Avatud menetlused

1. Kaseküla tn 5, Käärdi alevik, Elva vald krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - (alates 1. aprillist kümne päeva jooksul) kuni 10. aprillini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

Elva Vallavalitsuse 26.03.2019 korraldusega nr 2-3/286 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 16.04.2019 korraldusega nr 2-3/339 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

2. Pargi tn 6b Elva krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna Pargi tn 6b kinnistu puhul on tegemist kesklinnas asuva üldkasutatava maaga ning et tagatud oleksid avalikkuse võimalus menetluses osaleda ja sellest õigeaegselt teada saada.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - (alates 16. veebruarist kümne päeva jooksul) kuni 26. veebruarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

Elva Vallavalitsuse 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/164 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 2-3/416 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

AS Eesti Raudtee poolt väljastatud tehniliste tingimustega saab tutvuda siin , korrigeeritud tingimustega siin

 

3. Elva linn, Kesk tn 27 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Kesk tn 27 kinnistu detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 30.09.2013 otsusega nr 38 kehtestatud Kesk tn 27 kinnistu detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga siin.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - (alates 29. aprillist kümne päeva jooksul) kuni 9. maini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

 

4. Elva linn, H. Raudsepa tn 11 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat H. Raudsepa 2d maaüksuse detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 30.05.2005 otsusega nr 16 kehtestatud H. Raudsepa 2d maaüksuse detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga:

H. Raudsepa 2d detailplaneeringu seletuskiri

H. Raudsepa 2d detailplaneeringu põhijoonis

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - (alates 21. detsembrist kümne päeva jooksul) kuni 2. jaanuarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

Elva Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 5 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

5. Kalme küla, Mesilinnu tn 6 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat detailplaneeringut. Alal kehtib Rõngu Vallavolikogu 30.10.2008 otsusega nr 45 kehtestatud Käärdi alevikus ja Kalme külas asuvate Männituka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Mesika 15, 17, 19, Mesika põik 1, 3, 5, 8 maaüksuste detailplaneering.Tutvu detailplaneeringuga:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu põhijoonis

detailplaneeringu tehnovõrkude joonis

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg (alates 8. jaanuarist kümne päeva jooksul) kuni 17. jaanuarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 107 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.