooru

Sel aastal on Elva vallas fassaadide ja piirdeaedade värvimiseks võimalik toetust taotleda perioodil 01.05–01.06.2022. Taotlemine toimub elektrooniliselt Elva valla kodulehe kaudu SPOKU keskkonnas.  

Toetus on üldjuhul mõeldud elamute fassaadide ja piirdeaedade värvi uuendamiseks Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel. Toetust on võimalik taotleda ka valla hajaasutusega alal asuvale elamule ja/või elamu piirdeaia värvimiseks tingimusel, et see elamu või piirdeaed on oluline objekt. Objektiks võib olla näiteks terviklikult säilinud autentne taluhoone ja selle piire, või muu taoline, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab välimuse parendamisel piirkonnale lisandväärtust. 

Toetuse suurus on fassaadide värvimisel kuni 50% värvi maksumusest. Eramu värvimisel on toetuse suurus maksimaalselt 200 eurot ning korterelamu värvimisel maksimaalselt 400 eurot. Piirdeaia värvimise puhul makstakse toetust kuni 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot.  

Toetuse suurem eesmärk on Elva valla avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine. Tutvu Elva valla elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korraga SIIN.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 


Piirkonnakogude valimistele kandidaatide esitamise tähtaega pikendati

Seoses tehnilistest probleemidest tingitud piirkonnakogude hääletuse tühistamisega on pikendatud piirkonnakogudesse kandidaatide esitamise tähtaega. Ootame kandidaate kuni 31.05.2022, eriti on oodatud Elva ja Konguta piirkonna aktiivsed eestvedajad.  

Kandidaate saab üles seada kõikides piirkondades:

Vastavalt Elva valla piirkonnakogude statuudile saavad piirkonnakogu liikmeks kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek.

Loe rohkem: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 


Kolmapäeval, 4. mail tähistati rahvusvahelist tuletõrjujate päeva

Selle puhul käis vallavanem Priit Värv koos ennetustööspetsialisti Karmen Paaveliga õnnitlemas ka meie valla kangelasi: Elva Päästekomandot ja Rõngu Vabatahtlikku Päästeseltsi. Tuletõrjujate päeval mälestatakse nii hukkunuid tuletõrjujaid kui ka tähtsustatakse nende tegevust inimeste elude päästmisel ja turvalisuse tõstmisel. See päev on pühendatud inimestele, kes riskivad eluga teiste päästmise nimel. Soovime neile jätkuvat indu ja vastupidavust!  

 

Kolmapäeval, 4. mail toimus Väärikate Ülikooli õppeaasta lõpetamine

Lõputunnistuse said aasta jooksul Väärikate Ülikooli loengutel osalenud õppurid. Tervitussõnad vallavalitsuse poolt ütles abivallavanem Kertu Vuks, esinesid rahvatantsijad ning Vabariigi Pillimees 2020 Martin Arak.  
 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


Kolmapäeval, 4. mail külastasid Elva valda Jõgeva valla sotsiaalosakonna ametnikud ja volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni liikmed


Kohtumine algas abivallavanema Kertu Vuksi tervitusega. Edasi tutvustasid Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna tööd osakonnajuhataja Milvi Sepp, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning sotsiaalnõunikud Alo Rebane, Anneli Lepik ja Rutt Hanni. Koos jagati valdkonna praktikaid ja kogemusi, sh projektitööst ning arutleti võimaluste ja kitsaskohtade üle. Külalistel oli palju küsimusi, eriti ennetustöö kohta. Vallamajast suundusid külalised edasi SA Elva Laste- ja Perekeskusesse, mille tööd tutvustas nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Katti Kask. Külaskäik lõppes Madis Šumanovi juhitud huvitava ringkäiguga Elva Spordihoones.    

 


Õnnitlesime 100. aasta sünnipäeva tähistanud Elva valla kodanikku 

Reedel, 6. mail käisid vallavanem Priit Värv ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp õnnitlemas sel päeval uhket 100. aasta sünnipäeva tähistanud Elva valla kodanikku Endla-Rosalie Kangrot. Juubilari õnnitleti heade soovide, lillekimbu ning Elva valla meenetega.

 


Teisipäeval, 3. mail paigaldasid sotsiaaltöötajad koos Päästeameti ennetuspartneri Taavi Siilbekiga kolme Elva valla koju raskesti süttivad voodipesud

Tegu on osaga projektist „Kodud tuleohutuks“. Komplektid said paigaldatud kodudesse, kus toimub siseruumides suitsetamine ning on kõrgendatud oht tuleõnnetusse sattuda. Juba enam kui 10 aastat on Päästeamet nimetatud sihtgruppi üritanud suunata ohutumalt käituma nõustamise ja teavitamise abil. Soovitud tulemused on aga saavutamata ja hukkunute ning vigastatute hulk püsib muutumatuna endiselt kõrgel tasemel. Sellest tulenevalt on Päästeamet lisaks nõustamisele otsustanud järjest enam panustada ka füüsilise keskkonna muutmisele. Üheks selliseks, kodustes majapidamistes veel vähe levinud võimaluseks, on rasksüttiva sisustuse laiem kasutuselevõtt. Tegemist on 100% rasksüttivast polüestrist toodetega, mida tavapärastest voodiriietest eristab see, et leegi/kuumusega kokkupuutel need ei sütti - toimub vaid kerge sulamine.  

 

  VARIA  


Laupäeval, 7. mail toimus Elva keskväljakul ja selle ümbruses Elva päev 84 

Elva vallavalitsus võttis üritusest samuti osa - suhtlesime Elva valla inimestega, tutvustasime Elva vallavalitsuse tööd ja Elva valla äppi ning viisime läbi lühikese arengukavalise küsitluse, millele vastanute vahel loosime välja kaks piletit Elva suvistele suurüritustele - üks pääse 11. juunil toimuvale Elva Rockile ning üks pääse 30. juunil toimuvale Eesti Liikumis- ja spordifestivali  kontserdile koos bändiga Traffic. 

Elva päeva raames toimus suur kevadlaat, traditsiooniline Kellatorni jooks, avati Arbi järve loodusrada ning terve päeva vältel esinesid erinevad Elva valla kultuurikollektiivid.

Palju õnne Elva linn! 

 


Vallavalitsus osales Maastikumaratonil 

Pühapäeval, 8. mail toimus juba 40. korda kevadhooaja suurima rahvajooksuna tuntud Maastikumaraton. Enamus Elva vallavalitsuse esindusest läbis ühiselt 10 km kõndimise distantsi, sotsiaalnõunik Rutt Hanni jooksis 24 km ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ja õigusnõunik Kaisa Kangro jooksid 10 km distantsi. Oli vahva ja tervistedendav ühisüritus! 

 

Kuula Elva valla raadiot!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.04 - 01.05.2022

Elva vallavalitsuse nädalakiri 25.04 - 01.05.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

25. aprillil toimus volikogu istung 

Elva vallavolikogu II koosseisu VIII istung toimus 25. aprillil Elva Vallavalitsuse volikogu saalis ning veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli kaks määruse ja kolm otsuse eelnõud ning vallavanema ettekanne. Istungist võttis osa 27 ja puudus 2 volikogu liiget. 

Volikogu kinnitas Elva valla 2022. aasta esimese lisaeelarve. Lisaeelarve korrigeerib riiklike õigusaktidega eraldatud summasid ja võtab eelarvesse 2021. aasta eelarves kavandatud, aga pooleli jäänud tegevused. 2022. aasta I lisaeelarve maht on 3 359 707 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 520 073 euro võrra ja kulud 1 180 725 eurot. 

Kinnitati uus Elva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. Võrreldes 25.02.2019 Elva Vallavolikogu vastuvõetud määrusega nr 76 „Reovee kohtkäitlus ja äraveo eeskiri“ tehakse uue eeskirjas muudatused, mis parandavad volitusvormi, korrigeeriti määruses olevate mõistete loetelu, täpsustati reovee kohtkäitluse tingimusi Elva vallas jms. 

Volikogu andis vallavalitsusele volituse Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest tulenevate nõuete kontrollimiseks. Elva vallavolikogu on kehtestanud Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja. Mõlemas eeskirjas on sätestatud, et kinnistu veevärgi- ja kanalisatsiooni kontrollimise õigus on volikogu otsusega nimetatud isikutel. Praeguseni ei ole volikogu volitatud isikuid määranud, kuid vajadus nõuetele vastavuse kontrollimise järele on olemas. Volitatud isikuks nimetati ametikohtade järgi vallamajandusosakonna juhataja, taristuspetsialist ja ehitusspetsialistid.  

Otsustati võõrandada Ringtee 17 kinnistu. Tegemist on 3440m2 suuruse tootmismaaga, kust 2021. aastal lammutati amortiseerunud 348m² suurune laudahoone. 2020. aastal võõrandas Elva vald Ringtee tn 17 kõrval asuva kinnistu Ringtee tn 15, samuti 100% tootmismaa, 2507m², hinnaga 9100 eurot. Samal ajal mõõdistati Ringtee tn 17 kinnistust lahti ka potentsiaalne kergliiklustee teenindusriba. Kinnistule on tekkinud mitu huvilist ja valla poolt parendatud kinnistule edaspidi rohkem panustada pole otstarbekas. Kõigil huvilistel on võimalus osaleda avalikul enampakkumisel. 

Volikogu nõustus rahvatervise seaduse § 10 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete delegeerimisega Elva vallavalitsusele. Oma olemuselt on RTerS § 10 sätestatud ülesanded täitevorgani pädevuses, kellel on neid lihtsam täita. Seetõttu delegeeritakse otsusega paragrahvis sätestatud ülesanded Elva vallavalitsusele. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse tööst ja vastas volikogu liikmete küsimustele. SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane tegi ettekande eelmisel volikogu esitatud arupärimise vastusest. Abivallavanem Kertu Vuks tegi ettekande nõudluspõhise transpordi küsitluse tulemustest ning abivallavanem Heiki Hansen andis ülevaate, kuidas hakkab toimuma õppekorraldus Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise ajal.

Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda SIIN.
Vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Volikogu istungit saab järele vaadata Elva valla YouTube’ist. 

Järgmine volikogu istung toimub 23. mail 2022. 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  


Vallavalitsus käis koos lastega istutamas 

Reedel, 29. aprillil osalesid Sten Saarekivi ja Margit Berg-Jürgens koos Peedu lasteaialastega RMK-ga koostöös korraldatud istutustalgutel Nõo vallas, Tõraveres. Istutustalgutega istutati üle 20 hariliku kuuse istiku. Lapsed õppisid RMK esindaja abil õiget puu istutamise tehnikat ning päeva lõpus said nad  maiustada kringliga. 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  


25. - 26. aprillil toimus Elva valla haridusasutuste kriisiplaanide koolitus


Koolituse viis läbi MTÜ Mahena kriisinõustaja Tiina Naarits-Linn. Haridusasutuse kriisiplaani all mõeldakse erinevaid plaane nagu hädaolukorra lahendamise plaan, tuleohutuse tagamise plaan ning igapäevategevuses turvalisuse tagamise plaan. Koos jõuti järelduseni, et läbimõeldud kriisplaan aitab ära hoida suurema kriisi. Kaks väga intensiivset päeva andsid võimaluse saada lähemalt tuttavaks kriisinõustamise alustega, seadusandlusega, hädaolukorra ja kriiside mõtestamisega, eluliste näidetega ning palju muuga.

Viimase päeva lõpuringi järgi jäid osalejatele koolitusest kõlama järgmised märksõnad: vastutus, meeskond, dokumentide praktilisus, tugi, lai haare, kriisis tegutse aeglaselt, elulised näited, esimesed 6h peale kriisi, kriiside olemus, kindlustunne oma plaani osas, ajaaknad, hädaolukorra lahendamise plaani mõiste, kriisis oleva inimese toetamine, isiklik ja tööalane kasu, hea kriisiplaaniga annab suuremat kriisi ära hoida, kes-kus-kuidas-mis-mida-millal-skeem. Koolitus aitas luua ühised lähtealused kriisplaanide ning turvalisuse arendamiseks.  

 


Neljapäeval, 28. aprillil toimus III rahvusvaheline Kultuurikompass: "Kuidas muuta maailma keskkonnahoidliku kultuurikorralduse kaudu?" 


Konverentsi avasõnades ütles Urmas Klaas, et Tartu soovib kultuuripealinna projektiga ja ka edaspidi olla jätkusuutlikku ja keskkonnahoidliku kultuurikorralduse trendiseadja. Samuti hõigati välja kauaoodatud Tartu 2024 kultuuripealinna programmi alguskuupäev, milleks on 27. jaanuar 2024. 

Ettekannetes ja arutelupaneelides arutleti, kuidas olukorras, kus on vaja süsteemset muudatust, mis seaks ürituste korraldamisele konkreetsed nõuded ja kriteeriumid, viia jätkusuutlikud lahendused üldsusesse siiski selliselt, et see ei tunduks millegi keelamise ja praeguste võimaluste ära võtmisena. Toodi mitmeid näiteid, kuidas suuri asju saab teha olles seejuures ka keskkondlikult vastutustundlik. Samuti arutleti, et jätkusuutlikkuse kontseptsioonis ei tohi unustada kultuurikorraldajate iseendi jätkusuutlikkust. Tihti on ürituste planeerimine ja organiseerimine ülipingeline ning inimesed töötavad oma võimete piiril, mis ei ole aga ei tervislik ega ka jätkusuutlik. Jõuti ka tõdemuseni, et erinevaid väiksemaid keskkonnahoidlikke lahendusi mõeldakse välja pidevalt, näiteks ringpakendid ja innovaatilisemad fänninänni lahendused, kuid suurimaks jätkusuutlikkuse vastandteguriks ürituste puhul on siiski transport ja selle jalajälg keskkonda. See on aga valdkond, mille ümberkujundamine on keeruline ning nutikate alternatiivsete reisimisvõimaluste ja transpordilahenduste väljatöötamine ning teostamine on paraku väga pikaajaline protsess. 

 


Elva valla raamatukogude töötajad tantsivad! 

2022. aasta on raamatukogude aasta ning reedel, 29. aprillil tantsisid rahvusvahelise tantsupäeva raames raamatukogutöötajad üle Eesti spetsiaalselt „Raamatukogude aastal tantsuga" aktsiooni jaoks loodud tantsu.

Tantsusammud on Singer Vingeri laulule „Teadagi" seadnud Kertu Valjala Tähtvere Tantsukeskusest.

Ka Elva valla raamatukogude töötajad otsustasid koos tantsida ning Külli Kornavi juhendamisel sai tants selgeks õpitud ja ka üles filmitud. Vahvat tulemust saab vaadata SIIT

Kiitus Elva valla tublidele raamatukogutöötajatele!

Raamatukogude aasta ja tantsuaktsiooni "Raamatukogude aastal tantsuga" kohta saab täpsemalt lugeda: www.raamatukogudeaasta.ee 

 

  ARENG JA PLANEERING  


Vallavalitsus korraldab Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu avaliku arutelu

Elva Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu Hellenurme külas, Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste muudetud detailplaneeringu kohta.

Arutelu toimub 4. mail 2022 kell 18 Palupera teenuskeskuse saalis (endine vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald).

Lõuna-Eesti Hooldekeskus soovib parandada hooldekodu elanike elutingimusi ning ehitada Mõisa aed krundile olemasolevale hoonestusele lisaks ühe elukorpuse hoone. Mõisa tõllakuuri krundile kavandatakse täiendav parkimisala ning krundil olev tõllakuuri hoone ehitatakse ümber huvitegevuse hooneks. Detailplaneeringu varasemas lahenduses kavandati detailplaneeringu alale kaks elukorpuse hoonet. Käesolevas lahenduses ühe elukorpuse hoone kavandamisest Mõisa tõllakuuri kinnistul loobutakse.

Avaliku väljapaneku ajal laekus kaks arvamust, milles leiti, et ka vähendatud ehitusõigusega detailplaneeringuga jätkuks hooldatavate kontsentreerimine planeeringualale, st küla südames asuvasse kompleksi ja ei paraneks klientide elukeskkond.

Arutelul tutvustatakse detailplaneeringu muudetud lahendust, avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ning püütakse leida osapoolte vaheline kompromiss.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda www.elva.ee/planeeringud

Üritus Facebookis: www.facebook.com/events/365757068834797

 


Vallavalitsus kohtus OÜ Elva Soojusega

Reedel, 29. aprillil kohtusid vallavalitsuse esindajad ja Elva Soojuse juhatuse esimees, et arutada Elva linnapiirkonna soojamajandusvaldkonna arendamist ning uue soojamajandusarengukava koostamise võimalusi.  

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  


Elva valla matkahooaeg on avatud
 
1. mail kogunesid tublid ja sportlikud matkasõbrad Järvemuuseum Akva:rium parklasse, et sealt üheskoos võtta ette paaritunnine tõukerattamatk. Enne retke viis matkakorraldaja Loodusturism OÜ eesotsas Imre Arroga matkalistele läbi ka instruktaaži, et matk kulgeks võimalikult ohutult ning nauditavalt.

Ligi 12 km pikkune marsruut kulges mööda kaunist Võrtsjärve idakallast ja metsavaheteid ning imetleda sai ka Mustjärve. Suuri ja väikeseid matkasõpru osales matkal kokku 25. Matkapäeva üheks lisaülesandeks oli vaadata looduses ringi ning tabada ilusamad vaated ka kaamerasilmaga. Fotojahi parimate fotode autorid saavad maikuu jooksul ka premeeritud. Päeva lõpetas toitev kõhutäis kohvik Elwa poolt.

Matkapäeva korraldas Loodusturism OÜ koostöös Elva Kultuur ja Sport SA--ga. Suured tänusõnad Loodusturism OÜ-le ja kohvik Elwale! 

 


Kolmapäeval, 27. aprillil külastasid Elvat URBACT projekti raames TAS-i koostööpartnerid 

26.-30. aprillil toimus Tartumaal URBACT „Food Corridors“ partnerite kohtumine. Lisaks projektipõhistele koosolekutele ja töötubadele tutvustati külalistele ka Tartumaa maitseid ja toiduettevõtteid.

Kolmapäeval algas päev Elva valla külastusega, kus külalistele tutvustas Elva valla tegemisi vallavanem Priit Värv ning Krista Loog andis ülevaate SA Elva Teenused tegemistest. Külalistele pakkus väga huvi Elva valla koolitoitlustussüsteem ja selle põhimõtted. Seejärel väisati Järiste Veinitalu, Viinamärdi Talu ning tehti tutvust Lõunakeskuse Taluturuga. 

URBACT koostööprojekti “Food Corridors” eesmärk on üleeuroopalise koostöövõrgustiku loomine kohalikul tasandil toiduvaldkonna edendamiseks läbi linnade ja maapiirkondade koostöö. Projekti partnerid on Portugal (Coimbra), Kreeka (Larissa), Ungari (Szecseny), Itaalia (Bassa Romagna), Rumeenia (Alba Iulia), Sloveenia (Kranj) ja Eesti (Tartu).

Rohkem infot: https://urbact.eu/food-corridors

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 


27. aprillil toimus Aakres järjekorras teine Maal elamise päeva aruteluõhtu

Kokku tulid rahvamajade juhatajad, teenuskeskuse esindaja, valla arendusspetsialist, noortevolikogu esindaja ning kohalikud Maal elamise päeva korraldusest huvitunud inimesed. Üheskoos töötati läbi kogu päeva kontseptsioon ning arutati läbi võimalik päevakava ja sihtgrupid, kellele üritus suunatud on. Samuti pandi paika ülesanded, millega juba järgmiseks kohtumiseks tegeletakse.  

Järgmine Maal elamise päeva aruteluõhtu toimub 18. mail kell 18 Hellenurme teenuskeskuses (endine vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald).

Endiselt on väga oodatud kõik, kes soovivad Maal elamise päeva korralduses kaasa lüüa! 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


28. aprillil toimus Elva Kultuurikeskuses konverents “Ära mind lahti lase – kasvamine kärgperes”

Konverents oli eelkõige suunatud lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele. Päeva jooksul räägiti teemadest nagu perelepitusteenus, lahutusprotsess, psühholoogiline tugi, linnupesahooldus ning haridusasutuste roll lapse toetamisel. Läbivalt oli teemaks laps inimeste, sündmuste ja emotsioonide vahel ning erinevate osapoolte võimalused lapse toetamiseks.

Otsiti vastuseid küsimustele, nagu näiteks:
- Mis toimub siis, kui vanemad on otsustanud lahku minna ja see lahkuminek on keskmisest keerulisem ja kokkulepete saavutamine raske?
- Mis oleks, kui laps ei oleks see, kes liiguks pidevalt ühe vanema juurest teise juurde, vaid hoopis vanemad, kes on valinud lahkumineku, on need, kes tulevad lapse juurde?
- Kuidas laps end tunneb olles lahutavate vanemate vahel?

Karismaatilise moderaatori Urmas Vaino vahendusel toimus päeva lõpus huvitav arutelu ettekande teinute vahel.

Foto: Kayvo Kroon 

 

  VARIA  


Nädalavahetusel avati pidulikult põhjaliku uuenduse läbinud Annikoru discgolfipark


Pargi avamise puhul toimusid võistlused kolmel päeval järjest – reedest pühapäevani. Avamisel said tervituseks sõna Elva vallavanem Priit Värv, radade disainer Martin Rotmeister, Annikoru discgolfipargi üks asutajaid Meelis Külaots ning tänane pargi eestvedaja Martin Lepasaar. Kokku võttis võistlustest osa 162 sportlast ning mängiti kaheksas erinevas klassis. Rohkem infot ja pilte leiab: www.facebook.com/annikorudgklubi/

 

Kuula Elva valla raadiot!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.-24.04.2022

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.-24.04.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

Elva Gümnaasiumi ajutine õppekorraldus koolihoone rekonstrueerimise ajal

Elva Gümnaasium ja Elva Vallavalitsus on välja töötanud ajutise õppekorralduse gümnaasiumihoone rekonstrueerimistööde läbiviimise perioodiks. Ajutine õppekorraldus hakkab kehtima uue õppeaasta algusest, 1. septembrist 2022 ning kehtib kuni rekonstrueerimistööde lõpuni. Rekonstrueeritud Elva Gümnaasiumi hoone avamine on planeeritud 1. septembriks 2023.

Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise ajal paigutatakse 1. klassid Elva Spordihoonesse, 2. klassid Rõngu kooli, 3. klassid Konguta kooli ning 4.-9. klassid ja gümnaasium Tartu mnt õppehoonesse. Täpsemalt saab ajutise õppekorralduse kohta lugeda Elva valla kodulehelt.

Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise projektiga saab tutvuda siin: https://blogi.elva.ee/

Pilt: Elva Gümnaasiumi uue õppehoone 3D visuaal 

 


18.-22. aprillil tähistati Puhja koolis Puhja hariduselu 335. aastapäeva

Pidupäevast võtsid osa vallavanem Priit Värv ja abivallavanem Heiki Hansen. Kooliperele toimus sünnipäevanädalal mitmeid üritusi - ajalooline tagasivaade ja õppemäng, kohtumised kooli sümboolika loojate ning endiste koolijuhtide ja õpetajatega, kontsert-aktus, noortepidu ja liikumispäev.

Lisaks toimusid külalistunnid, kus 17nel Puhja kooli vilistlasel oli võimalus jagada õpilastega oma lugu. Vallavanem Priit Värvil oli võimalus tund läbi viia Puhja kooli kolmandale ja üheksandale klassile. 

 


Teisipäeval, 19. aprillil toimus Elva Gümnaasiumis Ukraina teemapäev ning õhtul Svjata Vatra kontsert Elva Kultuurikeskuses 

Ukrainale pühendatud teemapäeva raames toimus Elva Gümnaasiumis erinevaid ettevõtmisi nii tunnisiseselt kui ka ülekooliliselt - koolikeskkonnast võis leida erinevaid infostende Ukraina kohta, korraldati Ukraina teemaline viktoriin, avatud oli heategevuslik kohvik ning terve nädala vältel pakuti kooli sööklates Ukraina toite. Samuti oli kogu teemapäeva vältel võimalik teha annetusi Ukraina heaks heategevuslikesse annetuskastidesse. 

Ukraina teemapäeva tipphetkeks oli Elva Kultuurikeskuses toimunud meeleolukas Svjata Vatra kontsert „Elagu Ukraina!“. Kontserdist said osa ka mitmed Elva vallas elavad Ukraina sõjapõgenikud.

 

  ARENG JA PLANEERING  

Valminud on Mahlamäe kergliiklustee projekt, mis ühendab Mahlamäe asumi Kärneri tänava äärse kõnniteega

Kergliiklustee saab alguse Kärneri silla ülekäigurajast ja lõppeb Marja tänavaga. Kergliiklustee ehituse algus sõltub toetuste saamisest, st mitte varem kui 2023. aastal. Kergliiklustee pikkuseks on ca 600 meetrit ja laiuseks 2,5 meetrit. Tee hakkab paiknema Peedu tee äärse kraavi ja erakinnistute vahel. Tee äärde on planeeritud istepingid, prügikastid ja lillepeenrad. Lisaks on Kärneri tn ja Peedu tee ristis oleva tõusu serva plaanis istutada ka männid.

Kergliiklusteega ühendatakse ka Peedu tee ääres olev Uuta bussipeatus. Kergliiklustee ja ristuvate tänavate ristumised on lahendatud ülekäiguradadega, mis tähendab, et eesõigus on alati kergliiklusteel liiklejal.

Tulevikus on plaanis kergliiklusteed pikendada ka Marja tänavast edasi, kuid kuna seal on teemaa laius väiksem, siis kergliiklustee tuleb rajada vahetult sõidutee äärde. Seetõttu on antud osa mõistlik ehitada samal ajal sõidutee rekonstrueerimisega. Peedu tee järgmise etapi rekonstrueerimise aeg on veel lahtine, kuid tegemist on kindlasti Elva linna tänavatest ühe prioriteetseima remonti vajava teega.

Projekti seletuskiriasendiplaan 1asendiplaan 2lõige 1 ja lõige 2.

Vallavalitsus ootab arvamusi ja ettepanekuid kergliiklustee projekti kohta!

Ettepanekud palume saata:

Hendri Seinberg, teede- ja taristuspetsialist
hendri.seinberg@elva.ee / 5866 6520

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Teisipäeval, 19. aprillil osales Karmen Paavel seminaril „Vanemaealiste töötajate liikumise ja toitumise toetamine“

Seminari alguses püüti aru saada, kes on vanemaealine töötaja ning kõige enam kõnetas mõte, et me kõik oleme vananevad töötajad. Seega on oluline jõuda selleni, et kõik töökohad oleksid tervist toetavad, sõltumata töötajate east.

Rääkides siiski vanemas eas töötamisest, näitavad uuringud, et vanemaealistel töötavatel inimestel on võrreldes mittetöötavate samaealistega parem tervis (eeldusel, et tööökoht vastab töötervishoiu tööohutuse nõuetele), materiaalne toimetulek ja elukvaliteet tervikuna.  

Uuringute tulemustest on selgunud, et koguni 52% 55-64 aastastest naistest ei liigu aktiivselt, seda nii tervislikel kui ka muudel põhjustel. Samas inimene on treenitav igas eas ja peaaegu iga terviseprobleemiga. Tuleb valida endale sobiv treening, mida oleks nauding teha. Maailma terviseorganisatsioon on teinud üleskutse liikuda igal nädal 150-300 minutit mõõduka tempoga ning 75-150 minutit intensiivselt. Oluline on planeerida liikumine ja treening oma päevakavasse ning lubada endale päeva jooksul aktiivseid liikumisampse ning asendite vahetusi.

Lisaks liikumisele on oluline roll ka õigel toitumisel, mis on tihedalt seotud aktiivsuse kui ka ealiste eripäradega. Siinkohal võivad abiks olla Toitumise infosüsteem (nutridata.ee) ning Tervise Arengu Instituudi poolt välja antud infomaterjal Söömise ja liikumise soovitused eakamatele.  

 

  VALLAMAJANDUS  

Alates 19. aprillist teostatakse Elva linnas, Pikal tänaval garantiitööde raames kaevetöid ning liiklus on ajutiselt kogu tänava ulatuses suletud 

Töid teostab Asfaldigrupp OÜ garantiitööde raames, kus ilmnesid sademevee ja kanalisatsioonitorude lubatust suuremad vajumised. Peale kaevetööde lõppu tuleb ehitajal olemasolev asfaltkate taastada tänava laiuselt, et vältida pikivuuke ning tänava ebaühtlast vajumist tulevikus.

Liikluse sulgemine on vajalik liiklejate ohutuse tagamiseks, sest osad sademevee kaevud, mis välja vahetatakse, on kuni 5,5 meetri sügavused. Kohalikele elanikele on tagatud ligipääs kodudele.

Lisaküsimuste või probleemide korral palume ühendust võtta liikluskorralduse eest vastutava isikuga:

Martin Kliimant / Asfaldigrupp OÜ
Tel +372 5898 1089

 


Kuni mai esimese nädalani greiderdatakse Elva vallas kruusateid

Eelmisel nädalal alustati Elva vallas kruusateede greiderdamisega. Vald on jagatud kolmeks piirkonnaks, kus igaühes teostab greiderdamist eraldi ettevõte. Tööd lõpetatakse hiljemalt mai esimesel nädalal.

Greiderdamise kaart on leitav SIIT
NB! Kaart ei sisalda Elva linna, kus greiderdamine on seotud 5-aastase teehoolduslepinguga.

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  


Neljapäeval, 21. aprillil toimus Hellenurmes järjekorras neljas loovhommik

Sel korral toimus loovhommik ettevõtte külastuse formaadis ning Elva valla loomeettevõtjad külastasid üheskoos Hellenurme Veskimuuseumit.

Veskiemand Mae Juske tegi osalejatele põhjaliku ekskursiooni veskis, puutöömeister Ronaldi abil said osalejad valmistada ummiknõu ning päeva lõpetuseks pakkus veskiemand värskelt valminud hõrgutisi, muuhulgas näiteks ahjusooja leiba ning kuuma nõgesesuppi. Elva vallavalitsusest osalesid loovhommikul vallavanem Priit Värv ning arendusspetsialist Sirli Pippar.

Järgmine loovhommik toimub juba mais. Info loovhommikute kohta on leitav: www.elva.ee/loomeettevotjate-loovhommikud 

 

  JUHTIMINE  

Neljapäeval, 21. aprillil toimus kriisikomisjoni koosolek 

Ennetustööspetsialist Karmen Paavel tutvustas 21. mail Rannu rahvamajas toimuvat Naiskodukaitse evakuatsiooniõppust Sipelgas 2022, mis on üks osa suurõppusest SIIL 2022. Õppusele Sipelgas 2022 on oodatud osalema kõik soovijad, kes tahavad kogeda ning näha, mida ühes evakuatsioonipunktis tehakse. Lähiajal saadetakse laiali ka registreerimisinfo, mille kaudu saab ennast õppusele näiteks koos perekonnaga kirja panna.

Koosolekul räägiti ka evakuatsioonikohtade võimekusest, sh generaatorite olemasolust ning Elva spordihoone generaatoriga ühendamise võimekusest. Jutuks tuli ka laiem tsiviilkaitse arendamine Elva vallas, mille osas loodetakse nii kindlamat seisukohta ja juhiseid kui ka rahalist tuge riigilt.

Lisaks käsitleti kriisivalmiduse tõstmise temaatikat erinevate koolituste ja õppepäevade näol. Näiteks toimub reedel, 13. mail Rõngu rahvamajas esimene praktiline kriisiõppepäev kogukonna eestvedajatele. Õppepäeva eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi, mida inimene/perekond saab ise oma kriisivalmiduse tõstmiseks ära teha. Lisaks kogukonna eestvedajatele plaanitakse koolitada ka ühistuid ning kriisikomisjoni liikmeid. Õppepäevale saab registreerida siin : https://forms.office.com/r/cE4EVFZ8cn

 

Esmaspäeval, 18. aprillil toimus rahanduskomisjoni koosolek 

Rahanduskomisjonis vaadati läbi 2022. aasta esimene lisaeelarve. Suurem osa lisaeelarve mahust moodustavad eelmisest aastast ületulevad ja lõpetamata projektid. Esimese lisaeelarve kogumaht on 3 359 707 eurot.

Teise punktina andis abivallavanem Kristjan Vilu ülevaate Rannu, Ringtee 17 kinnistu müügiga seotud eelnõust. Lisaks andis Kristjan Vilu ülevaate valla kodulehele loodavast kaardirakenduses, mis annab tulevikus võimaluse avalikus vaates saada hea ülevaade vallale kuuluvatest kinnistutest.

 

  VARIA  

Rahandusministeerium ootab taas kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste konkursile

Auhinnakonkursile "Regionaalmaasikas" saab esitada isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kes on 2021. aastal silma paistnud regionaalarengut toetava tunnustust vääriva tegevusega või loonud kodukohta lisaväärtust. Kas on siis edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise, piirkonnale omaste toodete ja teenuste pakkumise või aidatud muul moel oluliselt kaasa piirkonna eripära säilimisele ja arengule. 

Kandidaate saab esitada:

 • interneti teel, täites vormi SIIN;
 • e-posti teel, saates vormikohase taotluse ja soovi korral lisamaterjali aadressile press@fin.ee;
 • posti teel, läkitades täidetud vormikohase taotluse ja soovi korral lisamaterjali märgusõnaga „Regionaalmaasikas" aadressile Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik isikud, organisatsioonid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 8. mai 2022. 

Laekunud ettepanekuid hindab riigihalduse ministri moodustatud komisjon, kes esitab valitud kandidaadid ministrile otsuse tegemiseks. Regionaalmaasika auhinnad antakse üle peaministri ja riigihalduse ministri vastuvõtul 15. juunil 2022. 

Eelmisel aastal pälvisid auhinna väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas Viljandimaa suurim maksumaksja ning tööandja AS Viljandi Aken ja Uks; Põlva-, Valga- ja Võrumaa kaugtöövõrgustik Kupland; Võrumaa ettevõtluse ja turismi arendaja koostöövõrgustik Kotus; Järva külapoodide elushoidja Tanksemäe Saffer OÜ; Valga vallaarhitekt Jiri Tintera kui Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendaja ning linnaruumi korrastamise ja ajaloolise pärandi säilitamise eest seisja.

 

Kuula Elva valla raadiot!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.-17.04.2022

Elva vallavalitsuse nädalakiri 11.-17.04.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

Teisipäeval, 12. aprillil toimus Ulila Keskuses haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Tutvuti Ulila Keskuse maja ja tegemistega, Liis Lehiste tutvustas noorsootöö plaane ning Kristi Liiv tutvustas projekti "Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas", mis on suunatud noortele, kes ei õpi ega tööta. Abivallavanem Heiki Hansen andis ülevaate Elva Gümnaasiumi remondiaegsest õppekorraldusest, kus I kooliaste viiakse Rõngu ja Konguta kooli ning II ja III kooliastme õppetöö hakkab toimuma Tartu mnt koolimajas. Täpsemalt saab ajutise õppekorralduse kohta lugeda Elva valla kodulehelt

 

Kolmapäeval, 13. aprillil toimus Puhja Seltsimajas kultuurikomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osales koosolekul külalisena Karmen Moont, kes andis komisjonile ülevaate kultuurispetsialisti tööplaanist, projektitoetustest ning Tartu 2024 kultuuripealinna projekti hetkeseisust ja plaanidest Elva vallas. Lisaks oli päevakorras Kalju Ermi nimelise pargipingi paigaldamise taotlus, komisjoni esimehe kokkuvõte komisjoni liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemustest ning ringkäik Puhja Seltsimajas ja ülevaade seltsimaja rollist kogukonnas.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Kolmapäeval, 13. aprillil toimus Konguta Rahvamajas sotsiaal- ja terviseosakonna ajajuhtimise ja koostöö koolitus

Koolitaja Lilian Saage julgustas otsa vaatama oma harjumustele ning analüüsima võimalusi, kuidas saaks veel efektiivsemalt ning ökonoomsemalt tegutseda. Individuaalselt, paaris ja rühmades otsiti ning tutvustati parimaid ajajuhtimise praktikaid. Märkmikud said täis häid ideid, mida järjest oma tööellu rakendada - ikka selleks, et püsida ja tegutseda oma tööpostil parimas konditsioonis. Lisaks andis ühine koolitus võimaluse rääkida kitsaskohtadest, mida meeskonnaliikmed tajuvad. Koos nende teadvustamine ja võimalike lahenduste leidmine teeb ka meeskonna ühtsemaks ning tugevamaks.  

 

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Elva Vallavalitsuse saalis sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 

Koosolekul andis Karmen Paavel ülevaate valla ennetustegevuste plaanist ning arutleti volikogusse mineva eelnõu üle, millega delegeerib volikogu rahvatervise seadusega omavalitsusele antud ülesanded vallavalitsusele. Kuna antud seadus reguleerib ka tervise- ja heaoluprofiili koostamist, andis Karmen Paavel ülevaate hiljuti valminud Elva valla tervise- heaoluprofiilist. Komisjoni liikmed uurisid ka sõjapõgenike vastuvõtu tingimuste ja sellega seotud probleemide kohta, millele vallavalitsuse esindajad vastuseid andsid. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

Kolmapäeval, 13. aprillil toimus Elva Vallavalitsuse saalis arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks ja Maarika Uprus. Tutvustati käimasolevaid planeeringuid ning tehti lühikokkuvõte toimunud avalikest aruteludest (Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu arutelu ja Tähe 2e avalik arutelu). Pikemalt arutati Hellenurme Külaseltsi pöördumisega seoses Hellenurme hooldekeskuse detailplaneeringut, mis otsustati suunata edasisse menetlusse. Vallavalitsus korraldab lähiajal planeeringulahenduse tutvustamiseks ja arvamuste ärakuulamiseks avaliku arutelu. Kertu Vuks tutvustas komisjoni liikmetele ka Rõngu kogukonnakeskuse ehitusega seonduvat ning andis ülevaate Elva metsaparkide ja jäätmemajanduse olukorrast.  

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Elva Spordihoones majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek 

Abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate majanduse- ja keskkonnavaldkonna hetkeseisust ning viimase aja muutustest. Lisaks tutvustas kaht volikogu eelnõud, mis olid suunatud komisjonile arvamuse andmiseks. Otsustati, et Elva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja muutmise ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest tulenevate nõuete kontrollimiseks volituste andmise eelnõud võib edastada volikokku. 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Jääaja Keskuses Tartumaa arengustrateegia uuendamise tööseminar

Seminaril osalesid Priit Värv, Liis Lehiste, Jaanika Saar ja Karmen Paavel. Tööseminaride raames kogutakse neljas suuremas töörühmas - elukeskkond, ettevõtlus, liikuvus ning heaolu - ideid ja sisendit järgnevate aastate arengustrateegia jaoks. Arengustrateegia paneb paika suunad, mis on sihiks järgnevate aastate tegevusteks. Töörühmadesse on kogunenud inimesed üle Tartumaa ning oma mõtteid ja ideid on saanud edasi anda ka kõik Tartumaa omavalitsused ja mitmed organisatsioonid, näiteks Tartu Ülikool, Päästeamet, Lennuakadeemia jt. Elva valla poolt on esindajad osalemas kõikides töörühmades. 

Elukeskkonna töörühmade poolt on kõige rohkem toodud välja küsimused tiheasustuste ja uusarenduste kõrghaljastuse, säästliku ja jätkusuutliku ressursikasutuse ning kergliiklusteede ja liikuvusega seoses. Lisaks paljudele muudele teemadele on rohkem tähelepanu pööratud ka ringkasutuse, prügimajanduse ning viimase miili väljaehitamisele.

 

Piirkonnakogude hääletus tühistati ja lükati edasi 

Elva vallavalitsus otsustas tühistada Elva valla piirkonnakogude hääletuse tehniliste asjaolude tõttu. Elva valla piirkonnakogude valimine otsustati läbi viia elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kuid hääletuse läbiviimisel selgus, et hääletust piirkondade kaupa ei ole võimalik läbi viia. Kuna infosüsteem võimaldas kõikidel Elva valla elanikel valida ükskõik millise piirkonna kandidaati, mis oli aga vastuolus statuudiga, otsustati piirkonnakogude valimiste hääletusprotsess tühistada.

Piirkonnakogude valimise statuuti täpsustatakse hääletuse tehniliste tingimuste osas, st hääletusvõimalus antakse kõikidele Elva valla elanikele piirkondade üleselt. Piirkonnakogude valimised lükkuvad seetõttu edasi maikuu lõppu.

Jätkuvalt on oodatud kandidaadid Elva ja Konguta piirkonna piirkonnakogudesse, et maikuus toimuvad valimised läbi viia kõikides piirkondades samaaegselt. Kõikide juba registreeritud kandidaatide kandidatuur jääb kehtima ka uuteks, maikuus toimuvateks valimisteks.

Elva vallavalitsus vabandab tekkinud segaduse pärast!

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

Teisipäeval, 12. aprillil toimus Mõrrakuuris maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks ja Kristjan Vilu. Kristjan Vilu andis ülevaate teede investeeringutega seonduvast ning vastas komisjoniliikmete küsimustele seoses teehoolduse- ja lumehangetega. Moonika Einaste andis ülevaate turismivaldkonna tegevustest ning SA Elva Kultuur ja Sport tegevuste kohta. Samuti tutvustas Kristjan Vilu komisjonile bussipeatuste nimede muutmise plaani ning andis lühiülevaate Kentsi paisjärve projekti arengutest.  

 

Neljapäeval, 14. aprillil toimus Elva Kultuurikeskuse kohvikus Mentorklubi kohtumine

Sel korral keskenduti investeerimise teemadele. Seminari viis läbi Jekaterina Tint, kes on jagas oma kogemusi investeerimisega alustamise kohta, selgitas investeerimise erinevaid varaklasse ja nende eripärasid ning jagas soovitusi, kuidas ja millesse investeerida.

Hoia end kursis Mentorklubi üritustega siin https://www.elva.ee/mentorklubi

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Showing 1 - 5 of 213 results.
Items per Page 5
of 43
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 23. mai 2022   Kogu päev Kertu Vuks Tartumaa Omavalitsusliidu
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 16. mai 2022 Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 9. mai 2022 Kell 8 Laura Kuusk Elva Gümnaasiumis
RSS (Opens New Window)
Showing 1 - 5 of 20 results.
of 4