Kuidas taotleda projektitoetust?

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord on leitav siit. Taotlusvorm on leitav Elva valla Spoku keskkonnast (vajalik ID-kaarti või Mobiil-Id-ga sisse logimine). Rohkem infot taotlemise kohta leiad siit.

Mida tuleks silmas pidada avalikku üritust korraldades?

Elva vallas kehtib alates 28. maist 2018 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Elva vallas", kus on kirjeldatud tingimused, mille puhul tuleb vallavalitsuselt taotleda avaliku ürituse korraldamise luba. Avaliku ürituse loa taotlus on leitav Elva valla Spoku keskkonnast.

Millega tegelevad haridus- ja kultuuriosakonna teenistujad?

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja – teostab järelevalvet Elva Vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste üle ja koordineerib nende asutuste tegevust ja koostööd. Korraldab valdkondlike õigusaktide koostamist, projektide läbiviimist ja osakonna poliitikate väljatöötamist.

Haridusspetsialist – komplekteerib koolieelsete lasteasutuste rühmi koostöös asutuste juhtidega, analüüsib haridusandmeid, nõustab haridusasutusi, õpilasi ja lapsevanemaid koolikorralduslikes küsimustes, koordineerib valla huviharidust. Korraldab vallasiseseid haridussündmusi ja -projekte, koostab valdkondlikke õigusakte ja teostab osakonna hariduspoliitikat.

Kultuurispetsialist – planeerib ja koordineerib noorsootöö, kultuuri- ja spordialaseid tegevusi, tegeleb tegevus- ja projektitoetuste taotluste menetlemisega, toetab noortevolikogu tööd, koostab valdkondlikke õigusakte sh avalike ürituste lube. Haldab kultuuri- ja spordikalendrit vallavalitsuse kodulehel, omab infot spordiorganisatsioonide ja kultuurikollektiivide kohta.