Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Elva Vallavolikogu 18.06.2018 otsusega nr 70 algatati Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Eesmärgiks on luua võimalused supelranna väljaarendamiseks koos rannahoone-ujula ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega. Algatatav detailplaneering muudab alal kehtivat detailplaneeringut ning teeb ettepaneku Elva linna üldplaneeringu muutmiseks (Verevi järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks). Planeeritava ala suurus on ca 6 ha. Tutvu planeeritava ala asukohaskeemiga siin.  Planeeringuga kavandatav tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) ei ole kohustuslik. Kuid ebasoodsat mõju leevendavate meetmete leidmiseks ja alternatiivsete võimaluste väljaselgitamiseks otsustati kaasta detailplaneeringu protsessi vastavate teadmistega ekspert ja läbi viia KSH.

 

Elva linnas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 03.05.2018 korraldusega nr 623 algatati Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on krundile ehitusõiguse määramine ühe kahekorruselise elamu ja ühe abihoone püstitamiseks, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide ning tehnovõrkude asukohtade kindlaksmääramine. Planeeringuala suurus on ca 3850 m², ala hõlmab Mahlamäe tn 17b krunti, sihtotstarbega elamumaa ning osaliselt Mahlamäe tänavat, sihtotstarbega transpordimaa. Elva linna üldplaneeringuga on määratud krundi maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamute maa-ala, koostatav detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Tutvu planeeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Vambola tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 17.04.2018 korraldusega nr 580 algatati Elva linnas Vambola 5 krundi detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on osaliselt muuta kehtivat detailplaneeringut krundi hoonestusala ja ehitusõiguse osas. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud detailplaneering "Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine". Vambola 5 krundi sihtotstarve on 100% elamumaa, krunt on hoonestatud üksikelamu ja kõrvalhoonega. Planeeringuala suurus on ca 2200 m², ala hõlmab Vambola tn 5 krunti ja krundi ulatuses Vambola tänavat. Tutvu planeeringu lähteseisukohtadega siin

 

Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 554 algatati Kaevu tee 3 krundi detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on krundile ehitusõiguse määramine ühe kahekorruselise hoone (katlamaja-hakkelao) püstitamiseks. Liiklus- ja parkimiskorralduse, haljastuse, servituutide ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade kindlaksmääramine. Planeeringuala suurus on ca 8735 m², ala hõlmab Kaevu tee 3 krunti, sihtotstarbega tootmismaa ning Kaevu tee L2 krunti, sihtotstarbega transpordimaa.

Puhja valla üldplaneeringuga on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks Tännassilma küla üldplaneeringu põhikaardil näidatud ulatuses. Kaevu tee 3 krundil ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks on detailplaneeringu koostamine kohustuslik. Tutvu planeeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 võeti vastu Käärdi aleviku Mesika tn 8a detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 8. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2018. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Tutvu detailplaneeringuga:

Mesika 8a detailplaneeringu seletuskiri

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 1

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 2

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 3

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 4

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 5

Mesika 8a detailplaneeringu KSH eelhinnang

Mesika tn 8a avaliku väljapaneku jooksul esitati planeeringu kohta arvamus, mis puudutab planeeringuala liikluslahendust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimus 27. veebruaril 2018 algusega kell 16.00 Elva matkakeskuses aadressil Pargi tn 2 Elva linn. Vallavalitsus korraldas 27. veebruaril 2018 avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu, et arutada planeeringuala liikluslahenduse muudatusi. Kaaluti võimalusi planeeringualale kolme loodava elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Mesika tänavalt ning kaheksa elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Kadaka tänavalt. Arutati olemasoleva Mesika tänava rekonstrueerimise ja kergliiklustee rajamise võimalusi. Lepiti kokku, et arendaja ja vallavalitsus arutavad koos juurdepääsuteede rajamise ja rahastamise võimalusi, seni planeeringu koostamisega ei jätkata. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.

 

Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

Elva Vallavolikogu 13.02.2018 otsusega nr 46 võeti vastu Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneering. Avalik väljapanek toimus 01. märtsist 2018 kuni 30. märtsini 2018 Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32, Elva linn) ning Rannu teenuskeskuses (Vallapalu küla, Elva vald). 

Järve tee 1 kinnistu suurus on 21248 m², maa sihtotstarve 100% maatulundusmaa, planeeringualal hoonestus puudub. Planeeringu eesmärgiks on Järve tee 1 kinnistu jagamine üheks elamukrundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee rajamine, üldplaneeringuga määratud haljasalade maa juhtotstarbe osaline muutmine ning ettepaneku tegemine Ubesoo oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks rajatava ehitise ulatuses. Planeeringu avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringu kohta arvamusi, mistõttu vallavalitsus planeeringu avalikku arutelu ei korralda.

 

Tutvu detailplaneeringuga:

Järve tee 1 detailplaneeringu seletuskiri 

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 1

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 2

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 3

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 4

Järve tee 1 detailplaneeringu illustratsioon

 

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine:

Elva Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 514 otsustati lõpetada Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu menetlus. Planeeringu koostamine algatati Elva Linnavalitsuse 11.02.2009 korraldusega nr 76 Tartu mnt 26 kinnistu omaniku taotluse alusel. Koostamise eesmärgiks oli Tartu mnt 26 kinnistu kaheks elamukrundiks jagamine ning jagamise käigus tekkivale krundile ehitusõiguse saamine üksikelamu püstitamiseks. Planeeringu algatamisest on möödunud üheksa aastat, huvitatud isik ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitanud.

 

Elva Vallavalitsuse 17.04.2018 korraldusega nr 573 otsustati lõpetada Elva linnas Käo tee 86 krundi detailplaneeringu menetluse. Planeeringu koostamine algatati 2006, planeeringut ei ole vastu võetud. Planeeringu algatamist taotles Käo tee 86 kinnistu omanik, kelle sooviks oli jagada krunt neljaks elamukrundiks ja määrata kruntidele ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Planeeringu menetlus lõpetati Käo tee 86 kinnistu omaniku avalduse alusel.
 

 

Detailplaneeringud

Elva linna piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Konguta piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Palupera piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Puhja piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Rannu piirkonna üldplaneering ja detailplaneeringuid puudutav info on leitav siin

Rõngu piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin