Avatud valitsemine Elva vallas

Elva vallaks ühinenud omavalitsused- Elva linn, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallad osalesid e-Riigi Akadeemia poolt algatatud projektis "Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes". Projekti eesmärk on toetada ühinevaid omavalitsusi, et ühinemise järgselt tekiks ühtne ja terviklik omavalitsus, kus ükski senine kogukond ei tunneks end kõrvale jäetuna. Projekti käigus rakendati rahvusvahelist avatud valitsemise partnerluse metoodikat, mis on kohandatud Eesti kohaliku omavalitsuse tasandi jaoks aastatel 2014-2016 ellu viidud projektiga „Avatud valitsemine partnerlus kohalikes omavalitsustes".

Töö tulemusena valmis konkreetse ühinemispiirkonna omavalitsuste eeldusi arvestav avatud valitsemise tegevuskava, mis on anti üle sügisel 2017 tööd alustanud uue Elva valla volikogule. See tegevuskava võimaldab volikogul alustada tööd ühtselt aluselt, võttes kasutusele avatud valitsemise põhimõtted ja viia need konkreetsete tegevuste kaudu ellu. 

Ettepanekud avatud valitsemiseks Elva vallas 

Rohkem infot e-Riigi Akadeemiast  www.ega.ee

 

 

Avalike teenuste kvaliteedi hindamine

Elva vallaks ühinenud omavalitsused (Elva linn, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallad) taotlesid üheskoos EAS-ilt toetust taotlusvooru Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid" raames projekti "Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs" läbiviimiseks,  uuringut koostab Grant Thornton Baltic OÜ.

Elva valla ühinemislepingus on kesksel kohal kvaliteetsete, elanike ootustele ja vajadustele vastavate avalike teenuste pakkumine, seetõttu on teenuste kvaliteedi hindamine väga oluline. Selleks, et selgitada välja ühinevate omavalitsuste elanike tänane rahulolu oma kodukoha asjaajamisega ja avalike teenustega, viidi perioodil 29.05 – 30.06.2017 nimetatud omavalitsuste elanike seas läbi veebipõhine rahuloluküsitlus. Küsitluse läbiviimine on esimene samm selleks, et luua uues omavalitsuses monitoorimissüsteem, mille abil hinnatakse elanike rahulolu pakutavate avalike teenustega. Tulevikus hakatakse elanike tagasisidet küsima regulaarselt ning elanikelt saadav info on abiks omavalitsusjuhtidele muudatuste tegemiseks ja otsuste langetamiseks. 

 Aitäh kõigile, kes küsitlusel osalesid! Vastajaid oli omavalitsuste lõikes kokku 869. Kõige rohkem vastajaid oli Elva linnast (254 vastajat) ja kõige vähem vastajaid Palupera vallast (49 vastajat). Lisaks oli vastajate seas elanikke, kes elavad mõnes ühinevas omavalitsuses, kuid ei ole oma elukohta registreerinud.

Küsitluses paluti vastajatel avaldada oma arvamust 11 erineva valdkonna kohta (lisaks üldised küsimused). Nendeks teemadeks olid: teede korrashoid; haljasalade ja avalike alade korrashoid; ühistranspordi korraldus; sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste valdkonna korraldus; haridusvaldkonna-, huvihariduse korraldus; kultuurivaldkonna ja vaba aja veetmise võimaluste korraldus; ehitus- ja planeerimisvaldkonna korraldus; keskkonnakaitse valdkonna korraldus; jäätmemajanduse korraldus; omavalitsuste kalmistute korrashoid ja üldised küsimused.

Tagasiside põhjal selgus, et üheks suureks väljakutseks uue valla jaoks on toimiva ja elanike vajadusi rahuldava ühistranspordi süsteemi väljatöötamine. Samuti on kõikides piirkonades inimeste jaoks oluliseks murekohaks teede- ja tänavate korrashoid (sh teede valgustatus), mõnel pool ka liiklusohutus, ka on välja toodud  vajadust suurendada ratastooliga ligipääsetavust.

Veel mõned mitme piirkonna puhul kordunud probleemkohad:. lasteaedadega seonduvad küsimused sh kohatasu maksmine suvekuudel, rühmade suurus, kohtade puudus jne vajavad uues vallas lahendamist või ümber kujundamsit, sest neid on mitmes piirkonnas probleemina välja toodud.  Samas koolide ja huvihariduse võimalustega ollakse üldiselt rahul või väga rahul, kuid keskusest eemal (hajaasustus) elavad inimesed on välja toonud, et huvihariduse valik võiks olla mitmekesisem. Kultuurivaldkonna korraldusega aga olid hindajad üldiselt rahul.

Probleeme ja küsimusi tekitas mitme piirkonna puhul  jäätmevaldkond - toodi välja, et  prügikaste on piirkonniti liiga vähe või on need tühjendamata ja jäätmevedu on kallis.  Ehitus- ja planeerimisvaldkonnas on teenuste osutamist hinnatud pigem heaks, asjaajamist sujuvaks ja korrektseks, kuid ära on märgitu vajadust suurema abi ja nõueannete järele dokumentide vormistamise juures.

Küsitluse käigus toodi välja ka mitmeid probleemikohti, mis pole kohaliku omavalitsuse ülesanne - näiteks pangateenuse puudumine ning probleemid Eesti Postiga.

Kokkuvõtlikult saab öelda, et küsitlus andis ülevaate erinevate teenustega rahulolu hetkeolukorrast, kuid monitoorimissüsteemi tarbeks koostatava küsimustiku loomisel tuleb sellesse sisse viia mitmed muudatused ning veelkord läbi mõelda, kuidas ja milliste kanalite kaudu oleks võimalik kaasata veel rohkem konkreetseid teenuseid tarbivaid sihtrguppe.

Toimunud rahulolu küsitlus oli esimene etapp projekti "Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs" raames. Projekti raames luuakse monitoorimissüsteem, mille abil saab erinevate avalike teenustega rahulolu ning nende kvaliteeti hinnata. Tulevikus viiakse sarnaseid uuringuid läbi regulaarselt.