Elukohatoimingud

Hea kodanik!

Palume eelistada elukohatoimingute tegemiseks e-teenuste keskkonda www.rahvastikuregister.ee või edastada avaldus digiallkirjastatult elva@elva.ee. Füüsiline vastuvõtt toimub üksnes eelregistreerimisega ning aeg tuleb kokku leppida vastava ametnikuga.

Elukoha registreerimiseks Elva valda esitatakse vallavalitsusele elukohateadeElukohateatega saab registrisse kanda nii ühe kui ka mitme inimese elukoha aadressid. Täisealised isikud kirjutavad oma allkirja ise elukohateatele. Alaealiste laste eest annavad elukohateatele allkirja lapse vanemad. Kui lapse teine hooldusõiguslik vanem ei anna oma allkirja elukohateatel võib nõusoleku lisada ka eraldi dokumendina omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik, lisab ta elukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (nt üürilepingu) koopia või eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Kirjalik nõusolek antakse esitataval elukohateatel või lisatakse eraldi dokumendina.

Vallavalitsus kontrollib elukohateate saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul elukohateates esitatud andmete ja elukohateate vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

 

Elukohateate esitamise võimalused:

  • e-teenusena kodanikuportaalis e-rahvastikuregister;

  • digiallkirjastatuna e-posti teel elva@elva.ee (elukohateate blankett NB! Enne täitmist salvestage blankett oma arvutisse);

  • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest. Vaata asukohti ja kontakte siit(elukohateate blankett NB! Enne täitmist salvestage blankett oma arvutisse);

  • isiklikult kohale tulles. NB! Vastuvõtt toimub eelregistreerimisel. Vaata asukohti ja kontakte siit.

 

Elukoha aadressi lõpetamine omaniku poolt

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada vastava aadressi järgsele kohalikule omavalitsusele avaldus, et muuta rahvastikuregistris olevaid aadressiandmeid.

Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik omavalitsus inimest nii registris märgitud aadressile saadetava tähitud kirjaga kui ka väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kui inimene tõestab kuu aja jooksul dokumentaalselt oma õigust ruumi oma elukohana kasutada või kui ruumi kasutusõiguse üle toimub kohtuvaidlus, siis ruumi omaniku taotlust ei rahuldata.

Kui menetluse tulemusel omaniku õigustatud nõudmine rahuldatakse, lõpetatakse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus.

Aadressi muutmiseks saab ruumi omanik esitada avalduse:

  • rahvastikuregistri e-teenuses rahvastikuregister.ee;
  • posti teel, lisades avaldusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (avalduse blankett). Vaata asukohti ja kontakte siit;
  • isiklikult kohale tulles Elva Vallavalitsusse või Rõngu, Puhja ja Palupera piirkonna teenuskeskustesse. Sellisel juhul tuleb vastava ametnikuga aeg eelnevalt kokku leppida. Vaata asukohti ja kontakte siit.

NB! Ruumi omanikul ei ole õigust avaldust esitada, kui inimene elab talle kuuluvas ruumis või isikul on õigus ruumi oma elukohana kasutada. Kasutusõiguse üle toimuvad vaidlused lahendatakse tsiviilkohtumenetluse käigus või üürivaidluse lahendamise seaduses sätestatud korras. Kui üürivaidlust lahendava komisjoni otsus või kohtulahend kasutusõiguse olemasolu või puudumise kohta on jõustunud, muudab kohalik omavalitsus isiku elukoha andmed rahvastikuregistris.

 

ROHKEM INFOT LEIATE SIIT.