Ettevõtjate mentroklubi

Elva vallavalitsus koostöös Elva Kultuurikeskusega alustas ettevõtjatele suunatud klubiürituste sarja, et tuua kokku ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi kogu Elva vallast. Ürituse korraldajad leiavad, et üks korralik suurvald vajab kindlasti oma ettevõtjate klubi, kus vähemalt korra kuus kokku tulla, harivalt aega veeta ning inspireerivaid mõtteid vahetada.

Kavas on külla kutsuda põnevaid esinejaid. Loodame, et klubis tekib võimalusi uute ärikontaktide loomseks ja koostööpartnerite leidmiseks. Kindlasti võiks klubi mõjuda julgustavalt ka neile, kes alles mõtlevad oma äriettevõtte alustamisest.

Vastavalt kokkutulnute ootustele ja huvidele pannakse üheskoos paika järgmiste klubiõhtute teemad ja esinejad.

Mentorklubi kolmas kohtumine, mille raames külastame kohalikku ettevõtet RPM toimub kolmapäeval, 13. juunil  kell 18.00 aadressil Kaseküla tootmisbaas Käärdi alevik Elva vald Tartumaa 61007. Erki Vutt teeb meile ülevaate RPM-I tegevusest, järgneb  Tiit Urva ettekanne "Ettevõtte arengu diagnostika võimalusi RPM OÜ näitel".

Selleks, et saaksime üritust paremini planeerida, anna palun meile oma tulekust teada. Teata oma osalussoovist Allan Alliku e-posti aadressile:allan.allik@elva.ee hiljemalt 10.06.2018.

 

Ettevõtluskeskkond

Hea ettevõtlus- ja majanduskeskkonna oluliseks eelduseks on kohaliku omavalitsuse suutlikkus lahendada oma territooriumil majandus- ja sotsiaalküsimusi. Ettevõtluse ja omavalitsuse areng on tihedas seoses.  Kohalikud ettevõtted pakuvad kohalikele elanikele tööd, mõjutavad kohalike omavalitsuste tulubaasi. Omavalitsuse ülesanne on luua aga soodsad tingimused kohalike ettevõtete arenguks. 

Elva valla ettevõtluse arengut eelkõige maakasutus- ja ehitustingimuste osas suunatakse üldplaneeringuga, mis on seotud Elva valla arengukava visioonidega. Kuni Elva valla üldplaneeringu vastuvõtmiseni kehtivad ühinenud omavalitsustes varasemalt vastu võetud üldplaneeringud, millega saab tutvuda siin  ning arengukavad ja strateegiad, millega saab tutvuda siin.

Nimekirja Elva vallas registreeritud ettevõtete kohta leiad siit.

 

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemislepingus on lepitud kokku järgmised ettevõtluskeskkonna arendamist puudutavad põhimõtted:

Ettevõtluskeskkond

Lepinguosaliste eesmärk on luua soodne ettevõtluskeskkond. 
Selleks: 
 Lähtutakse arendus- ja planeerimistegevuses arusaamast, et elu-, loodus- ja ettevõtluskeskkond moodustavad ühtse terviku. 
  •  Rakendatakse valla ja ettevõtjate läbimõeldud koostöövorme ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja valla elanike töövõimaluste mitmekesistamiseks.
  • Toetatakse elanike omaalgatust ja ettevõtlikkust. 
  • Kasutatakse haridusasutuste võimalusi ettevõtluspotentsiaali kasvatamiseks, pöörates tähelepanu lasteaedade ja koolide õppekavade kujundamisele, huvitegevusele ja –haridusele. 
  • Kasutatakse koostöövõimalusi erinevate organisatsioonidega elanike täiend- ja ümberõppe korraldamisel, et suurendada ettevõtlusaktiivsust ja elanike tööhõivet.
  • Tagatakse valla ladus asjaajamine, mis on toimiva ettevõtluskeskkonna kujundamise üheks eelduseks.
  • Luuakse valla ühine, erinevaid meediume kasutav inforuum, mis kajastab valla olulisi tegevusi ja võimalusi ning aitab kujundada valla ja selles tegutsevate ettevõtjate head mainet.

 Ühinemisleping on kättesaadav siin