Elva Vallavalitsuse istung 06.03.2018

06.03.2018 Elva Vallavalitsuse istungil otsustati:

anda

nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ja määrata maaüksusele ligukaudse pindalaga 0,05 ha koha-aadressiks 22150 Elva-Puhja  L2 ja sihtotstarbeks transpordimaa.

esitada

volikogule eelnõu „Elva valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord".

jagada

Elva vallas, Raigaste külas Kogre-Andrese kinnistu 2 katastriüksuseks ning määrata koha-aadressid ja sihtotstarbed:

Elva vald, Raigaste küla, Kogre-Andrese ning sihtotstarve maatulundusmaa;

Elva vald, Raigaste küla, Andresepõllu ning sihtotstarve maatulundusmaa;

Elva vallas, Suure-Rakke külas Illuse kinnistu 2 katastriüksuseks ning määrata koha- aadressid ja sihtotstarbed:

Elva vald, Suure-Rakke, Illuse ning sihtotstarve maatulundusmaa;

Elva vald, Suure-Rakke, Illusepõllu ning sihtotstarve maatulundusmaa.

kinnitada

riigi omandisse jäetava kasutusvaldusesse antava Kobilu külas asuva vaba põllumajandusmaa nr P32 nimeks Kruusa, sihtotstarbeks maatulundusmaa ja üldpindalaks 17,0 ha;

riigi omandisse jäetava kasutusvaldusesse antava Kobilu külas asuva vaba põllumajandusmaa nr P34 nimeks Pumba, sihtotstarbeks maatulundusmaa ja üldpindalaks 3070m2;

riigi omandisse jäetava kasutusvaldusesse antava Kobilu külas asuva vaba põllumajandusmaa nr P33 nimeks Õuna, sihtotstarbeks maatulundusmaa ja üldpindalaks 2497m2.

lihthanke „Elva linnasüdame kaasajastamise projekti ekspertiis" tulemused ja sõlmida P.P. Projekt OÜ-ga hankeleping maksumusega 7680,00 eurot (km-ta).

määrata

projekteerimistingimused Kaimi külas Männi kinnistul asuva elamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

seada
isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale maale Elva linn, Vaiksel tänaval maakaabelliini, õhuliini, liitumis-ja jaotuskilbi talumiseks;

isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Noorma külas, Kivistiku teel mastalajaama ja õhuliini talumiseks.

sõlmida

Ü. H.- ga sotsiaaleluruumi üürileping tähtajaga 1 aasta;

töövõtulepingu Leonhard Weiss Energy AS-ga Elva Vaikne 23 a juurdepääsu tee valgustuse ehituseks maksumusega 8415 eurot (km-ta).

tühistada

Elva Vallavalitsuse 15.02.2018 korraldus „Projekteerimistingimuste väljastamine Elva vallas Tännassilma külas, Kaevu tee 3 ehituse püstitamiseks" nr 3-2/378.

vabastada

Elva valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest talveperioodiks 7 jäätmevaldajat.
 

Salle Ritso

vallasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.