Elva Vallavalitsuse istung 30.01.2018

Elva Vallavalitsuse 30.01.2018 istungil otsustati

Anda välja ehitusload

Ulila tööstuspargi tehnovõrkude ja teede rajamiseks aadressil Elva vald Ulila alevikus:

kvartalisisese tänava ning sellelt lähtuvatele ligipääsude detailplaneeringuga kehtestavatele kinnistutele ning  jalg- ja kergliiklustee ja planeeringuala sademeveekraavide rajamiseks;

Ulila tööstuspargi soojusvarustuse tänavatorustiku rajamiseks alates Puidu katlamaja kinnistust kuni tööstuspargi kinnistute piirideni;

veevarustuse, kanalisatsiooni, tuletõrjeveevarustuse ja sademeveesüsteemi välisvõrkude rajamiseks;

elektrivälisvõrgu ja elektripaigaldiste rajamiseks;

siderajatise rajamiseks.

Anda välja kasutusload

Elva linnas Vaikne 19 rekonstrueeritud üksikelamule;

Elva linnas Vapramäe 16 püstitatud üksikelamule.

Kanda üle tegevustoetused

SA-le Elva Kultuur igakuiselt 13000 eurot pangalaenu põhiosa tasumiseks ja 10750 eurot tegevuskulude katteks;

MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Elva ühekordselt 2668,00 eurot 2018.aasta tegevustoetuse arvelt.

Sõlmida

MTÜ-ga Avatud Hellenurme Noortekeskus käsundusleping tähtajaga viis aastat noorsootöö, huvihariduse ja avatud internetipunkti töö korraldamiseks Hellenurme piirkonnas.

 

Salle Ritso

vallasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.