Kohalike teede infosüsteem

25.02.22

Elva vald on alustanud kohalike teede nimekirja korrastamist

Vallavalitsuse eesmärk on täpsustada kohalikku teedevõrku, mis võimaldab kavandada kvaliteetsemat teehoidu, investeeringuid ja loob selguse, millised erateed jäävad valla haldusalasse.

Avalikult kasutatav teedevõrk koosneb riigiteedest, kohalikest teedest ja riigiomandis metsateedest (RMK teedest). Kui riigiteede korrashoiu eest vastutab Transpordiamet, siis kohalikud teed on kohaliku omavalitsuse hooldada. Kohalikeks teedeks on volikogu poolt määratud ja riigi teeregistrisse kantud teed. Selle eelduseks on teealuse maa kuulumine vallale, eraomanikega sõlmitud servituudileping või sundvaldus.

Endised vallad on erateid avalikuks kasutamiseks määranud erinevatel kaalutlustel, mille tõttu kohaliku teedevõrgu üldpilt piirkonniti mõneti erineb. Olukorra ühtlustamiseks on Elva valla uue üldplaneeringu koostamise käigus välja töötatud põhimõtted, mille järgi määratakse teid kohalikeks teedeks.

Kohalikeks teedeks määratakse teed:

  • mis viib ühiskondliku kasutusega hooneni;
  • mis moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatava tee marsruudist;
  • mis on juurdepääsuteeks avaliku huvi või avaliku kasutusega kinnistule (registreeritud supluskoht, tähtis turismiobjekt, kaitseala külastuskeskus, kallasrada, avalik veeskamiskoht jne);
  • millel kulgeb ühistranspordi või koolibussi liin;
  • mis on oluliseks ühendusteeks avalikult kasutatavate teede vahel;
  • mis on juurdepääsuteeks vähemalt kolmele elukondlikult kasutatavale kinnistule;
  • millel esinevad muud asjaolud, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et tee kohalikuks teeks määrata.

 

Nende põhimõtete järgi on valminud kaart kohaliku teedevõrgu tulevikunägemusest. Tegemist on esialgse nägemusega, mis töö käigus kindlasti täpsustub. 

Sinine joon kaardil - avalikuga huviga tee

Punane joon kaardil - Teeregistri järgi avalik tee või teeosa, mis teevõrgu korrastamisega eemaldatakse kohalike teede nimekirjast. Punasega on märgitud ka jalgteed ja RMK metsateed, mis oma loomu poolest on avalikud olenemata, kas need on Teeregistris või mitte. 

Kohalike teede nimekiri korrastatakse ja täiendavalt määratakse kohalikeks teedeks üldkasutatava iseloomuga erateed ning kantakse kohalike teede nimekirjast välja teed, mille osas puudub avalik huvi. Teeregistri korrastamine puudutab eelkõige eramaadel kulgevaid teid. Munitsipaalmaadel kulgevate teede osas piirnetakse üldjuhul registriandmete täpsustamisega.

Eratee avalikuks kasutamiseks määramisel võtab omavalitsus üle kinnistu omaniku kohustused, õigused ja vastutuse, mis tulenevad tee seisukorra tagamisest. See tähendab, et kogu teehooldus (greiderdamine, niitmine, teeäärte korrashoid, remont, talihooldus) jääb valla kohustuseks.

 

Eratee avalikuks kasutuseks määramine toimub reeglina kahel viisil:

  1. kokkuleppel teealuse maa kinnisasja omanikuga, mille kohta sõlmitakse notariaalne piiratud asjaõiguse leping ehk servituut. Vastav märge kantakse kinnistusraamatusse ja see kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes;
  2. sundvalduse seadmise teel, mis on haldusaktiga seatav avalik-õiguslik kitsendus, mille kohta märget ei kanta kinnistusraamatusse, aga kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes. Sundvalduse ala märgitakse Maa-ameti kitsenduse kaardi peale.

Mõlema menetluse eesmärk on määrata eratee avalikuks kasutamiseks, kuid sundvalduse seadmise teel on see lihtsam. Sel juhul ei sõlmita notariaalset lepingut, mis kinnistu omanikule tähendab, et ei ole vajadust notarisse tulla. Just notaris aja kokku leppimine lepingu allkirjastamiseks on eratee avalikuks kasutamiseks määramise keerulisem osa. Seda omaniku elukoha, töökoha, tervisliku seisundi või muudel põhjusel. Elva Vallavalitsuse poolt on eelistatuim variant sundvalduse seadmine.

Kõikide maaomanikega võetakse enne sundvalduse menetluse alustamist ühendust ja selgitatakse tee avalikuks määramisega seonduvat. Siis on enne menetluse alustamist võimalik kõik läbi arutada ja küsimustele vastused anda.

Teedevõrgu korrastamine ei mõjuta valla poolt osutavat tasuta lumetõrjeteenust majapidamisteni viivatel erateedel. Olenemata sellest, kas tegemist on avaliku teega või mitte, teostab vald lumetõrjeteenust majapidamiste juurdepääsuteedel ka edaspidi.

 

Täpsem info

Hendri Seinberg

Taristuspetsialist

5866 6520

hendri.seinberg@elva.ee