4/8/21

Elva Järve lasteaia juurde luuakse sügisest erirühm

Selle aasta 1. septembrist alustab Elva Järve lasteaia juures tööd tasandusrühm lastele, kes vajavad oma kõne arenguks iga päev tavapärasest rohkem tuge ja kõneravi. Sellise rühma loomist on linnas ja vallas oodanud pikisilmi nii lapsevanemad kui ka tugispetsialistid. Viimastel aastatel on kasvanud väikelastest arv, kellel on raskemaid kõnehäireid ja mis omakorda võivad pärssida lapse arengut ka teistes valdkondades.

Loodavasse tasandusrühma võetakse vastu seadusest tulenevalt kuni kaksteist last ja nendega tegeleb peale kolmeliikmelise rühmameeskonna ka üks logopeed. Rühma moodustab valla haridus- ja kultuuriosakonnad lapsevanemate taotluste alusel. Rühma vastuvõtmiseks on vajalik esitada lapsevanemal hariduse infosüsteemis ARNO sooviavaldus, tehes seal vastav märge haridusliku erivajadusega lapse kohta. Lapse tasandusrühma vastuvõtmiseks on ­oluline ­lasteaiavälise nõustamismeeskonna- või komisjoni otsus või soovitus, mis on lisatud avalduse juurde.

Elva valla ARNO keskkond asub SIIN.

Lisainfot uue rühma kohta jagab valla haridusspetsialist Auli Mäesalu tel 5886 4201 või e-aadressil auli.maesalu@elva.ee.

Algab lasteaedade rühmade komplekteerimine

4/1/21

Aprillis algab lasteaedade rühmade komplekteerimine. Elva valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald.

Vallas on kehtestatud kaks teeninduspiirkonda: maa- ja linnapiirkond. Elva linna lasteaedadesse saavad eelisjärjekorras koha linna sissekirjutusega lapsed ning maapiirkonna saavad I eelistuseks märkida just maapiirkonnas elavad perekonnad.

Elva vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO. Elva valla ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Kõigil lastevanematel on soovitav ARNO süsteemi sisse logida ning enda ja oma lapse andmed üle kontrollida. Süsteemis saab lapsevanem ise avaldust muuta, tagasi võtta ja koha kasutamise lõpetada. Vajadusel on abi ja nõuga toeks valla haridusspetsialist, kelle poole võib alati pöörduda (kontaktid artikli lõpus).

Aprilli teisel ja kolmandal nädalal komplekteeritakse lasteaedade rühmad ARNO süsteemis olevate andmete ja järjekorra alusel. Teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt ka lapsevanema e-postile. Palume kindlasti kontrollida üle süsteemis olevad kontaktandmed. Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata.

Auli Mäesalu, haridusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee või tel 58864201

 

Avalduste esitamine

Alates 1. jaanuarist 2019 hakkas kehtima uus Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas. Seoses sellega esitatakse lasteaiajärjekorra avaldusi ja peetakse Elva valla ühtset lasteaiakoha järjekorda ARNO süsteemis.

Määrus reguleerib Elva valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist. Lasteasutuse all mõeldakse nii lasteaedu, eralasteaedu kui -hoide.

Arvestust lasteasutusse taotlejate üle peetakse volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondade põhiselt vanusegruppide kaupa. Elva valla teeninduspiirkonnad on Elva linn (sh Käärdi alevik, Käo küla, Metsalaane küla ja Kurelaane küla) ja Elva vald. Ühte vanusegruppi kuuluvad üldjuhul 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed. Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald. Avaldusi saavad siiski teha ka isikud, kes ei ole valda sisse registreeritud.

Laste üle peetakse arvestust Elva Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Lasteaia koha taotlemise avaldusi saab esitada ARNO süsteemis, samuti saab süsteemis avaldusi muuta ja tagasi võtta. Aprillikuus komplekteerib lasteaiarühmad ARNO ning lasteaiakoha pakkumine tehakse läbi süsteemi, andes sellest lapsevanemale märku e-posti teel.