3/24/23

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses

Elva Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldataval konkursil "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024", mille tarvis soovib osta teenuse komponentide osutamist.
Hanke esemeks on baastoetuse ja lisatoetuse osutamine projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024" (edaspidi projekt) Elva valla haldusterritooriumil perioodil 01.01.2023 - 31.12.2024 antud projektis osalemiseks nõusoleku andnud psüühilise erivajadusega inimestele.
Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse. Hankija eelistab hindamise käigus pakkujat, kes suudab pakkuda teenuseid rohkematele komponentidele.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.04.2023, kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo sotsiaal- ja terviseosakonna juhatajalt Gerda Kiipli-Hiir tel: 5454 0016 , e-post: gerda.kiipli@elva.ee

Pakkujad saavad tutvuda teenuse kirjeldusega SIIN
Pakkumuse tingimused leiab SIIT
Raamlepingu projekt asub SIIN
RL Lisa 3 – Vorm Teenuse osutamise andmestik 2023-2024
RL Lisa 4 – Vorm Kokkuvõttev hinnang 2023-2024 

3/24/23

 

Verevi rannakabiinide soetamine ja paigaldus

Elva Vallavalitsus ootab pakkumisi Elva linna, Verevi järve äärde rannakabiinide ehituseks ja paigaldamiseks.

Objekti valmimise aeg on hiljemalt 15.05.2023.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Hanke täpsem tehniline kirjeldus on leitav SIIT

 

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 31.03.2023 kell 12:00.

Täiendavate küsimuste puhul palume ühendust võtta heakorraspetsialist Sten Saarekivi tel 58861600; e-post sten.saarekivi@elva.ee

3/17/23

Ulila seiklusraja II etapi projekteerimine ning ehitamine

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Ulila seiklusraja II etapi projekteerimiseks ning ehitamiseks.

Ulila Keskuse parki on rajatud madalseiklusrada, mis on mõeldud kasutamiseks lastele alates neljandast eluaastast. Käesoleva hanke pakkumuskutsega on plaanis lisada parki juurde keerulisemaid 12+ vanuses noortele sobilikke seikluspargi elemente. Tegemist on Ulila seiklusraja rajamise II etapiga, tulevikus planeeritakse ka III etapp välja arendada. Projekteeritav II etapi ala on märgitud kaardile (Lisa 4). II etapiga loodav seiklusrada peab olema ühenduses olemasoleva  madalseiklusrajaga.

Pakkumus peab sisaldama kõiki tööde teostamiseks vajalike komponente nagu seikluspargi elementide pilte, graafilist materjali ja kirjeldust, väljaku transporti, paigaldust koos turvaala rajamisega, pakendite utiliseerimist ning ehitusprojekti koostamist ja ehitus- ja kasutusloa taotlemist koos teostusmõõdistusega (dwg formaadis). Pakkumus peab olema lahti kirjutatud erinevate tööfaaside kaupa. 

Seiklusraja elemendid peavad vastama Eestis kehtivatele standarditele, (EN 15567-1, EN 15567-2 ja EN 1176-1:2008) tehnilistele normidele ja käesolevas pakkumuskutses ning pakkumustabelis (Lisa 2) hankija kehtestatud nõuetele . 

Objekti asukoht: Pargi 1, Ulila alevik, Elva vald (KÜ: 60502:004:0053)

Hanke eeldatav maksumus: kuni 14 600 eurot (koos km) .

Hinnapakkumise väljavalimise alus: soodsaim hind ning pakutavate elementide arv  

Objekti valmimise kuupäev: hiljemalt 31.05.2023 (sh. teostusmõõdistuse ja kasutusloa esitamine).  

Pakkuja peab olema varasemalt teostanud vähemalt kaks sarnases mahus ja sarnast objekti, mis on avalikus kasutuses. Palume nimetatud info esitada koos pakkumusega (sh objekti nimetus ja asukoht) pakkumustabelis (Lisa 2). Täpsemad nõuded pakkujale on leitavad pakkumustabelist (Lisa 2). 

Pakkumused palume esitada e-aadressile monika.oigus@elva.ee hiljemalt 31. märtsiks kell 15.  
 

Lisadokumendid:

Lisa 2 pakkumustabel

Lisa 4 projektala kaardil

 

Lisainfo: 

Sten Saarekivi, heakorraspetsialist  
sten.saarekivi@elva.ee