Tutvu Elva valla arengukavaga

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2023

 

Visioon:

Elva valla visoon 2025: Elva vald on külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti. 

Väärtused:

Elva vald lähtub igapäevases töös ja arendustegevuses järgmistest väärtustest:

● avatud – jälgime avatud valitsemise põhimõtteid; oleme avatud uutele julgetele innovaatilistele ideedele;

● nutikas – kasutame teenuste pakkumistel ja elanikega suhtlemisel nutikaid, sihtgrupi vajadusi ja võimalusi arvestavaid lahendusi;

● säästlik – majandame efektiivselt, hoonete ja muude objektide puhul eelistame energiasäästlikke lahendusi;

● kaasav – arutame kogukonnaga nende elu puudutavaid küsimusi, rakendame kaasavat eelarvet.

 

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2023

 

***********************************

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu oli avalikul väljapanekul 3.10-17.10.2019.

Avalik arutelu toimus 21. oktoobril kell 18 Elva Vallavalitsuse saalis (Kesk 32, Elva linn, Elva vald). 

Ettepanekuid oodati 17. oktoobrini ning neid sai esitada online vormil või e-postile elva@elva.ee.

Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise dokumendid:

 

Seletuskiri AK-ES muutmise eelnõu juurde

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 koostati 2018. aastal ning see jõustus 1. jaanuaril 2019 ning igal aastal hinnatakse selle muutmisvajadust nii arengukava kui ka eelarvestrateegia osas. Samas toimub ka vajadusel arengukava ja eelarvestrateegia pikendamine nii, et arengudokument kehtiks vähemalt neli järgmist eelarveaastat.

Arengukava ülevaatamisel on selgunud, et kõik Elva valla arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja iga-aastasele eelarvele. 2019. aasta eelarve täitmise ajal on hangete käigus selgunud mitmete investeeringute tegelikud maksumused ja ka nende investeeringute elluviimise tegelikud tähtajad. Kehtiva eelarvestrateegia koostamise ajal prognoositi näiteks, et Elva linnasüdame kaasajastamise projekt teostatakse aastatel 2018-2021. Tänaseks on hankelepingute alusel selge, et see objekt valmib 2019. aasta jooksul. Selle objekti puhul tehakse investeeringute tabelis ja eelarvestrateegias vastav täpsustus. Kehtiva arengukava osasid 1-7 (lk 1-39) ei muudeta, kuna kava kehtivuse ajal ei ole tekkinud vajadust nende muutmiseks või täiendamiseks. Arengukava osas 8 (Investeeringute kava 2019-2025) muudetakse investeeringuobjektide maksumust ja teostamise aastat, kui selline muudatus on vajalik. Uuendatud on seirenäitajate tabelit 2018 aasta andmetega, mis on september 2019 hetke seisuga kättesaadavad. Arengukava täitmisest antakse ülevaade iga-aastases majandusaasta aruandes. 

Eelarvestrateegia osale lisandub üks aasta ja vastuvõetav eelarvestrateegia kehtib aastatel 2020-2023. Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud andmete ja investeeringuobjektide täpsustunud maksumustega. Maksumustest tulenevalt on korrigeeritud ka investeeringute teostamise aastaid vastavalt õigusaktides toodud lubatud laenukoormustele ja nende aluseks olevatele iga-aastastele finantsnäitajatele. Varem arengukavas ja eelarvestrateegias kajastamata investeeringuobjekte tulevastesse aastatesse planeeritud ei ole. Lisandunud on 40 000 eurot sihtfinantseeringuna Emajõe Veevärgile, mis võib vajalikuks osutuda Kaarlijärve vee ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamisel ja varem strateegias planeeritud Mälgi küla vastavate süsteemide väljaehitamise omaosaluse suurenemisel. Täpseid summasid nende investeeringute jaoks hetkel teada ei ole. 

Suurematest muudatustest on aasta võrra nihkunud Rõngu piirkonna kergliiklusteede valmimine ja rahastamine, kuna tekkisid probleemid tee alla jäävate kinnistute omandamisega. Samuti on oluliselt suuremas summas kajastatud tänavavalgustuse renoveerimise rida, mis on garantiiks toetusrahade taotlemiseks, millega varasemas strateegias arvestatud ei olnud. Suure tõenäosusega see summa väheneb, kui selgub toetussumma võimalikkus ja suurus (kevad 2020). Rannu Kooli kaasajastamise projekt on lükatud strateegias aasta võrra edasi, aastatele 2020-2021. Kuna koolihoone kaasajastamiseks ei saadud toetust SA Innove põhikoolide toetusmeetmest, siis on suurendatud projekti elluviimise vallapoolset omaosalust sellises mahus, et viia projekt ellu ühe ehitushanke raamides. 

Muudatuste võrdlustabel