9/6/23

Tartu mnt kergliiklustee rekonstrueerimisprojekt

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Tartu mnt kergliiklustee ja Järve tänava rekonstrueerimisprojekti koostamiseks vastavalt projekteerimistingimustes esitatud nõuetele. Esitatud hinnapakkumusi hinnatakse madalaima maksumuse alusel. Hinnapakkumusega koos peab pakkuja esitama projekteerija meeskonna, kes vastaks projekteerimistingimustes esitatud nõuetele.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 05.09.2023, kell 13.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Kõik pakkumused registreeritakse avalikus dokumendiregistris. Juhul, kui pakkumine sisaldab ärisaladust või muud avalikustamisele mittekuuluvat teavet, siis tuleb pakkumuses selgelt ja konkreetselt ära näidata, milline teave ja mis põhjustel on konfidentsiaalne. Pakkuja ei või ärisaladusena märkida pakkumuse maksumust (RHS §111 lg 5).
Projekteerimistingimused
Töövõtuleping

8/23/23

Puhja kalmistu kivimüüri korrastamine

Elva Vallavalitsus ootab pakkumisi Puhja kalmistu kivimüüri korrastamiseks.

Objekti valmimise aeg on hiljemalt 01.11.2023.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 22.08.2023 kell 12:00.

Töid võib teha muinsuskaitselise pädevusega ettevõtja.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Kontaktisik: Sten Saarekivi , sten.saarekivi@elva.ee , 5886 1600. 

Lisa 1 Tehniline kirjeldus on leitav SIIT

Lisa 2 Muinsuskaitseameti tingimused müüri ja aedade korrastamiseks on leitav SIIT 

Lisa 3 Puhja kalmistumüüri tegevuskava on leitav  SIIT.

Töövõtulepingu projekt on leitav SIIT.

8/1/23

Puhja koolihoonesse laboriruumi projekteerimine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva vallas Puhja alevikus asuvasse Puhja koolihoonesse laboriruumi projekteerimiseks vastavalt tehnilisele kirjeldusele. Esitatud hinnapakkumusi hinnatakse madalaima maksumuse alusel. Tööde teostamise tähtaeg on 2 kuud peale lepingu sõlmimist. 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 30.07.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: elva@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda Puhja kooli direktori Päivi Märjamaa poole: tel +3725108440, e-post: paivi.marjamaa@puhja.edu.ee

Pakkuja peab omama pädevust arhitektuurse, konstruktiivse ja eriosade projekteerimise valdkonnas ning olema eelnevalt teostanud vähemalt kolm sarnases mahus ja sarnase kasutusega hoone projekteerimise tööd.

Kõik pakkumused registreeritakse avalikus dokumendiregistris. Juhul, kui pakkumine sisaldab ärisaladust või muud avalikustamisele mittekuuluvat teavet, siis tuleb pakkumuses selgelt ja konkreetselt ära näidata, milline teave ja mis põhjustel on konfidentsiaalne. Pakkuja ei või ärisaladusena märkida pakkumuse maksumust (RHS §111 lg 5).

Lisadokumendid:

8/1/23

Koolitransport Rõngu ja Konguta koolidesse

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi koolitranspordile vastavalt tehnilistele kirjeldustele hanke kahele osale (pakkumust võib esitada ühele või mõlemale):

I osa – koolitransport Elvast Konguta kooli 2023/2024 õppeaastal (teenuse Tehniline kirjeldus)

II osa - koolitransport Elvast Rõngu kooli 2023/2024 õppeaastal (teenuse Tehniline kirjeldus)

Pakkumuse koostamisel täidetavad lisad:

Lisa – Kasutatavate busside loetelu

Lisa – Hinnapakkumuse vorm

Pakkumuse hindamise aluseks on vähim liinikm hind (eur, täpsusega kaks komakohta) käibemaksuta.

Eduka pakkujaga/pakkujatega sõlmitakse Hankeleping.

Pakkumus koos lisadokumentidega tuleb esitada e-postile monika.oigus@elva.ee hiljemalt 01.08.2023 kell 10.00.

Lisainfo: Vallavaraspetsialist Terje Korss, tel: 53020888, e-post: terje.korss@elva.ee.

7/18/23

Mahlamäe kergliiklustee nutikas ülekäigurada

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva linnas asuva Mahlamäe kergliiklusteele nutika ülekäiguraja paigaldamiseks vastavalt tehnilisele kirjeldusele. Töid teostatakse paralleelset Mahlamäe kergliiklustee ehitusega. Pakkumise esitamiseks peab pakkuja esitama hinnapakkumise. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.


Pakkumuse esitamise tähtaeg on 30.06.2023 kell 14.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: elva@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinbergi poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Kõik pakkumused registreeritakse avalikus dokumendiregistris. Juhul, kui pakkumine sisaldab ärisaladust või muud avalikustamisele mittekuuluvat teavet, siis tuleb pakkumuses selgelt ja konkreetselt ära näidata, milline teave ja mis põhjustel on konfidentsiaalne. Pakkuja ei või ärisaladusena märkida pakkumuse maksumust (RHS §111 lg 5).

Hankedokumendid:
Tehniline kirjeldus
Lepingu projekt

6/21/23

Elva jalgratta õpperaja projekteerimine ning ehitamine

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva linna jalgratta õpperaja projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Hanke eesmärk on Elva Spordihoone tagusele platsile jalgratta õpperaja projekteerimine ning ehitamine. Geodeetiline alusplaan on leitav lisas 1.

Jalgratta õpperada on planeeritud kasutamiseks noortele, kes saavad erinevaid liiklussituatsioone matkival rajal harjutada jalgrattaga sõitmist ning liikluses ette tulevaid situatsioone turvaliselt ning ohutult. Jalgrattarada peab olema lahendatud põnevate detailidega, mis annavad õpilastele võimaluse harjutada tasakaalu ja tähelepanu. Raja erinevad detailid peavad matkima tänavatel ja liikluses ettetulevaid olukordi. Rada peab olema jõukohane lastele ka iseseisvaks kasutamiseks. Täpsemad nõuded ning tingimused on leitavad pakkumuskutsest.

Objekti asukoht: Tartu mnt 3/1, Elva linn, Elva vald (KÜ: 17007:001:0049)

Hanke eeldatav maksumus: kuni 14 880 eurot (koos km) .

Hinnapakkumise väljavalimise alus: pakkumuste hindamise kriteeriumiks on võimalikult mitmekülgseid võimalusi pakkuv rada, mis peab olema terviklikult ja loogiliselt lahendatud.

Objekti valmimise kuupäev: 18.08.2023 (sh. teostusmõõdistuse ja kasutusloa esitamine).  Vahetähtajad ning muud kohustused on leitavad Lisa 2 hanke lepinguprojektist.

Pakkumused palume esitada e-aadressile monika.oigus@elva.ee hiljemalt 9. juuniks kell 15.00

Lisadokumendid:

Lisa 1 geodeetiline alusplaan

Lisa 2 hankeleping

Lisa 3 pakkumuskutse

 

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist  
sten.saarekivi@elva.ee

5/30/23
Pakkumuskutse: Laopinna rentimiseks 

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi rentimaks 350-700m2 suurust laopinda Elva linnas või selle vahetus läheduses. Laopind peab olema kütteta, kuiv ja ventileeritav ning valvataval territooriumil. Ladu peab olema opereeritav tehnikaga ja juurdepääsetav veoautodele. Lepingu perioodi pikkuseks minimaalselt 12 kuud, lepingu pikendamise võimalusega. 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 30.05.2023, kell 12.00. P
akkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda arendusjuht Margus Ivask poole: tel +372  506 8687, e-post: margus.ivask@elva.ee
5/26/23

Mahlamäe kergliiklustee valgustuse rajamine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva linnas asuva Mahlamäe kergliiklusteele valgustuse rajamiseks vastavalt projektdokumentatsioonile. Spetsifikatsioon ja mahutabel on leitav hankedokumentatsioonis. Töid teostatakse paralleelselt Mahlamäe kergliiklustee ehitusega. Valgustuse projektis näidatud kaablikõrid (sh puurimine) ei ole hanke osa, need paigaldab tee-ehitaja. Pakkumise esitamiseks peab pakkuja esitama hinnapakkumise. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 26.05.2023 kell 13.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee

Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinbergi poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

H
ankedokumendid:
Mahlamäe valgustuse mahutabel ja spetsifikatsioon
Lepinguprojekt
Mahlamäe kilbiskeem

Mahlamäe valgustuse projekt
Valgusarvutus

5/23/23

Elva Kulbilohu tänava remont

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva linnas asuva Kulbilohu tänava remonttööde teostamiseks. Mahutabel on leitav hankedokumentides. Pakkumise esitamiseks peab pakkuja esitama ühikhindadega täidetud mahutabeli. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 22.05.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinbergi poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee


Hankedokumendid:
Tehniline kirjeldus 
Töömahuloend (muudetud 17.05.2023, eemaldatud jalgtee osa)
Lepingu projekt 

Pildid likvideeritavatest objektidest 

4/26/23

Elva Gümnaasiumi ja Elva Õnneseene lasteaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenuse osutamine 

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva Gümnaasiumi ja Elva Õnneseene lasteaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenusele, vastavalt lähteülesandes seatud tingimustele. Teenuse osutamise aluseks on ehitustööde riigihanke objektid ja vastavad dokumendid:

Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimine
Ehitustööde teostaja: osaühing SAVEKATE

Elva Lasteaed "Õnneseen" ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemi ehitustööd"
Ehitustööde teostaja: OÜ Energia ja Ehitus

Eduka pakkujaga sõlmitakse käsundusleping. Pakkumus esitada kuu- ja tunnitasu põhiselt. Parima pakkumuse valimise aluseks on odavaim kuutasu. 
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.04.2023 kell 12.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee 


Hankedokumendid:
Teenuse lähteülesanne
Pakkumuse maksumuse tabel
Vorm 1 - Pakkuja spetsialistid ja kinnitused

4/19/23

Ulila seiklusraja II etapi projekteerimine ning ehitamine

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Ulila seiklusraja II etapi projekteerimiseks ning ehitamiseks.

Ulila Keskuse parki on rajatud madalseiklusrada, mis on mõeldud kasutamiseks lastele alates neljandast eluaastast. Käesoleva hanke pakkumuskutsega on plaanis lisada parki juurde keerulisemaid 12+ vanuses noortele sobilikke seikluspargi elemente. Tegemist on Ulila seiklusraja rajamise II etapiga, tulevikus planeeritakse ka III etapp välja arendada. Projekteeritav II etapi ala on märgitud kaardile (Lisa 4). II etapiga loodav seiklusrada peab olema ühenduses olemasoleva  madalseiklusrajaga. Täpsemad nõuded ning tingimused on leitavad pakkumuskutsest.

Objekti asukoht: Pargi 1, Ulila alevik, Elva vald (KÜ: 60502:004:0053)

Hanke eeldatav maksumus: kuni 14 600 eurot (koos km) .

Hinnapakkumise väljavalimise alus: Pakkumuste hindamisel on üheks kriteeriumiks võimalikult mitmekülgseid võimalusi pakkuv seiklusrada, mis peab olema terviklikult ja loogiliselt lahendatud. Kriteeriumiks on madalaim maksumus juhul kui pakkuja on pakkumuses kasutanud minimaalselt nõutud elementide arvu. Sarnase pakkumuse korral otsustatakse sobivaim pakkumus huvitavama terviklahenduse kasuks.

Objekti valmimise kuupäev: hiljemalt 22.06.2023 (sh. teostusmõõdistuse ja kasutusloa esitamine).  

Pakkumused palume esitada e-aadressile monika.oigus@elva.ee hiljemalt 18. aprilliks kell 15.

Lisadokumendid:

Lisa 2 pakkumustabel

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist  
sten.saarekivi@elva.ee

 

4/18/23

Verevi rannakabiinide soetamine ja paigaldus

Elva Vallavalitsus ootab pakkumisi Elva linna, Verevi järve äärde rannakabiinide ehituseks ja paigaldamiseks.

Objekti valmimise aeg on hiljemalt 15.05.2023.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Hanke täpsem tehniline kirjeldus on leitav SIIT

 

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 31.03.2023 kell 12:00.

Täiendavate küsimuste puhul palume ühendust võtta heakorraspetsialist Sten Saarekivi tel 58861600; e-post sten.saarekivi@elva.ee

4/14/23

Elva linnas Eha tänava remont

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva linnas asuva Eha tänava remonttööde teostamiseks. Mahutabel on leitav hankedokumentides. Pakkumise esitamiseks peab pakkuja esitama ühikhindadega täidetud mahutabeli. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 13.04.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinbergi poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee


Hankedokumendid:
Tehniline kirjeldus 
Asfalteerimise asendiplaan 
Töömahuloend
Lepingu projekt 
Asfalteerimise asendiplaan dwg

4/14/23
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses
Vastavalt RHS § 126, lg 7 pikendame hanke pakkumuste tähtaega, seoses hankedokumendi punkti 1.9, punkt 4 ja 5 muutmisega. Hankedokumendi punkt 1.9, punkt 4 ja 5 uus sõnastus on järgmine:
1.9, punkt 4:

4. Teenuse osutamise ruumid peavad asuma Elva vallas, Nõo vallas või Tartu linnas. Eelistatud on teenusepakkuja, kes suudab teenust pakkuda Elva vallas asuvates ruumides.
1.9, punkt 5:
5. Kui pakkujal puuduvad teenuse osutamiseks vastavad ruumid, siis peab teenuseosutaja sobivad ruumid Elva vallas, Nõo vallas või Tartu linnas teenuse osutamiseks leidma ja kinnitama seda pakkumuses.
Pakkumuste esitamise uus tähtaeg on 10.04.2023, kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee

Elva Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldataval konkursil "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024", mille tarvis soovib osta teenuse komponentide osutamist.
Hanke esemeks on baastoetuse ja lisatoetuse osutamine projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024" (edaspidi projekt) Elva valla haldusterritooriumil perioodil 01.01.2023 - 31.12.2024 antud projektis osalemiseks nõusoleku andnud psüühilise erivajadusega inimestele.
Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse. Hankija eelistab hindamise käigus pakkujat, kes suudab pakkuda teenuseid rohkematele komponentidele.
Lisainfo sotsiaal- ja terviseosakonna juhatajalt Gerda Kiipli-Hiir tel: 5454 0016 , e-post: gerda.kiipli@elva.ee

Pakkujad saavad tutvuda teenuse kirjeldusega SIIN
Pakkumuse tingimused leiab SIIT
Raamlepingu projekt asub SIIN
RL Lisa 3 – Vorm Teenuse osutamise andmestik 2023-2024
RL Lisa 4 – Vorm Kokkuvõttev hinnang 2023-2024 
3/21/23

Muinsuskaitselise omanikujärelevalve teenus ootab pakkumusi 

Elva Vallavalitsus ootab muinsuskaitselise omanikujärelevalve teenusele pakkumusi MTR-is kehtivat pädevust omavalt isikult. Objekt – Palupera mõisahoone. Teenuse lähteülesanne asub SIIN. Eduka pakkujaga sõlmitakse käsundusleping, mille projekt on SIIN.

Pakkumus esitada kuu- ja tunnitasu põhiselt (vt lepingu projekti punktid 7.1.1 ja 7.1.2). Pakkumusi võrreldakse valemipõhiselt – 4xkuutasu käibemaksuta + 5xtunnitasu käibemaksuta. Odavaima tulemuse saanud pakkumuse esitaja on edukas pakkuja.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.03.2023 kell 10.00Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee 

Lisainfo vallavaraspetsialist Terje Korss: tel +372 53020888, e-post: terje.korss@elva.ee

3/21/23
Vallateede teeäärte niitmine 2023. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla avalike teede teeäärte niitmise teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeldatav maht ja kaart on leitav hankedokumentides.
Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/niidukilomeeter. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.


Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.03.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda teedespetsialist Paul Sinisaar poole: tel +372 5420 0094, e-post: paul.sinisaar@elva.ee

T
ehniline kirjeldus on SIIN.
Töövõtuleping on leitav SIIT.
3/21/23
Elva valla teede markeerimine 2023

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla teede markeerimistööde teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeltavad mahud on toodud lepingu projektis.
Pakkumuse maksumus tuleb esitada lepingu projektis toodud eeldatavate mahtudega ja tööde ühikuhindadena EUR/m2. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.03.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee 
Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

T
ehniline kirjeldus on leitav SIIT.
Töövõtuleping asub SIIN. (
(lepingu punkti 3.1 täpsustatud 14.03.2023)
3/21/23

Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamine 2023. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamiseks 2023. aastal. Tööde eeldatav maht ja kaart on leitav hankedokumentides.
Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/km. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.03.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Paul Sinisaar poole: tel +372 5420 0094, e-post: paul.sinisaar@elva.ee

Tehniline kirjeldus on leitav SIIT.
Töövõtuleping asub SIIN.

3/21/23

Elva valla kruusateede greiderdamine 2023. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kruusateede greiderdamise teenuse ostmiseks 2023 aastal.
Hange on jaotatud 2 osaks (piirkonnaks). Pakkumise või esitada ühele või mõlemale piirkonnale. Mõlemale piirkonnale sõlmitakse eraldi leping. Piirkondade suurused ja nõuded tehnikaühikutele ning tehnikale endale on täpsustatud hankedokumentides.

Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/h. Pakkumises peab olema välja toodud pakutav piirkond (1. piirkond või 2. piirkond). Pakkumisele peab olema lisatud pakkuja greideri (või greiderite) registreerimismärgi number. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.03.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Tehniline kirjeldus on SIIN.
Töövõtuleping on leitav SIIT(lepingu punkti 4.5 muudetud 10.03.2023)

3/17/23

Aakre tuletõrje veevõtukoha projekteerimistöö

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Aakre küla tuletõrje veevõtukoha põhiprojekti koostamiseks vastavalt lisatud Tehnilisele kirjeldusele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima maksumuse alusel.
Hinnapakkumusega koos peab esitama Tehnilises kirjelduses nõutud projekteerija sobivusdokumendid. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 15.03.2023 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Töövõtulepingu projekt on SIIN.

3/9/23

Puittaimede raie ja hooldus Elva vallas

 

Elva vallavalitsus ootab hinnapakkumisi ohtlike puude raieks ja võrahooldustöödeks. 

Puid tohib langetada ja hooldada ainult kutsetunnistusega arborist. Pakkumuses esitada koopia pädevust tõendavast dokumendist.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil sten.saarekivi@elva.ee hiljemalt 09.03.2023 kell 12:00.

Täpsem info: 

Tehniline kirjeldus ja objektide tabel

2/1/23

Konguta rahvamaja ehitusprojekti ekspertiis  

Elva Vallavalitsus soovib hankega leida Konguta rahvamaja (Kultuuri, Annikoru küla, Elva vald, Tartu maakond) rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti (põhiprojekt) ekspertiisi tegijat. Hanke eeldatav maksumus on alla lihthanke piirmäära. Ekspertiisi tegija (juriidiline isik) peab omama vastava kompetentsiga spetsialiste või vajadusel ostma teenuse sisse vastava eriala spetsialistidelt ja omama oma tegevuseks vastavat litsentsi.

Hanke objekt on Konguta rahvamaja hoone ehitusprojekti kõigile põhiprojekti projekti osadele (sh. asendiplaani, vertikaalplaneeringu, arhitektuurse, sise-arhitektuurse, konstruktiivse, vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, tugev- ja nõrkvoolu (Sh ATS, sidevõrgud, internetivõrk), automaatika, välisvõrkude) ekspertiisi tegemine ning järelkontrolli teostamine parandatud projektile.

Töö teostamise tähtaeg 30 päeva arvates hankelepingu sõlmimisest.  
Pakkumused palume esitada hiljemalt 30. jaanuar 2023 e-aadressile elva@elva.ee.
Lisainfo: Jaanika Saar, vallaarhitekt, jaanika.saar@elva.eetel 53481114
Tehniline kirjeldus ja lisainfo SIIN.

2/1/23

Pakkumuskutse: Kentsi paisjärve ümbruse inventari rajamine

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub esitama hinnapakkumist Kentsi paisjärve ümbrusesse inventari rajamiseks. 

Pakkumus peab sisaldama kõiki tööde teostamiseks vajalike komponente, transporti ja paigaldust ning pakendite utiliseerimist. Pakkumus peab olema lahti kirjutatud erinevate tööfaaside kaupa. 

Inventari eeldatav maksumus: kuni 13 000 eurot (hind ilma käibemaksuta).
Hinnapakkumise väljavalimise alus: soodsaim hind 

Tööde teostamise aeg: kuni 45 kalendripäeva lepingu sõlmimisest.
Tarne ja paigalduse tähtaeg: kuni 90 päeva.

Pakkuja peab olema varasemalt teostanud vähemalt kaks sarnases mahus ja sarnast objekti, mis on avalikus kasutuses. Palume nimetatud info esitada koos pakkumusega (sh objekti nimetus ja asukoht). Täpsemad nõuded pakkujale on leitavad pakkumustabelist.

Pakkumused palume esitada e-aadressile ivi.tigane@elva.ee hiljemalt 27. jaanuariks kell 16.

Lisainfo:
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist
sten.saarekivi@elva.ee

Hankija ja vastutav isik:
Ivi Tigane, SA Elva Kultuur ja Sport
ivi.tigane@elva.ee / 552 8870 

SA Elva Kultuur ja Sport
reg.kood 90013420
Kesk 30, Elva 61507

2/1/23

Pakkumuskutse: Elva linnas Vapramäe 9//11//13 krundi detailplaneeringu sotsiaalsete (sh demograafiliste) mõjude hindamise analüüsi koostamiseks

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Vapramäe 9//11//13 krundi detailplaneeringu sotsiaalsete (sh demograafiliste) mõjude hindamise analüüsi koostamiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.01.2023. Pakkumused palume esitada e-aadressile elva@elva.ee.  

Pakkumuse tingimused on leitavad siin.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda siin. 
Detailplaneeringu menetlusmaterjalidegaon võimalik tutvuda siin

Tellija: Elva vallavalitsus

Tellija kontaktisik:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee / 581 37086

Elva valla hooajaliste lillede soetamine ja hooldus 2023

 

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Elva vallale hooajaliste lillede soetamiseks ning nende hooldamiseks vastavalt manuses lisatud tehnilisele kirjeldusele.  

Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse. Pakkumus tuleb esitada e- postile  elva@elva.ee. hiljemalt  23.01.2023 kell 12.00.

Lisainfo korral pöörduda heakorraspetsialist Sten Saarekivi poole – tel: 5886 1600, sten.saarekivi@elva.ee.

Tehniline kirjeldus

Lepingu projekt

1/18/23
Mesika tänava rekonstrueerimise ehitusprojekt

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumisi Mesika tänava rekonstrueerimise põhiprojekt koostamiseks vastavalt lisatud projekteerimistingimustele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.
Hinnapakkumisega koos peab esitama projekteerimistingimustes nõutud projekteerija meeskonna liikmete nimekirja. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17.01.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee
Projekteerimistingimused on SIIN.
Töövõtuleping on leitav SIIT