19.09.22

KOMPOSTEERIMISEST!

 

Kompostimine on lihtne ja looduslik protsess, mille käigus tarbivad bakterid, mikroorganismid, seened ja ka vihmaussid erineva päritoluga orgaanilist materjali (nagu näiteks kartulikoored, puulehed, niidetud muru jne). Selle elutegevuse käigus tekibki biolagundatavatest jäätmetest väärtuslik ja toiteainerikas muld. 

Elva Vallavolikogu poolt 13.02.2018 kehtestatud jäätmehoolduseeskirjas § 17 on välja toodud biojäätmete kompostimisnõuded järgmised:

 1. Kinnistul tekkivaid biojäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piirides.
 2. Väljaspool oma kinnistut on biojäätmeid lubatud kompostida ainult vastava jäätmeloaga jäätmekäitluskohas.
 3. Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed võib kompostida lahtiselt kompostiaunas või kompostris.
 4. Köögi- ja sööklajäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite ja lindude eest kaitstud kompostris.
 5. Kompostianum või komposter peab paiknema vähemalt 3 meetri kaugusel naaberkinnistust, kui naabrid ei lepi kokku teisiti ja vähemalt 10 meetri kaugusel kaevust.
 6. Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja käitlema tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning nii, et see ei põhjustaks kahjurite ja haisu levikut. Biojäätmete kompostimisel tuleb tagada, et toimuksid aeroobsed lagunemisprotsessid. Roiskuva, haisva, prügise, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja tervisele ohtliku ning mittesobivasse kohta rajatud kompostimiskoha peab likvideerima selle omanik omal kulul.

 

Eramajade omanikel on soovitatav oma kinnistul tekkivad biojäätmed komposteerida. Kortermajadel tuleb tellida biojäätmete konteiner hetkel jäätmeveo teenust pakkuva ettevõtte AS Eesti Keskkonnateenustelt, pöördudes nende poole meilil tartu@keskkonnateenused.ee või telefonil 7386700.

Kuidas teha tülikatest biojäätmetest väärtuslikku mulda loe sellest täpsemalt kompostiljoni kodulehelt.

 

Puulehtede äravedu

Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt* kokku kogutud puulehtede äraveoks on võimalik registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666. Viimasele on võimalik infot jätta ööpäev läbi.

Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte.

Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100–150 l) kilekottidesse, kinnistu puhastusala äärde, hunnikus olevaid lahtisi lehti ära ei veeta.

Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*.

Mis on puhastusala?

 • Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub:kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee;
 • kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5 m ulatuses).

PANE TÄHELE!

Tuletame ühtlasi ka meelde, et puulehtede põletamine on koduaedades keelatud! Samuti on keelatud mis tahes muu prügi (plast, riided, mööbel) põletamine.

Elva valla jäätmehoolduseeskirja järgi on kodustes tingimustes lubatud põletada vaid töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi.

Märgade okste-lehtede suits häirib ümberkaudseid inimesi ning võib põhjustada peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid.

Ära vii aiaprügi ka metsa alla!

Puulehed, niidetud muru ja muu aiaprügi on jäätmed, mis ei kuulu loodusesse. Peale selle, et praht risustab metsaalust visuaalselt, võivad aia- ja haljastusjäätmetega levida loodusesse ka võõrliigid, mis võivad põhjustada probleeme.

Näiteks võivad koduaias kasvava võõra taimeliigi seemned metsa alla sattudes hakata seal idanema ja vohama. Lõpuks võtavad need omamaistelt liikidelt kasvukohti. 

Enesele teadmata võid aiaprügiga levitada ka hispaania teetigusid või nende mune.

Lehtedega toimi järgnevalt:

 • Jäta sügisesed lehed koristamata, need kõdunevad ning väetavad mulda loomulikult.
 • Komposti oma kinnistu piires või laota lehed peenramaale.
 • Telli lehtede äravedu Elva varahalduse OÜ-lt.

Kinnistult kogutud lehed ja okkad soovitamine võimalusel komposteerida. Kui selleks võimalust pole, siis Elva linna piires teostab Elva varahalduse OÜ kinnistult lehekoti veo järgmistel tingimustel:

 • Ühe koti suurus kuni 150 l
 • 2.88 eurot kott
 • Eelneval registreerimisel tel 7470000
 • Tasumine kohapeal, kviitungi alusel

 

Toimetaja: STEN SAAREKIVI