Ettevõtluskeskkond

Hea ettevõtlus- ja majanduskeskkonna oluliseks eelduseks on kohaliku omavalitsuse suutlikkus lahendada oma territooriumil majandus- ja sotsiaalküsimusi. Ettevõtluse ja omavalitsuse areng on tihedas seoses.

Kohalikud ettevõtted pakuvad kohalikele elanikele tööd, mõjutavad kohalike omavalitsuste tulubaasi. Omavalitsuse ülesanne on luua aga soodsad tingimused kohalike ettevõtete arenguks. 

Elva valla ettevõtluse arengut eelkõige maakasutus- ja ehitustingimuste osas suunatakse üldplaneeringuga, mis on seotud Elva valla arengukava visioonidega. Kuni Elva valla üldplaneeringu vastuvõtmiseni kehtivad ühinenud omavalitsustes varasemalt vastu võetud üldplaneeringud, millega saab tutvuda siin  ning arengukavad ja strateegiad, millega saab tutvuda siin.

Nimekirja Elva vallas registreeritud ettevõtete kohta leiad siit.

Oluliseks dialoogikohaks vallavalitsuse ja Elva valla ettevõtjate vahel on mentorklubi, mille kohta leiad rohkem infot siit.

 

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemislepingus on lepitud kokku järgmised ettevõtluskeskkonna arendamist puudutavad põhimõtted:

Ettevõtluskeskkond

Lepinguosaliste eesmärk on luua soodne ettevõtluskeskkond. 
Selleks: 
 Lähtutakse arendus- ja planeerimistegevuses arusaamast, et elu-, loodus- ja ettevõtluskeskkond moodustavad ühtse terviku. 
  •  Rakendatakse valla ja ettevõtjate läbimõeldud koostöövorme ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja valla elanike töövõimaluste mitmekesistamiseks.
  • Toetatakse elanike omaalgatust ja ettevõtlikkust. 
  • Kasutatakse haridusasutuste võimalusi ettevõtluspotentsiaali kasvatamiseks, pöörates tähelepanu lasteaedade ja koolide õppekavade kujundamisele, huvitegevusele ja –haridusele. 
  • Kasutatakse koostöövõimalusi erinevate organisatsioonidega elanike täiend- ja ümberõppe korraldamisel, et suurendada ettevõtlusaktiivsust ja elanike tööhõivet.
  • Tagatakse valla ladus asjaajamine, mis on toimiva ettevõtluskeskkonna kujundamise üheks eelduseks.
  • Luuakse valla ühine, erinevaid meediume kasutav inforuum, mis kajastab valla olulisi tegevusi ja võimalusi ning aitab kujundada valla ja selles tegutsevate ettevõtjate head mainet.

 Ühinemisleping on kättesaadav siin