Kaasav eelarve

19.09.18

 

Ettepanekute esitamine Elva valla kaasavasse eelarvesse on lõppenud!

1-15. septembrini toimunud ideekorje raames laekus Elva valla kaasavasse eelarvesse 25 ettepanekut.  Ideede sõelumiskomisjon koguneb 27. septembril. Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideesid avalikult tutvustama   2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja.

Laekunud ettepanekud:

Aakre külla aastaringselt kasutatava tuletõrje veevõtukoha loomine

Annikoru puhkepargi arendus

Barbara kohvik- õppeklass

Bussi ootamine bussipeatustes Elva-Rõngu

H.Prosti Põllutöömasinate Muuseumis Rehepeksumasinate Kuuri taastamine

Annikoru küla jäätmemaja

Kiirustabloode paigaldamine

Kirepi bussijaamad valgeks

Liikuma kutsuv koolihoov

Mõeldes lastele

Nike Arena Elvale tribüünide paigaldamine, meedia/teatustaja torni rajamine ja haljastustööd

Palupera mõisakooli staadioni jõulinnak

Puhja lasteaed Pääsusilm seiklusrada

Puhja kiriku kooriruumi katuse restaureerimine

Rannu ja Kureküla mänguväljak

Rõngu Vabadussõja monumendiplatsi rekonstrueerimine

Rõngu rahvamaja siseõuealale laste mänguala ja minigolfiradade rajamine

Skatepargi, male/kabe ja välitennise väljaku rajamine Annikorru

Tiheasustusega korterelamute piirkond Arbimäel

Ulila Suveaia rekonstrueerimine

Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine

Verevi rand põnevaks ja hubasemaks

Välijõusaali rajamine Puhja alevikku

Laste mänguväljak

Sihtmärki jõudmine turvalisemaks!

 

 

 

Kaasava eelarve rakendamine Elva vallas

Elva vallavolikogu kinnitas 27.augustil toimunud istungil "Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra".

 

 

Mis on kaasav eelarve?

Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sh Eestis, kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida. Elva vallaks ühinenud omavalitsustest rakendas ühinemise eelselt kaasavat eelarvet Elva linn.

Kaasava eelarve rakendamise eesmärk on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine.

Kaasava eelarve osa suuruseks Elva valla eelarves on 45 000 eurot.

Kaasava eelarve kogusumma jaotatakse kolme rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 euro väärtuses.

 

Kes saavad ideesid esitada?

 • Idee võib esitada igaüks, silmas peab pidama seda, et kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Ettepanekuid saab esitada 1-15. septembrini VOLIS keskkonna kaudu siin või e-posti teel elva@elva.ee.

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

 

Kuidas toimub ettepanekute sõelumine?

 • Kõik laekunud ideed avaldatakse Elva valla veebilehel. Vallavalitsus vaatab kõik laekunud ettepanekud üle ja esitab oma arvamuse kõikide ettepanekute kohta ettepanekute sõelumise komisjonile
 • Ettepanekute sõelumiseks moodustatakse 11-liikmeline komisjon, kes valivad välja ideed, mis lähevad rahvahääletusele. Komisjoni kuuluvad:
  - Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnakogude esindajad;
  - Vallavalitsuse 4 esindajat (osakonnajuhatajad, vallavalitsuse liige);
  - Elva Vallavolikogu esimees.
 
Kes selgitab välja võitjad?
 • Kõikide rahvahääletusele pääsenud ideede autorid tutvustavad oma töid avalikul koosolekul.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Elva vald.
 • Rahvahääletus  viiakse läbi elektrooniliselt,  hääletuseks on aega seitse kalendripäeva. Rahvahääletuse toimumise kuupäevad on täpsustamisel.
 • Hääletada saab isiklikult, st identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiil-IDga elektroonilises keskkonnas VOLIS või Vallavalitsuses ja teenuskeskustes. Lisaks võib Vallavalitsus hääletuse korraldada ka raamatukogudes, koolides ning muudes avalikes ruumides.
 • Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute kogumaksumus on väiksem kui 45 000€, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses.
   
  Lisainfo: Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja (kertu.vuks@elva.ee)