Laste ja perede komisjon

Komisjon on Elva Vallavalitsuse juurde lastega seotud küsimuste lahendamiseks moodustatud alaline nõuandev komisjon.Komisjoni moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus oma korraldusega, milles määratakse komisjoni juhataja ja koordinaator.
Komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste töökogemustega isikud ning politseiametnik.
 
Komisjoni ülesandeks on:
 1) abi osutamine lapsele, perele ning lastekaitsespetsialistile juhtumimenetluste lahendamise puhul, millele varem rakendatud meetmed ei ole olnud piisavalt efektiivsed (lapse korduvad õigusrikkumised, koolikohustuse mittetäitmine, kohtuvälised kokkulepped, vanematevahelised vaidlused, muud küsimused);
 2) ettepanekute ja soovituste esitamine abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ning asutustele;
 3) ettepanekute tegemine vallavalitsusele laste ja perede heaolu, toimetulekut ning vanemlust toetavate tegevuste ja teenuste algatamiseks ning korraldamiseks;
 4) koostöö edendamine vallavalitsuse ning laste ja peredega töötavate organisatsioonide vahel laste ja lastega perekondade heaolu parandamiseks, sh abivajaduse ennetamiseks ja olemasolevate probleemide vähendamiseks.
 
  Komisjonil on õigus:
 1) kaasata komisjoni töösse spetsialiste väljastpoolt komisjoni;
 2) saada komisjoni tööks vajalikku teavet teistelt isikutelt ja asutustelt;
 3) sõlmida kokkuleppeid asjaosalistega lähtudes laste parimast huvist ning vajadustest.
 
 
Elva Vallavalitsuse laste ja perede komisjoni liikmed on:
Grete Kald - Noorte Tugila spetsialist
Jaana Unt - SA Elva Laste-ja Perekeskuse teenuste juht
Mare Tamm - Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja