Korraldatud jäätmeveo info alates 01.01.2018

Alates 1. jaanuarist 2018 moodustab Elva valla haldusterritoorium ühe korraldatud jäätmeveo piirkonna ning Elva Vallavalitsus on alustanud uue vedaja leidmiseks riigihanke menetlust. Kuni uue vedajaga hankelepingu sõlmimiseni jätkab seni kehtinud tingimustel teenuse osutamist Eesti Keskkonnateenused AS. Muudatus toimub teenuse hindades, mis seoses jäätmekäitluskulude ja kütusehinna kallinemisega tõusevad alates 1. jaanuarist 2018 10 protsenti. 

Erandjuhul võib jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Põhjendatud taotlus koos tõenditega tuleb esitada vallavalitsusele. Vabastamine toimub väga erandkorras ning taotluses tuleb jäätmevaldajal need erakorralised asjaolud põhjendada ja tõendada. Enne otsuse tegemist kontrollib vallavalitsus esitatud tõendeid ja asjaolusid ning kaalub, kas vabastada või mitte.Vabastus on tähtajaline ning lõpeb korraldusega antud tähtaja möödumisel.

Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks Elva linna piirkonnas

Avaldus  korraldatud jäätmeveoga vabastamiseks Rannu piirkonnas

Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks Puhja piirkonnas

 

Elva valla jäätmehoolduseeskiri

 
Jäätmeseadus sätestab, et vabastuse saanud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

 

Jäätmevaldajate üle peetakse arvestust linnavalitsuse poolt peetavas jäätmevaldajate registris, vedaja teostab vedusid registriandmete alusel. Jäätmevaldajana kantakse registrisse üldjuhul kinnistu omanik ning tema kontaktaadressiks rahvastikuregistris olev aadress. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib kontaktaadressiks muud aadressi, tuleb sellest informeerida vallavalitsus. 

 

Vaata ka:

Elva linna jäätmekava 2014-2020

Jäätmehoolduseeskiri 

Kuni Elva valla kordade vastuvõtmiseni kehtivad piirkondades varasemalt kehtestatud õigusaktid:

Endise Elva linna territooriumil- eeskirjad ja korrad

Konguta valla territooriumil eeskirjad ja korrad

Palupera valla territooriumil eeskirjad ja korrad

Puhja valla territooriumil eeskirjad ja korrad

Rõngu valla territooriumil eeskirjad ja korrad