Elva Vallavalitsuse istungid 31.05.2018 ja 05.06.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 31.05.2018 otsustati:

ajakohastada

Konguta Vallavalitsuse 04.10.2017 korraldusega nr 153 kinnitatud Härma kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad.

kooskõlastada

SA-le Puhja Valla Arendus kuuluva maaüksuse hoonestusõiguse seadmine OÜ SW Energia (registrikood 10552918) kasuks tähtajaga nelikümmend aastat.

tunnistada

kehtetuks Rõngu Vallavalitsuse 17.08.2017 korraldus nr 168 ja selle alusel väljastatud projekteerimistingimused nr 1711802/04962 Elva vallas, Oru tee 10 kinnistule (69403:003:0141) tagasiulatuvalt alates nende vastuvõtmisest (17.08.2017).

 

Elva Vallavalitsuse istungil 05.06.2018 otsustati:

anda

ehitusluba Rõngu alevikus Tehase tn 4  kinnistu katastriüksusel valmistoodangulao ümberehitamiseks;

ehitusluba Viisijärve tn 1 Elva kinnistu katastriüksusel üksikelamu püstitamiseks vastavalt ehitusprojektile;

ehitusluba Elva valda Väike-Rakke, Tänassilma, Kobilo, ESTSIDE valguskaabli mikrotorustiku rajamiseks.

eraldada

MTÜ-le Reinsalu Sport ürituse „Olerex Eesti meistrivõistlused rallikrossis 7.etapp" korraldamise toetus summas 840€, millest tegevustoetuse osa on 200€ ja projektitoetuse osa on 640€;

MTÜ-le Korteriühistu Männiku 3 projekti „MTÜ Korteriühistu Männiku 3 majaesise parkla korrastamine" toetus summas 640€;

Valguta Maanaiste Seltsile projekti „Valguta tiigi silla ehitamine" toetus summas 200€.

esitada

volikogule eelnõu „Audiitori määramine";

volikogule eelnõu sihtasutuse asutamiseks, mille eesmärgiks on lasteasutuste toitlustamise ja majandushalduse korraldamine;

volikogule eelnõu „Teede ja tänavate sulgemismaksu kehtestamine";

volikogule eelnõu „Elva linnas Verevi järve detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

kinnitada

riigihanke nr 197088 tulemused ning sõlmida Eesti Energia Aktsiaseltsiga hankeleping vastavalt alusdokumentides kinnitatud tingimustele ning Eesti Energia Aktsiaselts pakkumusele;

Kesk tn 4, Ulila küla mitteeluruumide (27,3m²) üürile andmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused – enampakkumise võitja Monarca OÜ pakkus üüriks 1,00 eurot/m², kellega sõlmitakse üürileping 1 aastaks;

Aakre rahvamaja hoone raamatukogu osas ühe 12,9m² suuruse ruumi üürile andmise kirjaliku enampakkumise tulemus – enampakkumise võitja Laserest OÜ pakkus üüriks 1,00 eurot/m², kellega sõlmitakse üürileping 1 aastaks;

Rõngu lasteaed Pihlakobar töötajate uus koosseis alates 01.09.2018;

hanke „Aakre  lasteaed-algkooli uute välisuste ost ja paigaldamine" tulemused ja sõlmida OÜ ROVEL GRUPP hankeleping maksumusega 6480,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20%;

hanke „Aakre  rahvamaja piksekaitsesüsteemi paigaldus" tulemused ja sõlmida Viljandimaa Tuletõrjeühing hankeleping maksumusega 5268,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.

korraldada

avatud E-hankemenetlusega riigihange „Puhja kooli kaasajastamine" ja kinnitada riigihanke alusdokumendid.

lubada

MTÜ-l Uula Külaselts korraldada 23. juunil 2018 kell 19:00 – 02:00 Uula Huvikeskuse õuealal avalik üritus „Rämsi küla jaanipäev". Ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutavad isikud on Enn Tobre, Uula Külaseltsi juhatuse liige, +372 5559 9608, uulaselts@gmail.com ja Airi Mahla, Uula Huvikeskuse juhataja, +372 5690 4718, airi.mahla@elva.ee.

lõpetada

AS-iga Eesti Post 11.10.1999. a sõlmitud mitteeluruumi rendileping mitteeluruumi asukohaga Rannu rahvamaja, Rannu alevik, Elva vald alates 9. juunist 2018;

OÜ-ga Kogu Pere Apteek 29.05.2007.a sõlmitud tasuta varakasutuse leping mitteeluruumis asukohaga Kesk 4, Ulila alevik, Elva vald alates 1. juulist 2018.

muuta

Elva Linnavalitsuse 07.11.2017 korraldust nr 2-3/310;

Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korraldust nr 133.

määrata

Vehendi külas, Elva metskond 20 kinnistu (pindala 153,3 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

  1. Elva vald, Vehendi küla, Elva metskond 20, sihtotstarve maatulundusmaa;
  2. Elva vald, Vehendi küla, Elva metskond 282, sihtotstarve maatulundusmaa;
  3. Elva vald, Vehendi küla, Limnoloogia tee L1, sihtotstarve transpordimaa;

Elva vallas asuvatele ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala alljärgnevalt:

  1. Elva vald, Metsalaane küla, Pumbajaama - ligikaudne pindala 0,13 ha;
  2. Elva vald, Lapetukme küla, Siuksu biotiik - ligikaudne pindala 0,78 ha.

projekteerimistingimused Elvas Põllu tn 10 kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks;

projekteerimistingimused Kaimi  külas Aasa kinnistule päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.

nõustuda

maa ostueesõigusega erastamisega ning määrata maaüksuse suurus, koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: koha-aadress: Tartu maakond, Elva vald, Atra küla, Soe; pindala: 21095 m²; sihtotstarve: elamumaa.

seada

isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS kasuks tähtajatult Elva valla  omandis olevatele maale alljärgnevalt:

  1. Katastriüksus (katastritunnus 17002:008:0101, asukohaga Tartu maakond Elva vald, Elva linn, Videviku tänav, ala suurus 139 m², siderajatisele;
  2. Katastriüksus (katastritunnus 33101:001:0363), asukohaga Tartu maakond Elva vald, Annikoru küla, Rahu kergliiklustee L8, ala suurus 28 m², siderajatisele.

Salle Ritso

vallasekretär

 

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.