KKK

Kuidas taotleda projektitoetust?

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord on leitav siit. Uus taotlusvorm on hetkel kinnitamisel, seni saab taotluse esitada vanal Elva linna vormil, mis on leitav siit. Seejärel saab (digi)allkirjastatud taotluse saata e-posti teel või tuua vallavalitsusse kohapeale.

 

Kuhu pean pöörduma lapse erivajaduse väljaselgitamiseks ja nõustamiseks?

Kui laps käib lasteaias või koolis, siis esialgu tasub pöörduda haridusasutuse tugipersonali (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) või õpetajate poole. Sealt edasi saab pöörduda Rajaleidja nõustamiskeskuse poole, mille kohta leiate infot siit. Rajaleidja nõustamiskeskusesse saate broaneerida esialgse nõustamisaja konsultandi juurde, kes tegeleb personaalselt Teie lapse või pere probleemiga ning annab edaspidised tegevusjuhiseid.

 

Kuidas saan taotleda oma lapsele lasteaiakohta?

Hetkel pole kinnitatud ülevallalist laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda. Seetõttu saab lapsi lisada Elva linnasisesesse lasteaia järjekorda avalduse alusel, mille leiate siit. Teiste Elva vallas asuvate lasteaedade puhul tuleb pöörduda lasteaia direktori poole. Kui avaldus on tehtud, siis antakse Teile tagasisidet, kas ja millal saab Teie laps alustada lasteaias käimist.

 

Kuidas taotleda lapse toiduraha katmise toetust?

Toidusoodustusi antakse Elva vallas sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra alusel. Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus. Kui pere sissetulek jääb alla 280 euro pereliikme kohta, siis makstakse toetust isikule, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Elva vald. Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka tema vanem, eestkostja, hooldaja või muu isik.

 

Kuidas muuta lasteaiajärjekorra taotlust?

Elva linna lasteaiajärjekorra taotlust saate muuta e-kirja teel (triin.kaaver@elva.ee) või helistades haridusspetsialistile (7309899). Teistesse lasteaedadesse tehtud taotlusi saate muuta helistades või kirjutades lasteaedade direktoritele.

 

Millega tegelevad haridus- ja kultuuriosakonna teenistujad?

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja – teostab järelevalvet Elva Vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste üle ja koordineerib nende asutuste tegevust ja koostööd. Korraldab valdkondlike õigusaktide koostamist, projektide läbiviimist ja osakonna poliitikate väljatöötamist.

Haridusspetsialist – komplekteerib koolieelsete lasteasutuste rühmi koostöös asutuste juhtidega, analüüsib haridusandmeid, nõustab haridusasutusi, õpilasi ja lapsevanemaid koolikorralduslikes küsimustes, koordineerib valla huviharidust. Korraldab vallasiseseid haridussündmusi ja -projekte, koostab valdkondlikke õigusakte ja teostab osakonna hariduspoliitikat.

Kultuurispetsialist – planeerib ja koordineerib noorsootöö, kultuuri- ja spordialaseid tegevusi, tegeleb tegevus- ja projektitoetuste taotluste menetlemisega, toetab noortevolikogu tööd, koostab valdkondlikke õigusakte sh avalike ürituste lube. Haldab kultuuri- ja spordikalendrit vallavalitsuse kodulehel, omab infot spordiorganisatsioonide ja kultuurikollektiivide kohta.