Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamine:

Elva linn Uus 9 kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Elva linnas Uus 9 kinnistu ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks või olemasoleva hoone laiendamiseks. Projekteerimistingimustega määratakse ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks.

Elva Vallavalitsuse 28.09.2021 korraldusega nr 588 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siinProjekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kirjalikke arvamusi 5. oktoobrist kuni 15. oktoobrini 2021. Arvamused palume esitada kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee.  

 

Elva linn Vahe 3 kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Elva linnas Vahe 3 kinnistu ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks või olemasoleva hoone laiendamiseks. Projekteerimistingimustega määratakse ehitusõigus üksikelamu laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust. 

Elva Vallavalitsuse 21.09.2021 korraldusega nr 575 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siinProjekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kirjalikke arvamusi 28. septembrist kuni 8. oktoobrini 2021. Arvamused palume esitada kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee.  

 

Elva linn Raudtee 1 kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Elva linnas Raudtee 1 kinnistu ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks või olemasoleva hoone laiendamiseks. Projekteerimistingimustega määratakse ehitusõigus üksikelamu laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust. 

 

Elva Vallavalitsuse 21.09.2021 korraldusega nr 574 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siinProjekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kirjalikke arvamusi 28. septembrist kuni 8. oktoobrini 2021. Arvamused palume esitada kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee.  

 

Verevi küla Urimetsa kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Verevi külas Urimetsa kinnistu ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Alal kehtib Võrtsjärve piirkonna üldplaneering, millega on sätestatud tingimus, et detailplaneering tuleb koostada veekogude kallastest 250m ulatusse jäävate kruntide hoonestamiseks. Urimetsa kinnistu asub Võrtsjärvest ca 100m kaugusel. Vallavalitsus kaalus, kas algatada Urimetsa kinnistule detailplaneeringu koostamine või väljastada elamu ja abihoonete (mitte ehitusloakohustuslikud) ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused. Kuna tegemist ei ole elamuarendusega ning kruntide hoonestamisega vaid ühele maaüksusele elukoha rajamisega, leidis vallavalitsus, et detailplaneeringu koostamine ei ole vajalik. Projekteerimistingimustega määratakse ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks. 

Elva Vallavalitsuse 21.09.2021 korraldusega nr 577 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kirjalikke arvamusi 28. septembrist kuni 8. oktoobrini 2021. Arvamused palume esitada kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee.