3/21/23

Muinsuskaitselise omanikujärelevalve teenus ootab pakkumusi 

Elva Vallavalitsus ootab muinsuskaitselise omanikujärelevalve teenusele pakkumusi MTR-is kehtivat pädevust omavalt isikult. Objekt – Palupera mõisahoone. Teenuse lähteülesanne asub SIIN. Eduka pakkujaga sõlmitakse käsundusleping, mille projekt on SIIN.

Pakkumus esitada kuu- ja tunnitasu põhiselt (vt lepingu projekti punktid 7.1.1 ja 7.1.2). Pakkumusi võrreldakse valemipõhiselt – 4xkuutasu käibemaksuta + 5xtunnitasu käibemaksuta. Odavaima tulemuse saanud pakkumuse esitaja on edukas pakkuja.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.03.2023 kell 10.00Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee 

Lisainfo vallavaraspetsialist Terje Korss: tel +372 53020888, e-post: terje.korss@elva.ee

3/21/23
Vallateede teeäärte niitmine 2023. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla avalike teede teeäärte niitmise teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeldatav maht ja kaart on leitav hankedokumentides.
Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/niidukilomeeter. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.


Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.03.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda teedespetsialist Paul Sinisaar poole: tel +372 5420 0094, e-post: paul.sinisaar@elva.ee

T
ehniline kirjeldus on SIIN.
Töövõtuleping on leitav SIIT.
3/21/23
Elva valla teede markeerimine 2023

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla teede markeerimistööde teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeltavad mahud on toodud lepingu projektis.
Pakkumuse maksumus tuleb esitada lepingu projektis toodud eeldatavate mahtudega ja tööde ühikuhindadena EUR/m2. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.03.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee 
Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

T
ehniline kirjeldus on leitav SIIT.
Töövõtuleping asub SIIN. (
(lepingu punkti 3.1 täpsustatud 14.03.2023)
3/21/23

Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamine 2023. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamiseks 2023. aastal. Tööde eeldatav maht ja kaart on leitav hankedokumentides.
Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/km. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.03.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Paul Sinisaar poole: tel +372 5420 0094, e-post: paul.sinisaar@elva.ee

Tehniline kirjeldus on leitav SIIT.
Töövõtuleping asub SIIN.

3/21/23

Elva valla kruusateede greiderdamine 2023. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kruusateede greiderdamise teenuse ostmiseks 2023 aastal.
Hange on jaotatud 2 osaks (piirkonnaks). Pakkumise või esitada ühele või mõlemale piirkonnale. Mõlemale piirkonnale sõlmitakse eraldi leping. Piirkondade suurused ja nõuded tehnikaühikutele ning tehnikale endale on täpsustatud hankedokumentides.

Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/h. Pakkumises peab olema välja toodud pakutav piirkond (1. piirkond või 2. piirkond). Pakkumisele peab olema lisatud pakkuja greideri (või greiderite) registreerimismärgi number. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.03.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Tehniline kirjeldus on SIIN.
Töövõtuleping on leitav SIIT(lepingu punkti 4.5 muudetud 10.03.2023)

3/17/23

Aakre tuletõrje veevõtukoha projekteerimistöö

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Aakre küla tuletõrje veevõtukoha põhiprojekti koostamiseks vastavalt lisatud Tehnilisele kirjeldusele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima maksumuse alusel.
Hinnapakkumusega koos peab esitama Tehnilises kirjelduses nõutud projekteerija sobivusdokumendid. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 15.03.2023 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Töövõtulepingu projekt on SIIN.

3/9/23

Puittaimede raie ja hooldus Elva vallas

 

Elva vallavalitsus ootab hinnapakkumisi ohtlike puude raieks ja võrahooldustöödeks. 

Puid tohib langetada ja hooldada ainult kutsetunnistusega arborist. Pakkumuses esitada koopia pädevust tõendavast dokumendist.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil sten.saarekivi@elva.ee hiljemalt 09.03.2023 kell 12:00.

Täpsem info: 

Tehniline kirjeldus ja objektide tabel

2/1/23

Konguta rahvamaja ehitusprojekti ekspertiis  

Elva Vallavalitsus soovib hankega leida Konguta rahvamaja (Kultuuri, Annikoru küla, Elva vald, Tartu maakond) rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti (põhiprojekt) ekspertiisi tegijat. Hanke eeldatav maksumus on alla lihthanke piirmäära. Ekspertiisi tegija (juriidiline isik) peab omama vastava kompetentsiga spetsialiste või vajadusel ostma teenuse sisse vastava eriala spetsialistidelt ja omama oma tegevuseks vastavat litsentsi.

Hanke objekt on Konguta rahvamaja hoone ehitusprojekti kõigile põhiprojekti projekti osadele (sh. asendiplaani, vertikaalplaneeringu, arhitektuurse, sise-arhitektuurse, konstruktiivse, vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, tugev- ja nõrkvoolu (Sh ATS, sidevõrgud, internetivõrk), automaatika, välisvõrkude) ekspertiisi tegemine ning järelkontrolli teostamine parandatud projektile.

Töö teostamise tähtaeg 30 päeva arvates hankelepingu sõlmimisest.  
Pakkumused palume esitada hiljemalt 30. jaanuar 2023 e-aadressile elva@elva.ee.
Lisainfo: Jaanika Saar, vallaarhitekt, jaanika.saar@elva.eetel 53481114
Tehniline kirjeldus ja lisainfo SIIN.

2/1/23

Pakkumuskutse: Kentsi paisjärve ümbruse inventari rajamine

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub esitama hinnapakkumist Kentsi paisjärve ümbrusesse inventari rajamiseks. 

Pakkumus peab sisaldama kõiki tööde teostamiseks vajalike komponente, transporti ja paigaldust ning pakendite utiliseerimist. Pakkumus peab olema lahti kirjutatud erinevate tööfaaside kaupa. 

Inventari eeldatav maksumus: kuni 13 000 eurot (hind ilma käibemaksuta).
Hinnapakkumise väljavalimise alus: soodsaim hind 

Tööde teostamise aeg: kuni 45 kalendripäeva lepingu sõlmimisest.
Tarne ja paigalduse tähtaeg: kuni 90 päeva.

Pakkuja peab olema varasemalt teostanud vähemalt kaks sarnases mahus ja sarnast objekti, mis on avalikus kasutuses. Palume nimetatud info esitada koos pakkumusega (sh objekti nimetus ja asukoht). Täpsemad nõuded pakkujale on leitavad pakkumustabelist.

Pakkumused palume esitada e-aadressile ivi.tigane@elva.ee hiljemalt 27. jaanuariks kell 16.

Lisainfo:
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist
sten.saarekivi@elva.ee

Hankija ja vastutav isik:
Ivi Tigane, SA Elva Kultuur ja Sport
ivi.tigane@elva.ee / 552 8870 

SA Elva Kultuur ja Sport
reg.kood 90013420
Kesk 30, Elva 61507

2/1/23

Pakkumuskutse: Elva linnas Vapramäe 9//11//13 krundi detailplaneeringu sotsiaalsete (sh demograafiliste) mõjude hindamise analüüsi koostamiseks

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Vapramäe 9//11//13 krundi detailplaneeringu sotsiaalsete (sh demograafiliste) mõjude hindamise analüüsi koostamiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.01.2023. Pakkumused palume esitada e-aadressile elva@elva.ee.  

Pakkumuse tingimused on leitavad siin.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda siin. 
Detailplaneeringu menetlusmaterjalidegaon võimalik tutvuda siin

Tellija: Elva vallavalitsus

Tellija kontaktisik:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee / 581 37086

Elva valla hooajaliste lillede soetamine ja hooldus 2023

 

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Elva vallale hooajaliste lillede soetamiseks ning nende hooldamiseks vastavalt manuses lisatud tehnilisele kirjeldusele.  

Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse. Pakkumus tuleb esitada e- postile  elva@elva.ee. hiljemalt  23.01.2023 kell 12.00.

Lisainfo korral pöörduda heakorraspetsialist Sten Saarekivi poole – tel: 5886 1600, sten.saarekivi@elva.ee.

Tehniline kirjeldus

Lepingu projekt

1/18/23
Mesika tänava rekonstrueerimise ehitusprojekt

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumisi Mesika tänava rekonstrueerimise põhiprojekt koostamiseks vastavalt lisatud projekteerimistingimustele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.
Hinnapakkumisega koos peab esitama projekteerimistingimustes nõutud projekteerija meeskonna liikmete nimekirja. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17.01.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee
Projekteerimistingimused on SIIN.
Töövõtuleping on leitav SIIT