Elva valla üldplaneeringu koostamine

Korraldatakse üldplaneeringu täiendav avalik arutelu 11. oktoobril 2023

Elva valla üldplaneering on koostamise lõppjärgus ning vald soovib üldplaneeringu kehtestada. Enne kehtestamist peab üldplaneeringu heaks kiitma valdkonna eest vastutav minister. 22.03.2023 esitati üldplaneering heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Ministeerium tagastas  üldplaneeringu heakskiitu andmata ning soovis, et vallavalitsus kaasaks üldplaneeringu koostamisse täiendavalt puudutatud isikuid ning tutvustaks neile üldplaneeringut.

Täiendav kaasamine korraldati juunis-juulis 2023 järgmiste puudutatud isikutega:

-  kinnisasjade  omanikega,  kelle  maal  laiendatakse Rannu, Rõngu ja Puhja alevikes Transpordiameti ettepanekul 10  meetrist  tänavakaitsevööndit 30 meetrini tee servast;

- kinnisasjade omanikega, kelle maa jääb väärtusliku metsamaastiku koosseisu;

- kinnisasjade omanikega, kelle maa jääb Elva-Palupera jaamavahe kõveras  Tartu-Valga raudteetrassi kavandatava õgvenduse alla.

Täiendava kaasamise ajal esitati üldplaneeringu kohta 11 arvamust. Peamised arvamused puudutasid tänava kaitsevööndi laiendamisega mittenõustumist. Vallavalitsus koostas 12. septembril arvamuste osas seisukoha, millega saab tutvuda siin.

Arvamuste arutamiseks korraldab vallavalitsus avaliku arutelu, mis toimub 11. oktoobril 2023 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30 Elva linn) algusega kell 18.00. Ootame kõiki huvilisi üldplaneeringu avalikule arutelule.

 

Üldplaneeringu koostamise protsessi info leiad üldplaneeringu blogist üldplaneeringu blogis

Üldplaneeringuga seotud dokumentide, kirjavahetuse ja üldplaneeringule laekunud ettepanekute ja kooskõlastustega on võimalik tutvuda ka dokumendiregistris.

Vallavolikogu poolt vastu võetud üldplaneeringuga saad tutvuda üldplaneeringu kaardirakenduses.