KKK

Kuidas taotleda projektitoetust?

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord on leitav siit ning taotlust on võimalik esitada eletrooniliselt SPOKU keskkonnas või edastada taotlus digiallkirjastatult e-posti teel elva@elva.ee või tuua vallavalitsusse kohapeale.

 

Kuhu pean pöörduma lapse erivajaduse väljaselgitamiseks ja nõustamiseks?

Kui laps käib lasteaias või koolis, siis esialgu tasub pöörduda haridusasutuse tugipersonali (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) või õpetajate poole. Sealt edasi saab pöörduda Rajaleidja nõustamiskeskuse poole, mille kohta leiate infot siit. Rajaleidja nõustamiskeskusesse saate broaneerida esialgse nõustamisaja konsultandi juurde, kes tegeleb personaalselt Teie lapse või pere probleemiga ning annab edaspidised tegevusjuhiseid.

 

Kuidas saan taotleda oma lapsele lasteaiakohta?

Alates 1. jaanuarist 2019 hakkab kehtima uus "Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas". Seoses sellega esitatakse lasteaiajärjekorra avaldusi ja peetakse Elva valla ühtset lasteaiakoha järjekorda ARNO süsteemis.

Määrus reguleerib Elva valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist. Lasteasutuse all mõeldakse nii lasteaedu, eralasteaedu kui -hoide.

Määruse järgi hakatakse Elva vallas pidama ühtset lasteaia järjekorda. Arvestust lasteasutusse taotlejate üle peetakse volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondade põhiselt vanusegruppide kaupa. Elva valla teeninduspiirkonnad on Elva linn (sh Käärdi alevik, Käo küla, Metsalaane küla ja Kurelaane küla) ja Elva vald. Ühte vanusegruppi kuuluvad üldjuhul 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed. Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald. Avaldusi saavad siiski teha ka isikud, kes ei ole valda sisse registreeritud.

Laste üle hakatakse arvestust pidama Elva Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNOARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. ARNO süsteemi kantakse kõik seni Elva Vallavalitsusele ja Elva valla lasteaedadele tehtud lasteaiakoha avaldused. Edaspidi saab esitada lasteaia koha taotlemise avaldusi ARNO süsteemis, samuti saab süsteemis avaldusi muuta ja tagasi võtta. Uuel kevadel komplekteerib lasteaiarühmad ARNO ning lasteaiakoha pakkumine tehakse läbi süsteemi, andes sellest lapsevanemale märku e-posti teel.

Palume aasta alguses kõigil lastevanematel, kes on esitanud oma lapse kohta avalduse Elva Vallavalitsusele või piirkondlikele lasteaedadele, ARNOsüsteemi sisse logida ning avalduse olemasolu ja andmed üle kontrollida. Kõigil lastevanematel, kel on plaanis uuel aastal lasteaiakoha avaldus esitada, palume seda teha ARNO süsteemis.

 

Kuidas taotleda lapse toiduraha katmise toetust?

Toidusoodustusi antakse Elva vallas sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra alusel. Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus. Kui pere sissetulek jääb alla 280 euro pereliikme kohta, siis makstakse toetust isikule, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Elva vald. Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka tema vanem, eestkostja, hooldaja või muu isik.

 

Kuidas muuta lasteaiajärjekorra taotlust?

Elva valla lasteaiajärjekorra taotlust saate muuta ARNO süsteemi sisenedes ja seal olevat oma lapse taotlust muutes.

 

Millega tegelevad haridus- ja kultuuriosakonna teenistujad?

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja – teostab järelevalvet Elva Vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste üle ja koordineerib nende asutuste tegevust ja koostööd. Korraldab valdkondlike õigusaktide koostamist, projektide läbiviimist ja osakonna poliitikate väljatöötamist.

Haridusspetsialist – komplekteerib koolieelsete lasteasutuste rühmi koostöös asutuste juhtidega, analüüsib haridusandmeid, nõustab haridusasutusi, õpilasi ja lapsevanemaid koolikorralduslikes küsimustes, koordineerib valla huviharidust. Korraldab vallasiseseid haridussündmusi ja -projekte, koostab valdkondlikke õigusakte ja teostab osakonna hariduspoliitikat.

Kultuurispetsialist – planeerib ja koordineerib noorsootöö, kultuuri- ja spordialaseid tegevusi, tegeleb tegevus- ja projektitoetuste taotluste menetlemisega, toetab noortevolikogu tööd, koostab valdkondlikke õigusakte sh avalike ürituste lube. Haldab kultuuri- ja spordikalendrit vallavalitsuse kodulehel, omab infot spordiorganisatsioonide ja kultuurikollektiivide kohta.