Detailplaneeringu avalik arutelu

Mesika tn 8a maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27. veebruaril 2018 Elva matkakeskuse saalis (Elva linn, Pargi tn 2) kell 16.00.

Käärdi alevikus asuva Mesika tn 8a maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta üks arvamus, mis puudutab planeeritava piirkonna liikluskorraldust. Avaldati arvamust, et planeeringualale juurdepääsu tagaval Mesika tänaval puudub kõnnitee, tänav on liiga kitsas ning ülekoormatud  ning planeeringuga kavandatavad 11 elamukrunti suurendavad tänava liikluskoormust veelgi. Arvamuse avaldajad teevad ettepaneku rajada planeeringualale juurdepääs Kadaka tänava pikendusena või rekonstrueerida olemasolev Mesika tänav.

Kontakt:  Maarika Uprus, planeeringuspetsialist, tel 730 9897, e-post: maarika.uprus@elva.ee

 

 

 

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.